Ansvisningar för docenturföreläsningar

Steg 1

Föreläsningen ska hållas under terminstid, men det finns annars ingen formell bortre tidsgräns för docenturföreläsningen. Undvik datum för doktorspromotion, professorsinstallation och liknande.

Steg 2

Föreläsningen ska i första hand hållas på svenska, annars på engelska.

Steg 3

Föreläsningen ska framför allt visa din pedagogiska förmåga. Utforma den gärna som en inledande föreläsning inom en grundutbildningskurs med ett populärvetenskapligt inslag. Föreläsningen bör i huvudsak behandla någon del av ämnet för docenturen. Den kan, men behöver inte, behandla någon del av din forskning. Den bör ge uttryck för en vetenskaplig medvetenhet och ett vetenskapligt synsätt. Den bör kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom det aktuella ämnesområdet.

Steg 4

Föreläsningen ska vara väl disponerad, vilket bl.a. innebär att den ska ha en tydlig inledning och en likaledes tydlig avslutning. Problem, metoder, resultat, tolkningar, tillämpningar etc. ska presenteras på ett pedagogiskt sätt. Bildmaterial m.m. ska vara väl anpassat till föreläsningen, som ska genomföras på 40–45 minuter (som föreläsare måste du dock vara beredd på att ta emot frågor från åhörarna). Avsätt också ca 15 minuter för diskussion därefter.

Steg 5

Föreläsaren och ämnet för föreläsningen ska presenteras av forskarutbildningsansvarig/närmast berörd professor. Denne ska även beskriva docenturföreläsningens syfte, nämligen att vara ett lärarprov efter att de vetenskapliga meriterna bedömts av sakkunnig. Efter föreläsningen fungerar denne som ordförande i en diskussion där åhörarna kan ställa frågor.

Steg 6

En ledamot eller annan företrädare för docenturnämnden ska efter föreläsningen lämna ett skriftligt omdöme till nämnden med förslag till betyg (godkänd eller icke godkänd). Om docenturnämnden inte godkänner föreläsningen inbjuds den sökande att hålla en ny föreläsning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin