Verksamhetsförlagd utbildning inom socionomprogrammet

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av socionomprogrammet som ges under termin fem. Basen för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Sådana arbetsplatser finns inom det breda fält där socionomer arbetar, till exempel inom äldreomsorg, socialjour, beroendeenheter, elevhälsa, socialpsykiatri, behandlings- och utredningshem, stödboenden och inom olika frivilligorganisationer.

Kursens mål är att studenten ska få tillfälle att kombinera teori med praktiskt socialt arbete, samt få erfarenheter, kunskaper och färdigheter som bidrar till de fortsatta studierna och senare i yrkeslivet. Den handledda verksamhetsförlagda utbildningen innebär ett unikt tillfälle för studenten att arbeta praktiskt och samtidigt få möjlighet till handledd reflektion rörande yrkesrollen och teoretisk problematisering av det sociala arbetets förutsättningar.

Kursplan för VFU

Intresserad av att vara handledare?

Det behövs alltid fler handledare till våra socionomstudenter på VFU-kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin