Niklas Norén

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Telephone:
+46 18 471 24 90
E-mail:
niklas.noren@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Biography

I am Senior Lecturer in Didactics, working primarily with Swedish as a mother-tongue discipline in school, and with social interaction i different communicative activities. Presently my research is about young childrens' learning and use of communication aides in everyday interaction, and about young pupils' intra- and interdisciplinary conversational practices in school. I teach at basic and advanced levels, and supervise at basic, bachelor's and master's levels. I am responsible for the special needs' specialization within the Master Programme in Educational Sciences. I am working with developing the Special Teachers Programme, and with an application for the Programme in Special Educational Needs. I belong to the research groups CLIP, STOLP, and PS. I am a member of the research network NISCI. I am web admin for the research network OFTI.

Research

Mina huvudsakliga forskningsintressen kretsar kring hur mening och sociala handlingar skapas och organiseras. Jag är intresserad av de (etno)metoder och resurser (språkliga och kroppsliga) som samtalsdeltagare använder för att skapa mening i samspel med andra i olika kommunikativa verksamheter, med ett särskilt intresse för ämnesspecifika samtalspraktiker i skolan. Jag arbetar med videodata från naturligt förekommande samtal i vardagliga och institutionella verksamheter och använder framförallt EMCA i analysarbetet.

Jag forskar om hur barn och ungdomar med neurologiska skador (t.ex. cerebral pares, autism, afasi) lär sig och använder samtalsstödjande redskap i vardagliga aktiviteter.

Jag forskar även om grammatiska konstruktioners form, funktion och betydelse i vardagliga och institutionella samtal. Apokoinou eller pivåkonstruktioner skrev jag om i ett avhandlingsarbete som avslutades 2007. Jag har även forskat om frågehandlingar som multimodala kommunikativa projekt, responsiva/reaktiva frågor, pre- och postlokeringar, elliptiska yttranden, parentetiska inskott och satsflätor. Gemensamma frågor är vilka språkliga och kroppsliga resurser som dessa fenomen är uppbyggda av (deras inre syntax, i en vid mening), vilka lokala kroppsliga och språkliga kontexter de interagerar med (deras yttre syntax, i en vid mening), hur de organiseras sekventiellt, samt vilka lokala kommunikativa projekt de bidrar till att lösa tillsammans med andra deltagare, exempelvis organisation av deltagande , eller av ny och gammal information.

Jag forskar dessutom om affekt och emotioner i samtal och interaktion. Affekt betraktas inte som uttryck för inre mentala (kognitiva) emotiva tillstånd eller som en aspekt av enskilda språkliga och kroppsliga resursers betydelsepotential, utan som sociala handlingar som hanterar något i interaktionen mellan människor. Det emotiva betraktas som inbyggt in i ett pågående kommunikativa projekt (t.ex. i en lokal sekvens eller episod). Affekt görs relevant av något som inträffat innan och det hanteras av deltagarna i momentet eller sekvensen som följer.

Ett nyligen påbörjat projekt handlar att öka kunskapen om, samt utveckla ett metaspråk för, samtalandets betydelse för barns utveckling av olika ämnesspecifika språkandeformer i skolans årskurser 1-6. Tidigare forskning visar att ämnesspecifika språkandeformer kräver särskilda kompetenser av elever. Tidigare nationell och internationell forskning har framförallt fokuserat på skrivande och läsande i olika ämnen, medan forskning om samtalandes roll ännu är begränsad. Det huvudsakliga empiriska materialet kommer att vara videoinspelningar av klassrumsinteraktion, och analyser kommer att göras med en kombination av samtalsanalytiska och diskursanalytiska verktyg.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin