Forskarutbildning

Ämnet socialt arbete och dess forskning handlar i huvudsak om sociala problem och utsatthet, dessas uppkomst och olika insatser för att åtgärda, lindra eller förebygga dem. Syftet med forskarutbildning är att fördjupa den studerandes kunnande och förståelse av ämnet och att möjliggöra utvecklingen av vetenskaplig självständighet och kritiskt tänkande. Forskarutbildningen i socialt arbete vid Uppsala Universitet består av kurser om totalt 75 högskolepoäng och av det självständiga avhandlingsarbetet som motsvarar 165 högskolepoäng. Lärandemål för doktors- respektive licentiatexamen anges i den allmänna studieplanen för forskarutbildningen i socialt arbete Pdf, 189 kB.. Institutionen för socialt arbete är knuten till Nationella forskarskolan i socialt arbete, vilket bland annat erbjuder möjligheter till deltagande i kurser och andra aktiviteter på lärosäten runtom i landet.

En doktorand är i normalfallet anställd för att bedriva forskarstudier på heltid och som doktorand arbetar man i regel med tre olika uppgifter: skriva doktorsavhandling, delta i institutionstjänstgöring i form av undervisning, samt utbildning i form av deltagande i doktorandkurser. Institutionen för socialt arbete bedriver i nuläget enbart ett mindre antal doktorandkurser i egen regi, och doktoranden uppmuntras därför att läsa kurser vid andra institutioner och/eller lärosäten.

Arbetet med avhandlingen utförs i den aktiva forskningsmiljö som finns på institutionen för socialt arbete, där forskning bedrivs inom flera områden. De flesta av institutionens forskare och doktorander är knuten till några av de forskargrupper som drivs gemensamt med Sociologiska institutionen, vilket möjliggör samarbeten mellan de båda ämnena.

Antagning av doktorander sker vartannat år. Nästa antagningsomgång planeras inför hösten 2024. I mellanperioder kan enstaka doktorander antas inom ramen för externfinansierade projekt, då särskilda utlysningar kan göras. I samband med utlysning av doktorandtjänster finns detaljerad information i annonsen om vad du behöver skicka med i ansökan samt kontaktuppgifter om du har frågor. Ansökan sker via universitetets system för lediga tjänster.

Mer information

Om du är intresserad av löpande information om lediga doktorandplatser samt andra anställningar vid Uppsala universitet kan du anmäla intresse om en jobbprenumeration, som innebär att du får ett e-postmeddelande när det finns ett ledigt arbete inom det eller de områden du valt.

För ytterligare information om forskarutbildning i socialt arbete, se den allmänna studieplanen Pdf, 189 kB. eller kontakta studierektor Stina Fernqvist.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin