Hantering av personuppgifter

När du går med i Uppsala universitets alumnnätverk samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens och dataskyddslagens bestämmelser. På Integritetsskyddsmyndigheten hemsida kan du läsa mer om bestämmelserna.

Generell information om hur Uppsala universitetet behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen finner du i Uppsala universitets dataskyddspolicy. Denna specificerar alla de rättigheter som du har när dina personuppgifter behandlas vid Uppsala universitet och vart du kan vända dig för att utöva dina rättigheter.

Hantering av personuppgifter i Uppsala universitets alumnnätverk

På denna sida kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i Uppsala universitets alumnnätverk, vad det innebär för dig samt vilka rättigheter du har i samband med behandlingen i Uppsala universitets alumnnätverk. Här får du också information om vart du kan vända dig om du har frågor om behandlingen eller ditt medlemskap.

Om personnummer

För att säkerställa din identitet behöver vi ditt personnummer, alternativt ditt tillfälliga personnummer. Personnumret används för korrekt inhämtning av studieinformation från Ladok, det nationella systemet för studiedokumentation. Personnumret krävs också för den automatiska adressuppdateringen som görs av svenska adresser via Statens personadressregister (SPAR).

Innan du kan registrera dig som medlem i alumnnätverket måste du läsa igenom texten om vad som gäller för hanteringen av personuppgifter. Kryssa sedan i rutan på registreringssidan om att du tagit del av informationen.

Hantering av personuppgifter för medlemmar i Uppsala universitets alumnnätverk

Rättslig grund

Den rättsliga grunden är samtycke. När du registrerar dig i alumnnätverket samtycker du till att dina personuppgifter behandlas enligt informationen nedan.

Ändamål

Ändamålet med behandlingen är att utveckla utbildning och forskning vid Uppsala universitet genom att behålla kontakten med och utveckla relationen med universitetets alumner och att kunna kommunicera med dessa. Ändamålet är även att ge blivande och nuvarande studenter en inblick i arbetslivet efter studierna.

Kategorier av personuppgifter

De personuppgifter som du kan välja att lämna i samband med att du ansöker om medlemskap i alumnnätverket är kontaktuppgifter, din anknytning till Uppsala universitet, medlemskap i föreningar inom alumnnätverket, genomgångna studier vid Uppsala universitet, samt din anställning.

Personuppgiftsansvarig

Uppsala universitetet är personuppgiftsansvarig.

Mottagare av uppgifter

Dina personuppgifter är inte synliga för andra alumner. Som statlig myndighet omfattas Uppsala universitet av offentlighetsprincipen.

Om offentlighetsprincipen på Regeringskansliets webbplats.

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas tillsvidare. Medlemskapet gäller tills du själv väljer att utträda. Gallring sker dock regelbundet av medlemmar som i folkbokföringsregistret markerats med skyddad identitet eller som avlidna.

Källa uppgifterna hämtas från (utöver egna angivna uppgifter i portalen)

Uppsala universitet hämtar uppgifter från:

  • Statens personadressregister, det SPAR (dina aktuella folkbokföringsuppgifter)
  • Det nationella studiedokumentationssystemet Ladok (studiedokumentationsuppgifter relaterade till studier vid Uppsala universitet).

De uppgifter som hämtas från Ladok är:

  • programdeltagande
  • utbytesstudier
  • totalt antal poäng
  • huvudsaklig studieort
  • första och senaste kontakten med Uppsala universitet
  • examina

Överföring till tredje land

Dina personuppgifter kan komma att ses av alumnföreningsadministratörer utanför EU i det fall du väljer att bli medlem i en alumnförening utanför EU.

Dina rättigheter i samband med personuppgiftshantering

Rätten att dra tillbaka ett samtycke

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke och begära att vi raderar dina personuppgifter.

Rätten till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade så länge som de inte är en allmän handling. Uppgifter som vi kan radera kan t.ex. vara om de är av tillfällig eller ringa betydelse.

Rätten till rättelse

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga.

Rätten till begränsning av dina personuppgifter

Du har i enlighet med dataskyddsförordningen rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas hos oss.

Rätten att invända mot behandling

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter hos oss, exempelvis inom forskning eller utbildningsverksamhet. Vi kommer då att upphöra med behandlingen om vi inte har tvingande skäl till att fortsätta med den, eller om behandlingen krävs för att ta tillvara rättsliga anspråk som vi kan ha (t.ex. gentemot en avtalspart/leverantör).

Kontakta oss via e-post för att utöva dina rättigheter i samband med personuppgiftshantering

Rätten till registerutdrag

Du har rätt att begära att få ut de uppgifter om dig som behandlas vid Uppsala universitet. Uppgifterna hämtas från Uppsala universitets förteckning över personuppgiftsbehandlingar. I samband med en sådan begäran lämnar Uppsala universitet även ytterligare information om behandlingen, som dess ändamål, kategorier av personuppgifter som behandlas, förutsedd lagringstid m.m.

Begär registerutdrag

Rätten att lämna klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Dataskyddsombud

Jakob Håkansson vid Juridiska avdelningen är universitetets dataskyddsombud.

Övriga uppgifter

Uppsala universitets organisationsnummer är: 202100-2932
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala

Kontakt

Om du har frågor kring alumnnätverket är du välkommen att kontakta Development Office.

Telefon:018-471 00 00 (universitetets växel)
E-post: helpdesk@alumni.uu.se

Postadress:
Uppsala universitet
Development Office
Box 256
751 05 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin