Stiftelsen Uppsala Sjuksköterskehem

Stiftelsens ändamål är att främja yrkesverksamma och pensionerade legitimerade sjuksköterskor som fått sin grundutbildning till sjuksköterska i Uppsala samt sjuksköterskestudenter under pågående grundutbildning vid Uppsala universitet.

Ändamålet uppfylls genom att stiftelsens avkastning används:

  • dels till ekonomiskt bidrag till pensionerade och yrkesverksamma legitimerade sjuksköterskor som är i behov därav
  • dels till stipendier till yrkesverksamma legitimerade sjuksköterskor som ägnar sig åt forskning, specialisering eller annan fortbildning inom sitt yrkesområde
  • dels till ekonomiskt bidrag till sjuksköterskestudenter som är i behov därav
  • dels till stipendier till sjuksköterskestudenter.

Stiftelsen registrerades av länsstyrelsen i augusti 2017.

Stiftelsens styrelse

Kerstin Rollman, ordförande
Lena Källgren Rommel
Christine Leo Swenne
Birgitta Jakobsson Larsson
Kerstin Genell

Utdelning från stiftelsen / Ansök om stipendier och ekonomiska bidrag

För att söka medel från stiftelsen ska du som är legitimerad sjuksköterska ha varit medlem i Föreningen Uppsala sjuksköterskehem-Alumn under de senaste två åren. Studenter som söker medel från stiftelsen ska vara medlem i föreningen och medlemskapet är kostnadsfritt under pågående grundutbildning

Stiftelsen delar ut stipendier och bidrag två gånger per år.

Ansökningsblanketter

Stiftelsens ansökningsblanketter ska användas.

Under en övergångsperiod ber vi dig därför maila Stiftelsen, stiftelsenush@pubcare.uu.se så skickar vi skrivbara ansökningsblanketter till dig. Detta förfarande beror på att tidigare skrivbara blanketter inte kunde publiceras på den nya webbplatsen som nyligen har tagits i bruk.

OBS! att ansökan ska vara fullständigt ifylld och undertecknad och alla efterfrågade bilagor/handlingar ska vara bifogade för att ansökan ska behandlas.

Examensbevis från grundutbildningen ska alltid bifogas om du är legitimerad.

Posta ansökan till:

Stiftelsen Uppsala Sjuksköterskehem, Box 564, 751 22 UPPSALA.

Ansökningsdatum

Ansökningarna ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 mars respektive 1 oktober utdelningsåret. Besked till sökande lämnas under maj och december månad

Ansöker du om något av Stiftelsens två ekonomiska bidrag till behövande så gäller Skatteverkets regler. Enligt Skatteverket är en person att anse som ekonomiskt behövande om den sammantagna inkomsten understiger fyra prisbasbelopp och förmögenheten understiger ett prisbasbelopp. Med sammantagen inkomst avses inkomst av tjänst och näringsverksamhet enligt beslut om slutlig skatt för året före det år då ansökan avser. För att stiftelsens styrelse ska kunna behandla din ansökan måste du skicka in det senaste beskedet om slutlig skatt. Stiftelsen behöver även uppgifter om dina bankmedel. Om ditt hushåll består av fler personer exempelvis make/maka eller sambo måste stiftelsen även ha uppgifter om deras banktillgångar. Samtliga uppgifter ska bifogas din ansökan.

Stiftelsen är personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter. Stiftelsen har inget särskilt dataskyddsombud men vid frågor går det bra att vända sig till styrelsen. Se kontaktuppgifter ovan.
Stiftelsen behandlar uppgifter om namn, adress, e-postadress och övriga uppgifter kopplade till de inkomna ansökningarna. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kunna behandla och administrera ansökningarna. Den lagliga grunden för att behandla uppgifterna är en intresseavvägning, dvs. det faktum att behandlingen är nödvändig för att kunna behandla ansökningarna.
Stiftelsen kommer att lämna ut uppgifter till utomstående aktör som har stiftelsens uppdrag att handha utbetalning av beviljade bidrag och stipendier samt sköta stiftelsens löpande bokföring. Denna aktör behandlar då uppgifterna för stiftelsens räkning och aktören betraktas därmed som personuppgifts-biträde till Stiftelsen, som är den personuppgiftsansvarige. Uppgifter kommer även att lämnas ut om det skulle krävas enligt lag eller myndighetsbeslut. Uppgifterna överförs inte till tredjeland (utanför EU/EES).
Uppgifter som har lämnats i samband med ansökningarna kommer att raderas senast året efter det år ansökningen avser. De kan dock komma att sparas längre än så om det krävs enligt lag. Ett exempel är i de fall där ansökan beviljats och utbetalning har skett, då sparas uppgifterna i enlighet med bokföringslagstiftningens regler.
Begäran kan göras för att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan också begära att få ett registerutdrag över vilka av dina personuppgifter som stiftelsen behandlar.
Om du är missnöjd med stiftelsens behandling av dina uppgifter kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Stiftelsens kontaktuppgifter

Adress: Stiftelsen Uppsala sjuksköterskehem, Box 564, 751 22 UPPSALA

E-post till stiftelsen: stiftelsenush@pubcare.uu.se
Org.nr: 802480–2723
Stiftelse nr: 1027 824

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin