Urban Claesson

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Som ämnesföreträdare för kyrkohistoria undervisar och handleder jag på olika nivåer. Jag delansvarar för det högre seminariet, leder projekt, arbetar i internationella nätverk och förbereder och skapar förutsättningar för framtida forskningsfinansiering. Jag bedriver egen forskning med fokus på nordisk kyrkohistoria under tidigmodern och modern tid, där jag är särskilt intresserad av kyrka och samhällsorganisatorisk förändring.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Ämneslärarexamen och fil. kand. 1995. Fil. mag. 1999, teol. dr. 2006 och docent 2015, allt vid Uppsala universitet. Högskoleadjunkt vid Högskolan Dalarna 1996 – 2006 och universitetslektor vid samma lärosäte 2006 – 2015. Professor i historia med särskild inriktning mot kyrkohistoria vid Högskolan Dalarna 2015 – 2020. Forskare vid Svenska kyrkans forskningsenhet 2011 – 2020.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning är på ett övergripande plan inriktad på kyrka och samhällsorganisatorisk förändring i Norden från tidigmodern till modern tid. I flera studier har jag arbetat jämförande för att tydliggöra forskningsresultat. I min avhandling tydliggjorde jag olikheter och likheter vad gäller kyrka och nationsbyggande i Danmark och Sverige. Jag behandlade hur svensk socialdemokrati lyckades ta patent på nationen. I stället för att avskaffa statskyrkan valde partiet härmed en ny riktning. Genom fritt utträde och lekmannastyre skulle Svenska kyrkan legitimeras som en folkförankrad och demokratisk kyrka som med sitt budskap samtidigt skulle fostra till medborgarskap inom folkhemmet.

Min postdoktorala forskning har fokuserat på tidigmodern tid, där jag fortsatt intresserat mig för kyrka och social sammanhållning i Norden. Jag har i ett projekt analyserat den tidiga svenska pietismens genombrott som pastoralt reformprogram vid Stora Kopparberget under sent 1600-tal. Mitt senaste projekt är inriktat på att analysera och klarlägga hur hushållet framställts på skilda sätt i olika utvecklingar av Luthers lilla katekes i nordiska stift under 1600-talet. Därmed presenterades olika modeller för hushållet som gemenskap i olika sammanhang. Inom samtliga tre nämnda forskningsområden av folkkyrka, pietism och hushåll har undervisning framstått som viktigt att undersöka.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Urban Claesson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin