EUROSYNG – ett internationellt forskningssamarbete om sjöhästar och kantnålar

Kantnålsfisk (Sygnathinae)

I Sverige finns inga sjöhästar, däremot kantnålsfiskar (Sygnathinae). Nu ska kunskapen om hur det står till med populationsstatusen för dessa arter öka, bland annat genom studier på Gotland. Foto: Getty/Mikael Litendahl

Blått Centrum Gotland har fått medel från forskningsrådet FORMAS för att delta i en internationell studie med fokus på sjöhästar och kantnålsfiskar. Målet med projektet är att öka kunskapen om arternas utbredning och livsmiljöer i syfte att ta fram åtgärder som kan skydda djuren och tackla utmaningar kopplade till exempelvis klimatförändringar.

Ålgräs i Östersjön.Förstora bilden

En stor del av havets innvånare är helt beroende av ålgräsängar. Så också sjöhästar och kantnålsfiskar. Foto: Lina Mtwana Nordlund

Sjöhästar och kantnålsfiskar tillhör en familj av benfiskar (Syngnathidae) som har ett unikt reproduktionssätt med hanlig graviditet. Detta har gjort dem till modellorganismer inom vetenskapen. Intresset för sjöhästar är sedan länge även stort hos allmänheten.

Som för många andra vattenlevande arter hotas syngnathiderna när deras livsmiljö ålgräsängar utsätts för mänsklig aktivitet och klimatförändringar.

Nyligen beslutades om en internationell resolution för att bevara syngnathiderna. Åtgärder förväntas nu genomföras av medlemmarna i världens största naturvårdsorganisation IUCN, däribland flera europeiska länder.

Enligt IUCNs rödlista finns 18 arter av sjöhästar och kantnålsfiskar i europeiska vatten men kunskap om populationsstatusen för majoriteten av dessa är okänd, vilket gör det svårt att agera.

Projektet ska undersöka syngnathidernas utbredning i dåtid, nutid och framtid samt mäta dagens populationshälsa. Ett särskilt fokus handlar om att lära mer om gränsöverskridande miljöförvaltning och anpassningsbara metoder då europeiska individer av syngnathiderna flyttar sina utbredningsområden norrut, i respons till klimatförändringar.

Blått Centrum Gotlands roll i projektet är att samla information om kantnålar på Gotland och andra platser i Sverige, samt i Finland och Norge. Arbetet kommer ske tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet. Analyser av DNA ska genomföras för att se förändringar i hur djuren anpassar sig till förändrade livsförhållanden, exempelvis av morfologiska karaktär som kroppsstorlek.

Samma studier kommer att göras i de andra länderna som deltar i projektet och resultaten ska sedan att jämföras. Arbetet ska bidra till implementeringen av FN:s nya så kallade 30x30 mål, det vill säga att bevara 30 procent av planetens yta senast år 2030.

EUROSYNG är ett av totalt 36 projekt som ingår i Biodiversa som är en stor EU-fond med målet med att stötta forskning om biologisk mångfald med inverkan på samhället och politiken.

Projekttitel: EUROSYNG
Period: 2022-2026
Projektansvarig: Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland
Samarbetspartners: Portugal (koordinator), Frankrike, Grekland, Italien, Tyskland, Spanien, Sverige (Blått Centrum Gotland, Göteborgs universitet.)
Finansiär: Formas

Länkar

www.biodiversa.eu

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin