Masterprogram i retorik

120 hp

Vill du arbeta med retorik, media och kommunikation? Fördjupa dig i det akademiska ämnet retorik eller vidareutbilda dig för ett arbete som till exempel informatör eller kommunikationskonsult? Då kan masterprogrammet i retorik vara något för dig. Programmet utvecklar din färdighet att analysera och tolka kommunikation av olika slag genom teoretisk och praktisk fördjupning i mänsklig kommunikation.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Inom programmet får du stora möjligheter att fördjupa dig inom en rad olika forskningsdiscipliner, såsom retorikhistoria, politisk retorik, retorisk teori, epistemologi, eller moderna tillämpningar av den klassiska disciplinen. I viss utsträckning får du möjlighet att skräddarsy din utbildning genom att specialisera dig inom den del av retorikämnet som intresserar just dig. Därutöver har du stor frihet att sätta samman din examen med kurser från andra ämnen, som till exempel etnologi, filosofi, genusvetenskap, idéhistoria, litteraturvetenskap eller språk. Huvudnumret i programmet är författandet av en vetenskaplig uppsats.

Programmet ger en god grund för doktorandstudier men även andra goda karriärmöjligheter. Kurserna är seminariebaserade och erbjuder dig träning i muntlig kommunikation, textanalys och kritiskt tänkande. Vi rekommenderar också att du följer det högre seminariet i retorik, där du får kontakt med doktorander, professorer och lektorer och kan ta del av den aktuella forskningen i ämnet.

Under programmets andra år har du möjlighet att göra praktik. Ofta har våra studenter praktiserat på medieföretag, ideella oragisationer, förlag och tidskrifter.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med retorik som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp) samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Utbildningen inleds med en obligatorisk kurs i retorikvetenskaplig teori och metod. Övriga kurser inom ditt huvudområde är valbara och speglar den aktuella forskningen på området. Under dessa tränas förmågan att analysera och värdera historiska begrepp och relatera dem till deras historiska, kulturella och språkliga kontext. Därtill kommer valbara kurser på avancerad nivå. De valbara kurserna väljs inför varje termin ur ett brett urval kurser på avancerad nivå i andra ämnen vid Uppsala universitet.

Examensarbetet består av en uppsats där du fördjupar dig inom ett ämne, och skrivs under utbildningens gång. Hur arbetet med uppsatsen förläggs är flexibelt, men för en masterexamen fördelas det lämpligen över termin 2–4.

Du har även möjlighet att läsa en praktikkurs inom programmet. Praktiken förläggs i så fall till termin 3 eller 4.

Kurser inom programmet

Masterexamen, 120 hp

  • En obligatorisk kurs i retorikvetenskaplig teori och metod om 7,5 hp
  • Två valbara kurser á 7,5 hp på avancerad nivå inom retorik
  • Sju valbara kurser á 7,5 hp på avancerad nivå inom litteraturvetenskap, retorik eller andra ämnen. Praktik kan utgöra 7,5 eller 15 hp av kurserna.
  • Examensarbete om 45 hp

Magisterexamen, 60 hp

  • En obligatorisk kurs i retorikvetenskaplig teori och metod om 7,5 hp
  • Två valbara kurser á 7,5 hp på avancerad nivå inom retorik
  • En valbar kurs om 7,5 hp på avancerad nivå inom litteraturvetenskap, retorik, eller ett annat ämne
  • Examensarbete om 30 hp

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet, bland annat genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-organisationerna. Du kan också förlägga praktik utomlands.

Undervisningen bedrivs mestadels på campus i Uppsala. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, där texter av olika slag diskuteras, men även föreläsningar kan förekomma. Undervisningsspråket är svenska, men kurslitteraturen är ofta på andra språk, företrädesvis engelska. Stor del av studietiden består av självständiga studier och läskurser förekommer, dvs kurser där studenten läser in kurslitteraturen på egen hand, utan undervisning.

Kurserna inom programmet omfattar i normalfallet 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Undantaget är examensarbetet och, i förekommande fall, praktikperioder.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

Masterprogrammet i retorik ger dig fördjupade färdigheter för att arbeta inom yrken där granskning, analys och behandling av texter och andra medier står i centrum. Du kan arbeta inom kommunikationssektorn, inom statlig förvaltning eller inom kulturförmedling i olika former, till exempel på förlag.

Våra alumner arbetar idag inom till exempel forskning, undervisning, kulturområdet och i kommunikationsbranschen. De har yrkestitlar som exempelvis forskningsassistent, universitetsadjunkt, retorikkonsult och förlagskoordinator.

Programmet öppnar även för karriärvägar inom skolväsendet, samt för fortsatt akademisk karriär. En del som har tagit sin examen hos oss har fortsatt till doktorandstudier.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin