Retorik

Retorik är vår kulturs äldsta bildningsämne och samtidigt ett ämne som är ständigt aktuellt. Vårt samhälle präglas av olika former av kommunikation som har verkan på oss. Politiker vill övertyga oss, reklam och medier vill ändra våra beteenden – ja, vi är ständigt utsatta för olika former av påverkan som präglar vårt sätta att känna och tänka. Retoriken vill lära dig att bättre förstå hur denna kommunikation fungerar och hur du själv på ett medvetet och kompetent sätt kan ta en aktiv roll i vårt demokratiska samhälle. Hur använder vi människor språk och symboler för att påverka varandra? Hur blir vi dem vi blir genom den retorik vi använder och exponeras för? Detta är några av de frågor som utbildningen ställer.

På våra kurser får du lära dig om retorikens tradition och idéer om övertygande och meningsskapande från antiken till idag. Du får redskap för att analysera kommunikation liksom praktisk träning i att själv hålla tal, debattera samt kritiskt och konstruktivt granska andras kommunikation. En utbildning i retorik är givande för en mängd yrkesområden. Såväl lärare, politiker och präster, som copy writers, entreprenörer och journalister har nytta av att kunna uttrycka sig, och övertyga, genom tal och skrift – liksom att kunna granska och genomskåda andra personers uttalanden och mediala framträdanden. På så vis ger retorikämnet en bred grund att stå på i den framtida karriären. Ju längre in i utbildningen desto mer nischad och specialiserad blir kompetensen, och möjliga karriärområden finns inom exempelvis kommunikation och marknadsföring, journalistik och politik.

Institutionen har särskild kompetens inom retorikens historia, med betoning på antik retorisk teori och retorikens utveckling under 1700–1900-talet, inklusive propagandans framväxt under det senaste århundradet. Vidare är institutionens lärare specialiserade på politisk retorik samt retorik och filosofi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin