Samverkan och kommunikation

Enheten för kommunikation och skolsamverkan, som är en del av kansliet för naturvetenskap och teknik, arbetar bland annat med synlighet, studentrekrytering och forskningsinformation för hela fakulteten.

Vi bistår med stöd i kommunikationsfrågor, exempelvis kommunikationsplanering, populärvetenskap, synlighet, skolsamverkan, studiebesök, webb, alumnfrågor, grafisk formgivning, annonsering och forskningsinformation.

Kontakta enheten för kommunikation och skolsamverkan

Studentrekrytering

Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet

Vi ser samverkan som en naturlig och kvalitetsdrivande aktivitet som genomsyrar fakultetens verksamhet som helhet och som del i arbetet för en bättre värld. Vid fakulteten definierar vi samverkansuppgiften som samarbete[1], informationsspridning [2] och utbyte[3] med omgivande samhället[4] samt nyttiggörande[5] av forsknings- och utvecklingsresultat.

[1] Med samarbete menas t.ex. uppdragsforskning, uppdragsutbildning, samarbetsprojekt inom forskning och utveckling, skolsamarbeten, citizen science.

[2] Med informationsspridning menas t.ex. populärvetenskapliga artiklar, böcker, delta i den offentliga debatten, information i olika typer av media, besöka skolor, företag och myndigheter, delta i offentliga aktiviteter för allmänheten som SciFest och kulturnatten, folkbildning.

[3] Med utbyte menas t.ex. mobilitet, adjungerade professorer, gästföreläsare, alumnverksamhet, tillhandahållande av infrastruktur, studiebesök.

[4] Med det omgivande samhället menas allt utom universitet och högskolesektorn t.ex. näringsliv, myndigheter, allmänheten och politiker.

[5] Med nyttiggörande menas t.ex. innovationer, produkter, bolag eller tjänster, att förbättra omvärlden, att verka för vetenskapligt grundade beslut i samhället.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin