Markus Al-Afifi Norberg

PhD student at Department of Education

Telephone:
+46 18 471 24 21
E-mail:
markus.al-afifi@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

My research interest revolves around educators promoting students' intercultural competence (IC), a subject of significant interest as Sweden faces challenges and opportunities in an increasingly multicultural societal context. The dissertation project aims to enhance the contemporary understanding of teaching and assessment practices related to IC, focusing on its practical applications in social studies.

Keywords

  • didaktik
  • global citizenship education
  • intercultural relations
  • interkulturell kompetens
  • international large scale assessment
  • kvantitativa metoder
  • lika villkorsfrågor
  • samhällskunskap
  • ämnesdidaktik
  • • migration and integration

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

ASSESS forskarskola: ASSESS är en forskarskola med inriktning mot kunskapsmätningar inom utbildningssystem (eng. akronym ASSESS). Forskarskolan är ett samarbete mellan tre lärosäten; Göteborg, Uppsala och Stockholms universitet. ASSESS omfattar 18 doktorander som är knutna till lärarutbildningarna vid de tre lärosätena. Vårt syfte är att stärka forskningskompetens och utbildningsvetenskaplig forskning inom bedömningsområdet inom lärarutbildningarna.

URL: https://www.gu.se/forskarskolan-assess

ÄDISH-gruppen: Undervisning i geografi, historia, samhällskunskap och religion på alla stadier är i centrum för den forskning som bedrivs i ÄDISH. Forskningen som gruppen arbetar med undersöker till exempel vad som är viktigt och svårt för elever att lära sig i de olika ämnena och hur undervisning kan designas för att stödja elevernas lärande. Forskningen bedrivs utifrån en mångfald av teorier och metoder för att kunna bidra med kunskap om den komplexitet som karakteriserar undervisning i de samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnena. Studierna som genomförs kan vara tydligt ämnesspecifika med direkt koppling till skolans SO-ämnen samt mer ämnesövergripande med fokus på till exempel frågor om rättvisa, hållbarhet, mångfald och digital källkritik. Med en tydlig förankring i ämnesdidaktiska utmaningar bedrivs forskning i gruppen med relevans särskilt för blivande och aktiva lärare i skolans SO-ämnen.

URL: https://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/amnesdidaktik-i-samhallsvetenskap-och-humaniora--adish-/

CEDEL: I forskargruppen Civics Education Design Lab (CEDEL) genomförs forskning med särskilt fokus på undervisningsdesign för lärande om samhälle, demokrati och mänskliga rättigheter. Forskargruppen undersöker utbildning om globalt medborgarskap ur flera perspektiv. Till exempel undersöker forskare i CEDEL elevers kunskaper, färdigheter och attityder i relation till teorier om utbildning i mänskliga rättigheter, fredsutbildning och utbildning för hållbar utveckling.

Genom analys av internationella kunskapsmätningar undersöks till exempel hur interkulturell kompetens kan mätas på olika sätt. Vidare studeras i praktiknära forskning elevers kritiska tänkande och hur digital medborgarlitteracitet kan stimuleras genom olika typer av undervisningsdesign.

Utbildning för globalt medborgarskap ses som ett paraplybegrepp som täcker alla kunskaper, färdigheter och attityder som är nödvändiga för medborgare i en global värld. I forskningsmiljön används en mix av metoder för att bättre förstå till exempel undervisningens effekter på elevernas lärande i samhällskunskap kopplat till globala utmaningar för demokrati och mänskliga rättigheter. Kvasiexperimentella designstudier används för att bättre förstå hur olika didaktiska modeller kan användas i för att stimulera lärande i samhällskunskap och främja digital källkritik. Till exempel används seriösa spel med eye-tracking och experimentella metoder för att stimulera och utveckla elevers multiperspektivitet i en digital värld med falska nyheter.

Medverkande forskare i Skolforskningsinstitutets GÄCKA-projekt.

Markus Al-Afifi Norberg

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin