Organisation och styrning

Fakultetsnämnden tillika områdesnämnden är fakultetens (och vetenskapsområdets) beslutande organ som ansvarar för övergripande frågor som rör utbildning, forskning och samverkan. Fakultetens vicerektor är ordförande i fakultetsnämnden och står tillsammans med arbetsutskottet för den operativa ledningen. Fakultetens nämnder, beredningar, och utskott beslutar om övergripande frågor inom sina specialområden och bereder ärenden till fakultetsnämnden. Till sin hjälp har de kansliet för teknik och naturvetenskap som sköter det gemensamma administrativa arbetet.

Institutionerna ansvarar för utbildning och forskning inom sitt ämnesområde. De leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. Inom fakulteten finns även andra organisatoriska enheter för bredare samarbeten mellan fakulteter, lärosäten, näringsliv och samhälle.

Skiss över teknisk-naturvetenskapliga fakultetens organisation.Förstora bilden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin