Forskarutbildningsämnen och behörigheter

Forskarutbildningen bygger på två studieplaner, dels en allmän för forskarutbildningsämnet, dels en individuell studieplan för varje forskarstudent. För att bli antagen till forskarutbildningen krävs att du har både grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet anges i den allmänna studieplanen för respektive forskningsämne.

Urval

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Denna förmåga bedöms i första hand utifrån självständiga arbeten, tidigare studieresultat samt forskningsplan. För varje utlysning kan ytterligare urvalskriterier tillkomma. Den vikt som läggs vid dessa preciseras i utlysningen.

Hänsyn kan komma att tas till tillgången på handledning inom särskilda ämnesområden. Intervju med den sökande kan också komma ifråga.

Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin