Våra samlingar

Evolutionsmuseet förvaltar Uppsala universitets samlingar av växter, djur, fossil och mineral. Vårt uppdrag är att tillgängliggöra samlingarna för forskning, undervisning och allmänhet.

Gröna, svarta och bruna skalbaggar i en gammal insektssamling

Skalbaggar i Linnésamlingen

Samlingar har alltid varit en del av universitetens innersta kärna eftersom den vetenskapliga metoden delvis går ut på att observera och dra slutsatser. Det har därför varit naturligt att samla in föremål, studera dessa i ett laboratorium, ofta med tekniska hjälpmedel, för att därefter dra slutsatser som antingen har stöttat eller ibland kullkastat tidigare synsätt.

Uppsala universitets forskare har samlat under flera hundra år och fortsätter att göra så även idag. Museet tar hand om alla samlingar av naturalier som behöver bevaras för framtida studier. Vi tar även emot samlingar från privata samlare om dessa bedöms vara av vetenskaplig relevans eller värdefulla för undervisning och utställning.

Evolutionsmuseet är idag en viktig infrastruktur för forskning och undervisning och kommunicerar med forskare över hela världen som antingen lånar material ur samlingarna eller besöker oss för att studera dem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin