Forskarutbildning inom historisk-filosofiska fakulteten

Forskarutbildning innebär att du inte bara blir expert inom ditt område, du lär dig också att planera, tänka kritiskt och ta ansvar. Du får den kunskapsbredd och de färdigheter som hör till ämnet i stort. I forskarutbildningen arbetar du självständigt under handledning med ett forskningsprojekt och utnyttjar och utvecklar både dina praktiska och teoretiska färdigheter. Du blir redo för komplexa och kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Sök forskarutbildning

Inom historisk-filosofiska fakulteten finns det 17 forskarutbildningsämnen. Lediga platser inom utbildningen på forskarnivå utlyses av den institution som ansvarar för ämnet eller inriktningen. Utlysningen sker löpande under året på Uppsala universitets webbplats minst tre veckor före ansökningstidens utgång.

Forskarutbildningsämnen och behörigheter

Lediga doktorandplatser vid Uppsala universitet

Utbildningen

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier för doktorsexamen, eller två års heltidsstudier för licentiatexamen. Utbildningens första terminer består främst av studier och under de senare terminerna ligger tonvikten på forskning. I många doktorandtjänster ingår dessutom olika former av institutionstjänstgöring och då tar utbildningen fem år. Institutionstjänstgöringen kan bestå av undervisning eller administration.

Forskarutbildningens upplägg

Examen

Forskarutbildningen avslutas med en filosofie doktorsexamen eller filosofie licentiatexamen. Om du har avlagt licentiatexamen kan du ansöka om att fortsätta dina studier till doktorsexamen. Doktorsexamen kan avläggas utan föregående licentiatexamen.

För licentiatexamen krävs minst 120 högskolepoäng, varav en godkänd vetenskaplig uppsats på minst 60 högskolepoäng. För doktorsexamen krävs minst 240 högskolepoäng, varav en godkänd doktorsavhandling på minst 120 högskolepoäng.

Efter examen

Som filosofie doktor eller licentiat förväntas du ha förmåga till självständigt och kritiskt tänkande, goda ämneskunskaper, vetenskapliga metodologiska färdigheter, förmåga att identifiera intressanta och forskningsbara frågeställningar samt pedagogiska färdigheter och förmåga att uttrycka dig väl både i tal och i skrift. Det är färdigheter som efterfrågas inom många yrkesområden.

De flesta som avslutat sin forskarutbildning hos oss fortsätter att vara verksamma inom utbildningsvärlden som forskare eller lärare. Andra möjliga karriärvägar finns inom museer, arkiv, bibliotek, massmedier, förlag eller andra företag och organisationer.

Anställning som postdoktor

Universitetet har möjlighet att anställa dig som har disputerat som postdoktor tills vidare dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Denna möjlighet styrs av ett avtal mellan Arbetsgivarverket och berörda fackförbund.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin