Lika villkor

Uppsala universitets studie- och arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och respekt. Det råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling. Universitetet ska därför agera så snart någon får kännedom om att någon är utsatt.

”Lika villkor" är ett samlingsbegrepp för arbetet med att motverka diskriminering och arbeta för allas lika rättigheter och möjligheter. Universitetets arbete med lika villkorsfrågor är strategiskt, långsiktigt och pågår löpande.

Diskriminering och kränkande behandling

Med lika villkor avses de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen, samt social bakgrund. Diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trostillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I lagen anges sex olika diskrimineringsformer: direktdiskriminering, indirekt diskriminering, instruktioner att diskriminera, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier.

Kränkande behandling används ibland som ett samlingsbegrepp för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Trakasserier

Trakasserier definieras i diskrimineringslagen som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon (eller flera) av de sju diskrimineringsgrunderna. Trakasserier kan exempelvis handla om att uttala sig nedsättande, förlöjligande eller generaliserande.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier handlar om anspelningar och handlingar av sexuell natur som kränker någons värdighet. Exempel på sexuella trakasserier kan vara oönskad beröring, blickar, bilder eller jargong som är sexuellt anspelande och som upplevs kränkande.

Trakasserier och sexuella trakasserier är beteenden som är oönskat av den som utsätts och det är den som utsätts som avgör vad som är oönskat eller kränkande.

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling avser handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts. Det kan exempelvis handla om nedvärderande bemötande från en lärare eller från en annan student eller om riktade förolämpningar. Det kan också handla om undanhållande av information och osynliggörande, att baktala någon annan eller om hot och förföljelse.

Om du känner dig utsatt för diskriminering eller kränkning

Enligt diskrimineringslagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som är utsatt tydliggör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. Emellertid kan kränkningen i vissa situationer vara så tydlig att inga klargörande behövs från den som känner sig utsatt.

Om du blivit utsatt för kränkningar eller trakasserier i samband med dina studier har universitetet enligt Diskrimineringslagen en skyldighet att utreda vad som har hänt.

Råd om du känner dig utsatt

  • Säg ifrån. Om det är möjligt, konfrontera personen. Om det är svårt att säga ifrån muntligt, skriv ett brev eller visa på annat sätt att du ogillar personens beteende.
  • Du har rätt att söka råd, stöd och information utan att uppge ditt namn.
  • Berätta för någon på institutionen/inom programmet som kan leda dig till ansvarig funktion (prefekt).
  • Ta kontakt med din studentkår.
  • Anteckna tid och plats, vad som hände, vad som sades och hur du reagerade. Detta kan utgöra viktig dokumentation i en eventuell utredning.

Rådet för lika villkor

Universitetets rektor har tillsammans med konsistoriet (universitetets styrelse) det övergripande ansvaret för att universitetet driver ett aktivt arbete för lika villkor.

Varje år utlyser rådet för lika villkor medel för insatser som kan föra frågor om lika villkor vid universitetet framåt. Både studenter och anställda är välkomna att söka medel.

Sök medel

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin