Matematik och medicin: På tvären

Mikroskopbild av celler, molekylärmedicin

Den molekylärmedicinska forskningen genomgår just nu en teknisk revolution. Sjukdomar som tidigare varit svåra att utforska kan nu kartläggas på olika nivåer – från enskilda molekyler inuti celler till stora patientgrupper. Samarbete mellan medicinare och matematiker skapar ett helt nytt forskningsfält med gemensamma möjligheter.

För att dra nytta av framstegen inom teknikutvecklingen och förstå specifika sjukdomsprocesser måste samverkan stärkas mellan flera forskningsområden. Matematisk medicin innebär att matematiska modeller, baserade på biomedicinska data, används för att förstå specifika sjukdomsprocesser. Matematik i kombination med forskning inom områden som exempelvis cancer, människans genetik och blodkärlens sjukdomar ger oss verktyg för att förbättra och effektivisera forskningen inom en rad områden som läkemedelsutveckling, förståelsen av cellers dynamik och mångfald i en sjuk vävnad, eller uppkomsten av våra vanliga folksjukdomar. Men det kommer också att bidra till att storskaliga molekylära data kan användas för att klassificera patienter, så att precisionen i behandlingar ökar samtidigt som risken för biverkningar minskar.

Vid Uppsala universitet finns grundförutsättningarna för en tvärvetenskaplig satsning. Redan idag har universitetet ledande forskningsmiljöer inom molekylär medicin, världsledande biobanker, välutbyggd infrastruktur för molekylär medicin, produktion av molekylär forsknings- och patientdata och en bred satsning inom Centrum för interdisciplinär matematik, CIM. Samtidigt är behovet av att stärka tvärvetenskapligt samarbete stort. För närvarande saknas en naturlig arena för samverkan mellan forskare inom matematik och medicin i Uppsala.

För att kunna möta framtidens medicinska utmaningar är ambitionen att etablera en ny forskarskola med en unik inriktning – Uppsalas centrum för interdisciplinär matematisk medicin, CIMM+. Centret ska möjliggöra forskning i gränslandet mellan medicin och matematik och erbjuda finansiering av doktorander som får en kombinerad medicinsk och matematisk handledning inom högprioriterade projekt inom området molekylär medicin.

Simulering, artificiell intelligens och ”big data” är strategiskt viktiga centrala områden vars medicinska potential kommer att realiseras under de kommande 10–20 åren. CIMM+ blir ett viktigt steg i denna utveckling i Uppsala. Satsningen skulle stärka samverkan mellan teoretisk, preklinisk och klinisk forskning samt skapa möjlighet att utbilda en ny generation forskare med hög angelägenhetsgrad för såväl akademi som näringsliv.

”Visionen för att möta framtidens utmaningar inom medicinsk matematik, där till exempel stora mängder genetiska data kan översättas till behandlingar, är att starta en ny forskarskola för att utbilda nästa generation forskare med bred kompetens inom matematik och medicin.”
Sven Nelander, lektor i integrativ cancerforskning och Gunilla Kreiss, professor i numerisk analys

Kontakta Development Office

Vid Development Office arbetar vi med gåvor och donationer, sponsrings- och alumnfrågor. På Uppsala universitet hittar du intressanta och viktiga ändamål att stödja med ditt engagemang och dina gåvor. Du är varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera hur du kan vara med och bidra!

Frågor om gåvor och donationer: development@uu.se
Frågor om alumnverksamhet: info@alumni.uu.se

Avdelningschef: Agneta Stålhandske

Senast uppdaterad: 2022-08-12