Malin Andersson

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning är en del av projektet Integrerad planering – kommuner och regionala aktörers roller och samarbeten för resilienta regionala livsmedelssystem. Projektet utforskar hur kommuner i Sverige arbetar med utveckling av regionala och lokala resilienta livsmedelssystem. Min forskning kommer främst fokusera på att identifiera hinder och möjligheter, samt hur kommuner samverkar och samarbetar - både inom kommuner, mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer.

Keywords

  • case studies
  • food governance
  • food policy
  • food systems planning
  • integrated planning
  • local food systems
  • resilience
  • resilient food systems
  • sustainable development

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildning

Masterexamen: Science for Sustainable Development, Master's Programme på Linköpings universitet. 2019-2021. Masteruppsats Stories of Climate Change: Circular Transformation or Business as Usual? A Discourse Analysis of Climate Change Mitigation Policy in Three Swedish Municipalities

Kanditatexamen: Språkvetarprogrammet på Uppsala universitet. 2009-2013

Utbytesstudier: Univeristy of Oregon. Kurser i Environmental Studies, Antropologi, Geografi och Lingvistik. 2011-2012

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Pågående forskningsprojekt

Integrerad planering – kommuner och regionala aktörers roller och samarbeten för resilienta regionala livsmedelssystem (anslag FORMAS, 2022-2026)

Dagens landsbygd hanterar en mängd utmaningar och har fått erfara flera kriser bara under det senaste decenniet, tex översvämningar, skogsbränder, extrem värme, missväxt och pandemier. 2015 beslutades även att planeringen för det svenska totalförsvaret ska återupptas på grund av en ny säkerhetspolitisk situation. Denna verklighet har aktualiserat frågor om hur livsmedelsförsörjningen kan tryggas i en tid av ökad sårbarhet. Försvarsberedningen konstaterar i sin rapport om utformningen av det civila försvaret att en längre säkerhetspolitisk kris kräver en omställning av livsmedelsproduktionen för att säkerställa befolkningens behov av mat, bl.a. genom lokal och regional produktion av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelsförsörjningen beror också på att hela livsmedelskedjan är beroende av ständig import. Drygt hälften av den mängd livsmedel som svenska folket konsumerar idag är importerade. Med bakgrund av denna samhällsutveckling finns det idag ett behov av att utveckla mer motståndskraftiga (resilienta) lokala livsmedelsystem.

Projektet utforskar hur kommuner arbetar med utveckling av regionala och lokala resilienta livsmedelssystem. Studien avser att identifiera hinder, möjligheter, innovativa tillvägagångsätt, samt möjliga vägar för att stärka en integrerad planering – både inom kommuner, mellan kommuner och mellan kommuner och andra regionala och lokala nyckelaktörer.

En nationell studie genomförs om kommuners strategier, planeringsverktyg och arbetsätt, som sedan följs upp av fördjupade fallstudier i tre utvalda kommuner för att fördjupa förståelsen för förutsättningar och arbetssätt i planerings-praktiken. Parallellt görs analyser av regionala nyckelaktörers arbeten. Samproduktion av kunskap med regionala och lokala nyckelaktörer används för att stärka kommunernas kapacitet att främja resilient livsmedelsförsörjning och beredskap. Den transdisciplinära ansatsen möjliggör för forskningen att ta sig an reella problem för att stödja omställningen till mer regionala och lokala resilienta livsmedelssystem.

Projektet genomförs tillsammans med Madeleine Granvik, Uppsala Universitet, och Rebecka Milestad, KTH.

Malin Andersson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin