Carta marina

Utsnitt av Carta Marina.

Carta marina trycktes i Venedig 1539 och var den första kartan som återgav de nordiska länderna på ett någorlunda korrekt sätt. Carta marina kan ses som en föregångare till den svenska kartografin.

Kartan var under flera århundraden försvunnen tills man 1886 fann ett exemplar av den i Hof- und Staatsbibliothek i München, där det fortfarande förvaras. 75 år senare påträffades ett andra exemplar som Uppsala universitetsbibliotek förvärvade 1962 från Schweiz.

Ett antal senare reproduktioner av Carta marina har genom åren framställts utifrån exemplaren i München och i Uppsala. Även färgreproduktioner har publicerats, men de båda bevarade originalkartorna är inte kolorerade. Kartan består av 3 x 3 sammanfogade ark och varje ark mäter 55 x 40 cm. Arken är tryckta var för sig utifrån skurna träsnitt. Tillsammans bildar de nio bladen en karta som är 125 cm hög och 170 cm bred.

Carta marina kan studeras digitalt i Alvin (plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv):

Se hela Carta marina i Alvin

 

Upphovsmannen till kartan var den svenske kyrkomannen Olaus Magnus (1490-1557). Under tolv år arbetade han med kartan, innan den trycktes i Venedig 1539. Till kartan fogade Olaus Magnus beskrivningar på latin samt på italienska och tyska.
Olaus Magnus reste 1524 på Gustav Vasas uppdrag till Rom för förhandlingar med den påvliga kurian. Reformationen i Sverige bidrog till att han aldrig återvände. Under sitt liv i exil ägnade han sig åt historisk forskning och författarskap.

Carta marina kan betraktas som en föregångare till Olaus Magnus verk Historia de gentibus septentrionalibus (Historia om de nordiska folken), tryckt i Rom 1555. Detta är den första brett anlagda beskrivningen av Nordens länder och folk. Sambandet med Carta marina är tydligt – man kan också säga att Historia de gentibus septentrionalibus utgör en synnerligen innehållsrik beskrivning och kommentar till kartan.

Herman Richter, Olaus Magnus Carta marina 1539, Lund 1967 (Lychnos-bibliotek, 11:2)

Ulla Ehrensvärd, Nordiska kartans historia. Från myter till verklighet, Helsingfors 2006 (engelsk
utgåva: The history of the Nordic map. From myths to reality, Helsinki 2006)

Olaus Magnus, Carta marina 1539, édité et raconté par Elena Balzamo, Paris 2005

Olaus Magnus, Die Wunder des Nordens, erschlossen von Elena Balzamo und Reinhard Kaiser,

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!