Samhällsplaneringsprogram frågor och svar

1. Vad är samhällsplaneringsprogrammet?
Samhällsplaneringsprogrammet är ett treårigt utbildningsprogram. Det är inte en yrkesutbildning i likhet med läkar- eller lärarprogram, men har ett kursutbud som anpassats efter ett framtida yrke inom samhällplaneringens breda fält. Programmet består av fyra inledande terminer med obligatoriska kurser och avslutas med två terminer med valfria kurser. Programmets första termin utgörs av två kurser som ges av kulturgeografiska institutionen i samarbete med institutionerna för statskunskap och sociologi (introduktionsterminen ger behörighet till B- nivån i satskunskap och sociologi). Övriga obligatoriska kurser är inom samhällsgeografi (inklusive geografiska informationssystem, GIS), fastighetsrätt (handelsrätt) och statistik. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med samhällsgeografi som huvudområde. Med huvudområde menas det ämne inom vilket du fördjupar dig (i regel totalt tre terminers studier, inklusive självständigt arbete om 15 hp).
Samhällplaneringsprogrammets upplägg och utbildningsplan

2. Vilka ämnen kan jag läsa på mina valfria terminer?
Vilka ämnen du kombinerar i din examen avgörs dels av ditt intresse, dels av examenskraven. En generell kandidatexamen måste innehålla ett huvudområde (lägst 90 hp) och ett biområde (lägst 30 hp). Genom programmets första fyra terminer med obligatoriska kurser få du 90 hp samhällsgeografi (inklusive C-uppsats), 15 hp statistik och 15 hp fastighetsrätt (handelsrätt). Därmed blir samhällsgeografi ditt huvudområde. Under termin 5 och 6 måste du få ihop lägst 30 hp som biområde, i ett annat ämne än samhällsgeografi. Det finns flera alternativ, bland annat:

  • Läs minst 30 hp i ett ämne som du tycker är intressant. Det kan tillhöra en annan fakultet, t.ex. teknisk-naturvetenskapliga, juridiska, teologiska eller historisk-filosofiska.
  • Läs ytterligare minst 15 hp i statistik eller fastighetsrätt (handelstätt). Då kommer du upp i 30 hp totalt, vilket krävs för biområdet.
  • Läs B-kursen (30 hp) i sociologi eller statskunskap. Programmets första termin innehåller sociologi och statskunskap och ger därmed behörighet till B-kurserna i dessa ämnen.
  • Läs fler kurser i samhällsgeografi, t.ex. fortsättningskurs i GIS eller Praktik inom samhällplaneringsprogrammet. Om du totalt sett läser 120 hp samhällsgeografi, kan du, när du tar ut din examen, räkna programmets introduktionstermin som statskunskap eller sociologi (istället för samhällsgeografi). Därmed får du ihop ett biområde om 30 hp (statskunskap eller sociologi) samtidigt som du har tillräckligt med poäng för att räkna samhällsgeografi som huvudområde.
  • Läs kursen Naturgeografi 15 hp (vid kulturgeografiska institutionen). Den kursen har geografi som huvudområde. Den obligatoriska GIS-kursen (Geografiska informationssystem inom samhällplaneringen, 15 hp) räknas som samhällsgeografi och geografi. Det betyder att den kursen tillsammans med Naturgeografi 15 hp ger dig ett biområde i geografi. Om du väljer att räkna GIS-kursen som geografi (istället för samhällsgeografi), måste du kompensera ”bortfallet” genom att läsa ytterligare 15 hp samhällsgeografi, t.ex. praktik.

För mer information om kraven på examina, och om huvud- och biområde läs mer på Exmensenheten på Uppsala universitet.

3. Vilken kombination av ämnen är bäst eller smartast?
Det finns ingen given kombination av kurser som är ”bäst”, eller som garanterat ”ger jobb”. De obligatoriska kurserna i sig ger er en god grund för ett yrke inom samhällplanering, vilket våra alumner intygar. Tveka inte att använda de valfria terminerna åt något som verkar intressant!

4. Jag har läst vid universitet tidigare. Kan jag räkna in mina tidigare kurser i programmet?
Ja, du som redan har läst en eller flera kurser på högskolenivå kan räkna in dessa i din examen, förutsatt att kursen/kurserna passar in i de krav som gäller för en kandidatexamen vid Uppsala universitet (se Fråga 2). Den kurs eller de kurser som du redan har i bagaget läggs då in i terminerna med fria kursval (termin 5 och 6). Det betyder att du kan korta ner dina programstudier i motsvarande omfattning.

OBS! Om du använder en tidigare avklarad kurs (som du läst innan du började på samhällsplaneringsprogrammet) för att söka en fortsättningskurs inom programmet, kommer den tidigare avklarade kursen att räknas som en av dina sex programterminer. Exempel: Innan du påbörjade samhällsplaneringsprogrammet har du läst Nationalekonomi A. När du kommer till Termin 5 (fritt kursval) läser du Nationalekonomi B, som du sökt inom programmet. Då räknas Nationalekonomi A som en programtermin, trots att du läste den innan du påbörjade dina programstudier. Nationalekonomi B blir i det här fallet din sjätte och sista termin inom programmet. Efter Nationalekonomi B kan du inte söka fler kurser inom programmet.
Om det uppstår konkurrens om platser till den kurs du söker inom programmet under dina valbara terminer, baseras urvalet på antal tagna hp inom samhällsplaneringsprogrammet. Du kan alltså inte åberopa hp tagna utanför programmet.

5. Vilken typ av examen leder samhällsplaneringsprogrammet till?
Programmet leder till en generell kandidatexamen (180 hp). Programmet leder inte till en yrkesexamen (samhällplanerare är inget reglerat yrke). För frågor om examen kontakta Examensenheten på Uppsala universitet.

6. Kan jag göra en utbytestermin inom programmet?
Ja. Det finns två sätt att göra utbyten utomlands inom samhällsplaneringsprogrammet. Du kan åka via Avdelningen för internationalisering (med kurser på universitet runt om i världen) eller via ett utbytesavtal som din institution har. Kulturgeografiska institutionen har inget eget utbytesavtal; samhällsplaneringsstudenter på termin 5 eller 6 ordnar i regel utbyte via Avdelningen för internationalisering. Utbyten brukar vara under 1-2 terminer.

7. Vilka jobb kan man få efter att ha gått samhällplaneringsprogrammet?
Programmet förbereder dig för ett yrkesliv med fokus på samhällplanering. Det kan handla om utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö, ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Samhällplanering behövs på lokal, regional, nationell och internationell nivå, inom offentlig och privat sektor. Om du är intresserad av ett särskilt yrke eller arbetsfält har du möjlighet att utnyttja den valfrihet som programmet erbjuder, för att fördjupa eller bredda de kunskaper och färdigheter du tror dig behöva. Praktik under studietiden kan vara en bra väg in i arbetslivet. Programstudenter som uppnått 120 hp inklusive ett självständigt arbete på 15 hp har möjlighet att söka till en praktikkurs (Praktik på samhällsplaneringsprogrammet). Studenten måste dock själv hitta en lämplig arbetsplats för praktiken (se instruktioner Kulturgeografiska institutionens hemsida).

8. Erbjuder programmet yrkesvägledning?
Nej, programmet (värdinstitutionen) erbjuder ingen yrkesvägledning. Du hänvisas i första hand till Uppsala universitets centrala karriärstöd – UU Karriär, som du hittar via följande länk: https://www.uu.se/student/karriar/. Här finns också information om karriärdagar och karriärmässor. Kom ihåg att studentföreningarna (t.ex. Föreningen samhällsvetarna) också anordnar evenemang med arbetslivet i fokus.

9. Var kan jag få studievägledning?
Programsamordnaren och värdinstitutionen (kulturgeografiska institutionen) kan erbjuda studievägledning till antagna studenter, dock i mycket begränsad omfattning och i frågor som är programspecifika. Det kan t.ex. gälla frågor om studieuppehåll, studieavbrott, råd inför termin 5 och 6, samt hur man söker praktik inom programmet. En stor del av den information och de kontakter som efterfrågas av studenter, eller den vägledning de söker, erbjuds av universitetet centralt. Använd universitetets väl utbyggda webbsidor för att få snabb och korrekt information!

10. Jag ska söka till universitetet och är intresserad av samhällsplaneringsprogrammet. Vem kan svara på mina frågor?
Värdinstitutionen (kulturgeografiska institutionen) och programsamordnaren erbjuder ingen studie- eller yrkesvägledning åt ej antagna studenter. Värdinstitutionen och programsamordnaren har inte heller mer information att ge än vad som framgår i detta dokument eller i de webbsidor som hänvisas till. Du är välkommen att kontakta universitetets centrala studie- och karriärvägledning.

11. Hur många studenter antas till samhällplaneringsprogrammet?
Samhällsplaneringsprogrammet i Uppsala startar varje vårtermin. Drygt 30 nya studenter antas varje gång. De senaste årens antagningsstatistik finns på Samhällsplaneringsprogrammets programsida.

12. Vilka är behörighetskraven för att bli antagen till samhällsplaneringsprogrammet?
För att vara behörig ska du bland annat ha Matematik 3b/3c eller Matematik C från gymnasiet. Läs mer under rubriken Behörighet och anmälan på universitetets programsida.

13. Jag vill avsluta mina programstudier i förtid. Hur gör jag?
Du kan när som helst avbryta dina studier, t.ex. för att du kommit in på ett annat program eller för att du inte länge vill plugga vid universitetet. Då ska du begära studieavbrott genom att kontakta kursadministratören vid kulturgeografiska institutionen: studier@kultgeog.uu.se. Om du begär ett studieavbrott förlorar du din plats i programmet. Om du vill läsa på samhällplaneringsprogrammet igen, måste du söka till programmet på nytt.

14. Jag vill ta ett uppehåll i mina programstudier. Hur gör jag?
Du kan ansöka om uppehåll i dina programstudier, i regel först fr.o.m. programmets andra termin (du kan alltså inte bli antagen till programmet och direkt begära uppehåll). Orsak till uppehåll kan t.ex. vara föräldraledighet, att du fått en tidsbegränsad heltidsanställning, att du vill resa, eller att du vill prova på en fristående kurs som du inte vill räkna in bland dina 180 hp inom programmet. Studieuppehåll beviljas i regel för 1-2 terminer, utan att någon anledning anförs. Den som tagit ett studieuppehåll behåller sin plats i programmet under den tid som uppehållet varar. Om du vill begära studieuppehåll ska du kontakta kursadministratören vid kulturgeografiska institutionen: studier@kultgeog.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin