Om EB-CRIME

En anslagstavla med fastnålade fotografier.

Internationellt Centrum för Evidensbaserad Straffrätt (EB-CRIME) beviljades år 2022 nära 18 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för att forska om felkällor i olika bevistyper som är vanligt förekommande i brottmålsprocesser runtomkring i världen.

I brottmålsprocesser kan felaktigheter i de metoder som används liksom de mänskliga tolkningar som görs medföra problem i form av till exempel felaktiga brottsmisstankar eller domar, ineffektiv resursanvändning och bristande legitimitet. EB-CRIME introducerar ett nytt vetenskapligt förhållningssätt till straffrätt, evidensbaserad straffrätt, vilket främjar att till exempel poliser, åklagare, rättsläkare och domare arbetar på evidensbaserade sätt och därmed förebygger felaktigheter.

Forskningen möjliggörs genom samarbeten mellan forskare i multidisciplinära projekt, samtliga med direkt relevans för straffrättsprocessen. Totalt är vi elva forskare inom nio olika discipliner. Vi samarbetar i sex delprojekt som behandlar muntliga utsagor, digitala bevis, molekylär diagnostik (DNA och protein-analys), rättsmedicin, forensisk antropologi och åldersbedömningar. Bland hos finns forskare från Uppsala universitet, Stockholms universitet, norska polishögskolan/Oslo Universitet samt University College London (UCL). Sammansättningen av forskare från olika discipliner behövs för att reflektera det faktum att i brottmålsprocesser förekommer det regelbundet bevistyper som bygger på en rad andra vetenskapliga discipliner än juridik.

Genom att fokusera på bevisfrågor snarare än rättsliga paragrafer och principer skiljer sig EB-CRIME från befintlig forskning. Unika nydanande samarbeten sker inte bara mellan forskare inom en rad olika discipliner utan ock med praktiker inom nationella jurisdiktioner liksom internationella jurisdiktioner som Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin