Statistiska institutionen

Välkommen till Statistiska institutionen vid Uppsala universitet. Denna sida ger generell information för alla studenter vid statistiska institutionen. Kursspecifik information finns i kurssidan i Studium.

Registreringsinformation

Läs noga igenom informationen nedan vad som gäller för dig, där står det vad du behöver göra för att behålla din plats på utbildningen.

För att behålla din plats måste du registrera dig. Observera att registreringsperioden kan vara olika för olika kurser. För flera av institutionens kurser stänger registreringen ett tag innan terminen startar. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för dig. Du registrerar dig på dina kurser i Ladok, där ser du även mellan vilka datum registreringsperioden är öppen. Vi rekommenderar att du registrerar dig så snart som möjligt på din utbildning.

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till institutionen senast registreringsdeadline och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med kursstart.

Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Om du har tackat ja till din plats men inte längre är intresserad av den, är det viktigt att du lämnar återbud. Om du vill lämna återbud men ännu inte har registrerat dig, ska du göra det på antagning.se. Om du redan har registrerat dig, ska du istället kontakta institutionen.

Kurser med studieort Uppsala

Studenter som är antagna med villkor till eller som har frågor om kurser med studieort Uppsala eller sommarkurser, kontakta studerandeexpeditionen i Uppsala på e-post info@im.uu.se.

Kurser med studieort Visby

Studenter som är antagna med villkor till eller som har frågor om kurser med studieort Visby kontakta Studentservice Campus Gotland på e-post studentservice-cg@uu.se.

Kursinformation

När du har registrerat dig så hittar du all kursinformation på kurssidan för respektive kurs i lärplattformen Studium. Såsom information om kursstart, schema, kurslitteratur och kontaktuppgifter till kursansvarig lärare.

På varje kurs finns en kursansvarig lärare och en examinator. Kursansvarig lärare är ansvarig för att studenter har all relevant information och att kursen fungerar. Examinatorn är ansvarig för examination och att alla betyg rapporteras in i Ladok. Utöver dessa roller kan det också finnas andra lärare och lärarassistenter på kursen.

Lärplattformen som används på våra kurser är Studium. Lärarna kommer generellt att kommunicera med studenterna genom Studium. Det är ditt ansvar att se till att du tar del av information och uppdateringar i Studium så att du har tillgång till den senaste informationen.

En vecka innan kursen startar så ska det slutgiltiga schemat vara på plats. Du hittar schema på kurssidan i Studium. Datum och tider för skriftlig salstentamen finns i Ladok. Schemat kan komma att ändras I händelse av oförutsedda händelser. Du kommer i så fall få information om detta så snart som möjligt.

 • Varje gång en kurs ges så har du ett tillfälle för omexamination för varje examinerande moment. Om det finns särskilda omständigheter kan ytterligare ett tillfälle för omexamination ges.
 • Du måste alltid anmäla dig till tentamen - det gäller både ordinarie tentamen och omtentamen. Anmälan sker i Ladok senast 12 dagar före tentamensdagen. Om du inte har anmält dig får du inte tentera.
 • Om du av särskilda skäl, till exempel olycksfall eller plötsligt insjuknande inte kunnat genomföra ett obligatoriskt moment så ska du få möjlighet att genomföra detta moment vid ett annat tillfälle eller på annat sätt. Examinator beslutar om detta.
 • Om du är tillfälligt sjukskriven eller vårdar sjukt barn har du rätt till individanpassade lösningar, där så är möjligt. Examinator beslutar om sådana lösningar.
 • Betyg kan inte överklagas. Däremot ska ett betyg omprövas om det är uppenbart oriktigt. Betyg kan aldrig sänkas. Om du vill få ett betyg omprövat kontaktar du Studerandeexpeditionen som ger dig ett formulär för dig att fylla i. Därefter lämnar du tillbaka formuläret till Studerandeexpeditionen.
 • För skriftlig tentamen finns det normalt betygsgränser som är satta i förväg. Notera att dessa kan komma att ändras i efterhand om det visar sig att tentamen är oväntat enkel eller svår.
 • Om du vill examineras på en annan plats än Uppsala universitet så ska du skicka en skriftlig begäran till studierektor för grundnivå senast fem veckor innan examinationsdatum. En sådan begäran kommer enbart accepteras under exceptionella omständigheter.
 • Det är vanligt att vi ger två kurser parallellt på halvfart. I sådana fall kan flera tentamina ligga nära i tid till varandra. Det är ditt ansvar att planera utifrån detta.

Om du behöver särskilt stöd i dina studier behöver du ett intyg från samordnarna för studenter med funktionsnedsättning. För skriftlig tentamen ska du skicka ett sådant intyg till Studerandeexpeditionen senast 12 dagar före examinationsdatum där det normala är att du få en extra timmes skrivtid. För inlämningsuppgifter och hemtentor så bestämmer examinator om extra tid eller annan hjälp är lämplig. Kontaktperson vid institutionen för studenter med funktionsnedsättning är studievägledaren.

När en kurs som använder skriftlig tentamen läggs ner så finns det tre möjligheter att skriva tentamen under tre olika terminer. För information om vilka kurser det för tillfället finns möjlighet till detta, samt generell information om nedlagda kurser, kontakta Studerandeexpeditionen.

 • För frågor om kursregistrering kontakta studerandeexpeditionen.
 • För generella frågor om masterprogrammet och kurser på den nivån, kontakta studierektor på avancerad nivå.
 • För frågor om alla andra kurser, kontakta studierektor på grundnivå.
 • För frågor om en specifik kurs, kontakta kursansvarig för den kursen.
 • För frågor om funktionsnedsättning, kontakta studievägledaren.
 • Om du är missnöjd med något i din kurs, kontakta kursansvarig i första hand och relevant studierektor i andra hand.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin