Linnémedaljörer och Rudbeckmedaljörer utsedda

Linnémadaljen och Rudbeckmedaljen delas ut för framstående vetenskapliga insatser.

Linnémadaljen och Rudbeckmedaljen delas ut för framstående vetenskapliga insatser.

Rudbeckmedaljen tilldelas i år professorerna Olle Eriksson, Inger Sundström Poromaa och Maria Ågren, medan Linnémedaljen tilldelas professor Kerstin Lindblad Toh och Chairman Dr. Dai-Won Yoon vid Hallym University i Sydkorea.


Linnémedaljen

Uppsala universitets Linnémedalj delades ut första gången på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Den förlänas i guld ”för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”.

Linnémedaljen har 2020 tilldelats Chairman Dr. Dai-Won Yoon, Hallym University, Sydkorea samt professor Kerstin Lindblad Toh, Uppsala universitet. Så här lyder motiveringarna:

Chairman Dr. Dai-Won Yoon vid Hallym University.

Dai-Won Yoon är disputerad kirurg och ordförande i Ilsong Educational Foundation, kopplad till både Hallym University och Hallym University Medical Center i Seoul, Sydkorea. Han belönas för sina stora insatser för att främja samverkan mellan Uppsala universitet och Hallym Medical Center samt för att ha varit brobyggare till flera andra ledande universitet i Korea. Detta har varit till stort gagn för Uppsala universitet och vårt land. Årliga gemensamma och fruktbärande konferenser har arrangerats inom det medicinska ämnesområdet både i Seoul och Uppsala med ett stort antal ledande forskare. Med oförtröttlig energi har Chairman Yoon sedan de första kontakterna etablerades 2007 drivit samarbetet framåt.

Kerstin Lindblad Toh är en internationellt framstående forskare inom genetik och genomik. Hon delar sin tid mellan Uppsala universitet, där hon är professor i komparativ genomik, och Broad Institute, Cambridge, Massachusetts, USA, där hon är Scientific Director of vertebrate genome biology. I många år har Kerstin Lindblad Toh studerat hundars genetik som utgångspunkt för jämförande genetiska studier. Hundavel har genom århundraden selekterat specifika gener när hundrasers särdrag valts ut, vilket också anrikat och bevarat sjukdomsgener. Kerstin Lindblad Tohs forskning bidrar till att förstå vilka mutationer hos olika hundraser som föranleder sjukdomar även hos människor. Bland annat har hon visat att det är samma gen som orsakar ALS hos hund som hos människa. Hon har lett ”The 29 Mammals Project” som publicerades år 2011 och är nu vetenskaplig ledare för uppföljaren, ”The 200 Mammals Project”, i vilket arvsmassan hos 240 utvalda däggdjur kartlagts, vilket möjliggör jämförande genetiska studier på en nivå som tidigare inte varit möjlig.

Rudbeckmedaljen

Uppsala universitets Rudbeckmedalj delades ut för första gången 2003. Medaljen instiftades året innan med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död. Den utdelas ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Rudbeckedaljen har 2020 tilldelats professorerna Olle Eriksson, Inger Sundström Poromaa och Maria Ågren, samtliga vid Uppsala universitet. Så här lyder motiveringarna:

Olle Eriksson är professor i teoretisk magnetism vid institutionen för fysik och astronomi, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, och belönas för att han tar sig an ett av den moderna fysikens största olösta problem, nämligen att förstå och förutsäga hur elektroner rör sig i komplexa material, bland annat i högtemperatursupraledare, vilket har vida användningsområden som sträcker sig från magnetkameror till vindkraft.

Inger Sundström Poromaa är professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, medicinska fakulteten. Hon belönas för sin forskning rörande neuroendokrinologiska mekanismer i en gynekologisk patientpopulation samt psykisk ohälsa i samband med graviditet och barnafödande.

Maria Ågren är professor i historia vid historiska institutionen, historisk-filosofiska fakulteten, och har under lång tid bedrivit framstående forskning inom projektet Gender and Work. Hennes vetenskapliga verksamhet utmärks av metodologiskt nytänkande kring komplicerade frågor. Hon har byggt upp en omfattande forskningsinfrastruktur med områdesöverskridande samarbeten mellan olika vetenskapsgrenar.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin