Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar inom litteraturvetenskap och retorik

Vi erbjuder allt från enskilda föreläsningar till skräddarsydda utbildningar inom ämnena litteraturvetenskap och retorik. Uppdragskurser kan också utgå från vårt aktuella kursutbud, och kursen anpassas då efter målgruppens behov och utbildningens syfte. Vi kan ta emot deltagare i Uppsala eller komma till er. Nedan några plock från utbudet inom våra två ämnen.

Retorik

Litteraturvetenskap

Kontakt

Retorik

Retorik handlar om hur vi övertygar och övertygas genom kommunikation. Retorikstudierna ger en kritisk genomlysning av hur kommunikation fungerar i det sociala och samhälleliga samspelet olika aktörer emellan. Vi utbildar i både muntlig och skriftlig kommunikation. En retorikkurs är ofta en kombination av både teori och praktik, av analys och reflektion över egen praxis. Både klassiska och moderna perspektiv tas in.

Allmänna kurser

Följande retorikkurser har genom åren hållits i olika former (genom att klicka på kursnamnet kommer du till en kursplan med information om kursen). Dessa kurser ingår i vårt aktuella utbud vid universitetet.

Specialkurser för universitet

  • Anpassade grundkurser, t.ex. för ekonomer eller jurister, på kandidat- eller masternivå.
  • Retorik för doktorander inom olika områden.

För lärare

För skolledare

  • Re(k)torik – Retorik för rektorer och biträdande rektorer inom den allmänbildande utbildningen. Kursbeskrivning: Som ledare för komplexa enheter i ständig förändring behöver rektorer kunna nå ut med budskap effektivt. Både mediebevakningen och konkurrensen om elever skapar ett behov av att kunna lägga fram en attraktiv berättelse om den egna skolan. Rektorer ställs även ofta i förhandlingssituationer då många intressen ska beaktas. Allt detta tas upp under kursen och utrymme ges även för traditionell retorik för tal i fest och vardag. Under utbildningen kombineras teori med praktik och kollegial återkoppling. Kursen ger värdefulla verktyg och infallsvinklar på olika slags kommunikativa situationer. Teman: den klassiska retoriken, förhandlingsteknik, medieträning och storytelling som verktyg. Kursen arrangeras t.ex. som 2+2 internatdagar.

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskapen förmedlar kunskap om skönlitteratur från äldsta tid till nutid. Ämnet uppmärksammar också litteraturens och författarnas villkor i samhället. Kurser i litteraturvetenskap ger teoretiska och metodiska redskap för att analysera olika former av litterära texter samt för att reflektera över litterär kommunikation.

Exempel på allmänna kurser

För lärare

  • Barn- och ungdomslitteratur
  • Film och litteratur för lärare
  • Berättande i skolan (berättelse som verktyg i skolan, nya typer av berättande i digitala medier)
  • 1700-tal och berättandets pedagogik, för museipersonal och historielärare. Under kursen går vi igenom en del av den senaste forskningen kring 1700-talets kultur, samtidigt som vi prövar på och reflekterar kring olika typer av pedagogiska grepp för att levandegöra historia.
  • Sjunget, sagt, skrivet – skandinaviska uttrycksformer från 1600 till idag (i samarbete med Nordiska språk)
  • Via Skolverket: Institutionen för litteraturvetenskap och retorik medverkar i Lärarlyftet i samarbete med Nordiska språk.

Kontakt

Om ni vill erbjuda ert företag, er organisation eller myndighet en kvalitetssäkrad kompetensutveckling, tveka inte att ta kontakt med studierektor AnnaCarin Billing för att diskutera hur vi på bästa sätt kan bemöta behoven hos er organisation och personal.

Lokalerna som Institutionen för litteraturvetenskap och retorik håller till i ligger i gamla Fysikum i Engelska parken. I den vackra röda byggnad där en gång flera av Uppsala universitets Nobelpris arbetades fram forskas och undervisas nu i litteraturvetenskap och retorik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin