Lika villkorsarbete vid Institutionen för nordiska språk

Institutionen för nordiska språk arbetar för att studie- och arbetsmiljön ska präglas av öppenhet och respekt. Hos oss bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp, där både anställda och studenter medverkar.

Om du har synpunkter på hur vi kan bedriva och förbättra detta arbete, kontakta vårt lika villkorsombud.

Kontakta lika villkorsombudet via epost

Lika villkorsombud

Magdalena Eberger

Lika villkorsgrupp

Alex Fälting – TA-representant
Siri Hussenius – Representant för provgruppen
Malin Mark – Doktorandrepresentant, ordinarie
Milena Zart – Doktorandrepresentant, suppleant
Sigrid Petterson – Studentrepresentant, ordinarie
Sofia Rask – Studentrepresentant, suppleant

Steg 1

Om du som student eller anställd vid institutionen anser dig vara utsatt för diskriminering bör du prata med någon person på institutionen som det känns tryggt att ta upp problemet med. Det kan till exempel vara undervisande lärare på kursen, prefekten eller lika villkorsombudet. Viktigt är att den som blivit utsatt har sagt ifrån och talat om att beteendet är oönskat. Detta kan göras muntligen eller skriftligen och behöver inte göras av den som blivit utsatt utan kan läggas över på till exempel prefekten eller lika villkorsombudet.

Steg 2

En anställd vid institutionen som får kännedom om missförhållanden vid institutionen ska omgående informera prefekten.

Steg 3

Prefekten gör då en första bedömning av omständigheterna och fattar beslut om en utredning ska startas.

Steg 4

När en kränkning förekommit ska åtgärder göras på två plan. Dels åtgärder av det enskilda ärendet, dels åtgärder för att förbättra arbets- och studiemiljön på institutionen.

Steg 5

Innan en formell anmälan görs bör fallet diskuteras med universitetets juridiska avdelning. En eventuell anmälan ska ställas till Rektor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin