Säkerhet

Här nedan finner du information om säkerheten på Rudbecklaboratoriet. Vi vill att du som student på Rudbecklaboratoriet ska veta hur du går till väga om något händer.

Första hjälpen

Första-hjälpen-tavla

En första-hjälpen-tavla finns vid hissarna i huvudentrén.

Hjärtstartare

Ifall någon får hjärtstopp är det viktigt att snabbt få igång hjärtat för att undvika permanenta skador, eller i värsta fall ett dödsfall. Hjärtstartare finns placerad mittemot receptionen i huvudentrén.

När larmet går

Det automatiska larmet utlöses i den brandcell som berörs av branden och brandcellens dörrar stängs.

Avbryt genast all verksamhet och utrym lokalen ifall det larmar i din brandcell, annars behövs ingen utrymning.

Använd närmaste säkra utgång eller nödutgång och bege dig till återsamlingsplatsen utanför huvudentrén.

Utrymning

Obs! Hissarna får inte användas vid utrymning.

Om möjligt kontrollera gärna att lokaler på din väg mot utgången är tömda. Hjälp personer i behov av assistans till exempel någon med funktionsnedsättning. Tänk även på att kolla toaletter och vilrum. Invänta rapport/information vid återsamlingsplatsen.

Läs gärna igenom utrymningsinstruktionen som finns vid alla hissar för att vara förberedd innan det blir skarpt läge.

Återsamlingsplats

Återsamlingsplatsen finns vid cykelparkeringen på framsidan av entrébyggnaden. (Byggnad C5 har sin egen utrymningsrutin.)

Ge räddningstjänsten fri väg!

Gå inte tillbaka in i lokalerna igen innan brandkåren ger klartecken.

Returstationer för källsortering finns utanför Rudbecksalen och i studentuppehållsrummet.

Vad är en kris?

Exempel på vad som kan karaktärisera en kris är en allvarlig händelse som:

 • drabbar plötsligt, oväntat och oförutsägbart
 • är utanför berördas och/eller Uppsala universitets kontroll
 • kan förorsaka stora förändringar i livet och/eller mänskligt lidande
 • uppfattas utgöra ett allvarligt hot mot individ, grupp och/eller organisation
 • kan skada förtroendet för Uppsala universitet

En kris kan uppstå på olika sätt, den kan komma plötsligt och oväntat i form av en olycka eller den kan växa fram långsamt i form av mindre händelser med koppling till varandra.

Om en kris uppstår

Vid akut fara för liv, hälsa och egendom ska 112 larmas och universitets krisledning informeras. Det kan ske via universitetets larmnummer 018-471 25 00, via tjänsteman i beredskap (018-471 1800) eller via närmaste chef. Andra vägar för information om händelser är kontakt direkt med säkerhetschef, personaldirektör, kommunikations-direktör, chefen för studentavdelningen, chefen för juridiska avdelningen och chefen för IT-avdelningen.

Vid akut fara för liv, hälsa och egendom

 • Ring SOS Alarm (00)112 för att komma till räddningstjänst, ambulans eller polis
 • Lägg inte på luren innan du fått instruktioner att göra så
 • Uppge ett telefonnummer där du kan nås
 • Stanna, om möjligt, vid telefonen så att SOS Alarm eller larmcentralen kan ringa tillbaka

Akut väktarstöd eller vid allvarlig händelse - larma via telefon, 018-471 25 00

 • Risk för eller konstaterad allvarlig person-, miljö- eller egendomsskada
 • Risk för eller konstaterad allvarlig påverkan på universitetets verksamhet
 • Om du upptäcker att det varit inbrott eller vandalisering larma/informera på universitetets larmnummer
 • Risk för att universitetets eller den egna verksamhetens goda rykte och profil skadas
 • Information om larmnummer 018-471 25 00
 • I många händelser kan externt stöd från universitetets upphandlade säkerhetsföretag avropas. Universitetets larmnummer 018-471 25 00 är kopplat till en larmcentral hos ett bevakningsföretag. Om larmoperatörerna har hög belastning kan du komma att placeras i kö. Operatörerna svarar så snart som möjligt. 018-471 25 00 är ett prioriterat nummer hos larmcentralen.

Personhot

 • Håll om möjligt ett säkert avstånd till den som hotar
 • Behåll lugnet
 • Var vänlig, provocera inte, avbryt inte
 • Undvik fysisk kontakt
 • Känner du till motpartens namn ska du använda detta
 • Försök att uppmärksamma kollegor eller andra på hotet

Telefonhot och bombhot

Tänk på att:

 • Uppträda lugnt
 • Var vänlig
 • Anteckna inkommande nummer, samtalslängd samt klockslag.
 • Var uppmärksam på rösten, egenheter etc.
 • Avbryt ej
 • Anteckna så många uppgifter som möjligt från samtalet
 • Håll igång samtalet
 • Nämns något namn eller någon plats?

Exempel på frågor att ställa:

 • Mot vem/vad riktar sig hotet?
 • Finns det något motiv?
 • Exakt hur löd hotet?
 • Framförs några krav?
 • Var är bomben placerad?
 • När kommer bomben att explodera?
 • Har den du pratar med placerat bomben?

Försök lägg märke till följande:

 • Typ av hot: Bomb. Brand. Våld. Annat?
 • Personens språk: Svensk dialekt/brytning. Annat?
 • Personens identitet: Man. Kvinna. Pojke. Flicka.
 • Personens attityd: Lugn. Upphetsad. Familjär med lokaler/verksamhet
 • Personens röst: Mörk. Ljus. Högljudd. Sluddrigt. Tystlåten. Mjukbehagligt.
 • Personens tal: Snabbt. Stammande. Svordomar. Fackuttryck. Välvårdat. Distinkt. Annat?
 • Bakgrundsljud: Tyst. Röster. Barn. Trafik. Flygplan. Musik. Maskiner. Radio/TV. Annat?

Åtgärder efter samtal:

 • Larma SOS Alarm (00) 112
 • Vid akut fara utrym omgående, starta utrymningslarm/brandlarm
 • Larma/informera på universitetets larmnummer 018-471 25 00
 • Informera (alltid) närmaste chef

Misstänkt farliga försändelser eller gåvor

Var uppmärksam på följande:

 • Fettfläckar på kuvert eller omslaget eftersom sprängämnen kan innehålla fett.
 • Ett ojämnt, buckligt utseende eller en försändelse som känns styvare än normalt
 • En avvikande vikt, ovanligt lätt eller tung försändelse i förhållande till storlek
 • Ett överdrivet stort antal frimärken
 • Avsändare/adress som tyder på önskad anonymitet
 • Underlig eller ovanlig lukt
 • Öppnad eller återförsluten försändelse
 • Oförklarliga metallband, trådar, folie eller liknande
 • Ett ljud som försändelsen ger ifrån sig, t.ex. tickande, surrande, skvalpande
 • Text av typen ”personligt”
 • Försändelse som misstänks innehålla pulver
 • Avvikande vikt, det vill säga ovanligt lätt eller tungt i förhållande till storleken.

Åtgärder vid misstänkta försändelser:

 • Rör inte försändelsen i onödan
 • Håll ett säkert avstånd till försändelsen
 • Vid akut fara utrym lokalerna omgående
 • Larma SOS Alarm (00) 112
 • Ej akut fara, larma/informera på universitetets larmnummer 018-471 25 00
 • Informera (alltid) närmaste chef

Obehöriga på campus: inbrott, stöld eller vandalisering

Hjälp till att förebygga risker med obehöriga i universitetets lokaler genom att

 • Aldrig släppa in någon du inte känner till i universitetets lokaler i samband med att du passerar in genom låsta dörrar
 • I förväg anmäla dina besökare i systemet för besöksbokning där sådant finns
 • Dina besökare bär en besöksbricka som visar att han/hon är behörig, där sådant finns
 • Du tar ansvar för ditt besök så länge det pågår och hämtar och lämnar dina besök i entrén
 • Aldrig låta någon annan använda dina personliga koder

Om du misstänker att någon vistas obehörigt i universitetets lokaler agera på följande sätt:

 • Uppmärksamma en kollega på situationen
 • Fråga personen vänligt ”Kan jag hjälpa till?”
 • Be personen visa besökskort/passerkort
 • Har personen inte något legitimt ärende, be personen lämna lokalerna
 • Om personen vägrar lämna lokalen, informera intendenturen om vad som hänt, larma akut väktarstöd via larmnummer.

Tänk på att förebygga stölder genom att:

 • Anmäla förlust av nycklar eller passerkort till intendenturen
 • Reservnycklar ska vara inlåsta i godkänt förvaringsskåp
 • Om möjligt, lås dörren till ditt kontorsrum, lås in stöldbegärlig egendom när du lämnar kontoret
 • Aktivera skärmlåset på din dator när du lämnar den
 • Förvara inte inloggningsuppgifter eller inloggningskort tillsamman med din dator

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin