Lika villkor

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utskott för lika villkor har det övergripande ansvaret för arbetet med lika villkors-frågor. Det huvudsakliga arbetet sker dock vid fakultetens institutioner. Varje institution har ett lika villkors-ombud och en lika villkors-grupp.

Fakultetens har också två lika villkorssamordnare med inriktning på lika villkor för studenter med funktionsvariation och/eller andra särskilda behov.

Utskottet för lika villkor tar varje år fram en åtgärdsplan för fakultetens lika villkorsarbete.

Fakultetens åtgärdsplan och årshjul för lika villkorsarbete 2024 Pdf, 287 kB.

Illustration av ansikten i profil i olika färger.

Mentorsprogrammet - ansökan är öppen

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten erbjuder under 202425 ett mentorsprogram för unga forskare i början av en självständig forskarkarriär. Programmet syftar till att stödja forskare (forskarassistenter, biträdande universitetslektorer, postdoktorer, forskare) i deras utveckling genom personlig mentor, seminarieserie och det nätverk som programmet innebär. Målet med programmet är att öka andelen universitetslektorer och professorer av underrepresenterat kön inom fakulteten genom att få fler kvalificerade sökande till sådana anställningar.

Vem kan delta i mentorsprogrammet?

Programmet riktar sig till disputerade forskare som arbetar vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet men ännu inte har anställning som universitetslektor. Platsantalet är begränsat och vid urval kommer hänsyn tas till motivation, meriter, måluppfyllelse samt om möjligt jämn fördelning över fakultetens institutioner. Deltagarna kommer matchas med mentorer under våren 2024 och de första mötena sker innan sommaren 2024. Regelbundna seminarieträffar planeras under hela programmet, som pågår till och med september 2025. Programmets koordinator är Erik Holmqvist.

Ansökan

Ansökan om deltagande i mentorsprogrammet innehållande motivationsbrev och meritförteckning skickas till programmets koordinator Erik Holmqvist senast
den 17 april 2024.

Välkommen med din ansökan!

Lika villkorsombud

Varje institution ska ha ett lika villkorsombud som bland annat ska fungera som stöd till prefekt och institutionsstyrelse i lika villkorsarbetet.

Uppdragsbeskrivning för institutionernas Lika villkorsombud (fastställd av fakultetsnämnden)

Lika villkorsprojekt

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten utlyser 400 000 kronor för lika villkorsprojekt. Medlen kan sökas av både anställda och studenter verksamma vid fakulteten.

Utskottet för lika villkor välkomnar ansökningar som är inriktade på insatser inom lika villkorsområdet och gärna ansökningar som berör flera områden inom lika villkor.

Sista ansökningsdag är den 10 maj 2024. Ansökan ska vara undertecknad av prefekt/motsvarande vid sökandes institution/motsvarande. Ansökan skickas till fakultetshandläggare Lovisa Högberg.

Utlysning av lika villkorsmedel 2024

Illustration av människor som lägger pussel tillsammans.

Tidigare jämställdhetsarbete

Under åren 2012–2017 bedrev fakulteten ett EU-projekt kallat FESTA, Female Empowerment in Science and Technology Academia. Syftet var att skapa en mer jämställd arbetsmiljö inom akademin. De flesta av åtgärderna syftade till att göra organisatoriska metoder och processer mer transparenta, rättvisa och inkluderande. Se mer info i FESTA handboken.

Kontakt

Fakultetshandläggare Lovisa Högberg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin