Huvudområden och biområden

En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde och en kandidatexamen även minst ett biområde. Här nedan anges vilka områden som kan utgöra huvud- respektive biområde i vilken examen.

Om ett huvudområde upphör kan ett examensbevis under vissa förutsättningar ändå utfärdas. Kontakta Enheten för studieadministration för mer information.

Huvudområden i kandidat-, magister- eller masterexamen

K: kan utgöra huvudområde i kandidatexamen
Mg: kan utgöra huvudområde i magisterexamen
Ms: kan utgöra huvudområde i masterexamen
H: kan utgöra inriktning i högskoleexamen

Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i kandidatexamen med annat huvudområde.

A

 • ABM (Archive, Library and Museum Studies) Mg Ms
 • Antikens kultur och samhällsliv (Classical Archaeology and Ancient History) K Mg Ms
 • Arbetsterapi (Occupational Therapy) K
 • Arkeologi (Archaeology) K Mg Ms
 • Arkeologi med inriktning mot osteologi (Archaeology with focus on Osteology) K

B

 • Barn- och ungdomsvetenskap (Child and Youth Studies) K Mg Ms
 • Batteriteknik (Battery Technology) Mg Ms
 • Bibelvetenskap (Biblical Exegesis) K Mg Ms (t.o.m. vårterminen 2025)
 • Bildanalys och maskininlärning (Image Analysis and Machine Learning) Mg Ms
 • Biofysik (Biophysics) Mg Ms
 • Bioinformatik (Bioinformatics) Mg Ms
 • Biologi (Biology) K Mg Ms
 • Biomedicin (Biomedicine) K Mg Ms
 • Biomedicinsk laboratorievetenskap (Biomedical Laboratory Science) K Mg Ms

D

 • Dataanalys (Data Science) Mg Ms
 • Datavetenskap (Computer Science) K Mg Ms
 • Demokratiutveckling (Developing Democracy) Mg
 • Didaktik (Curriculum Studies) K Mg Ms
 • Digital humaniora (Digital Humanities) Mg Ms

E

 • Egyptologi (Egyptology) K Mg Ms
 • Ekonomisk historia (Economic History) K Mg Ms
 • Elektroteknik (Electrical Engineering) Mg Ms
 • Energiteknik (Energy Technology) Mg Ms
 • Engelska (English) K Mg Ms
 • Entreprenörskap (Entrepreneurship) Mg
 • Estetik (Aesthetics) K Mg Ms
 • Estniska (Estonian) K
 • Etnologi (Ethnology) K Mg Ms
 • Euroasiatiska studier (Eurasian Studies) Mg Ms
 • Euroculture (Euroculture) Mg Ms

F

 • Farmaceutisk kemi (Pharmaceutical Chemistry) K
 • Farmaceutisk vetenskap (Pharmaceutical Sciences) K Mg Ms
 • Finansiell matematik (Financial Mathematics) Mg Ms
 • Finska (Finnish) K
 • Finsk-ugriska språk (Finno-Ugric Languages) Mg Ms
 • Folkhälsovetenskap (Public Health) K Mg Ms
 • Forensisk vetenskap (Forensic Science) Mg Ms
 • Franska (French) K
 • Freds- och konfliktkunskap (Peace and Conflict Studies) K Mg Ms
 • Fysik (Physics) K Mg Ms
 • Fysioterapi (Physiotherapy) K Mg
 • Företagsekonomi (Business Studies) K Mg Ms
 • Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and Genocide Studies) Mg Ms
 • Förnybar elproduktion (Renewable Electricity Production) Mg Ms

G

 • Genusvetenskap (Gender Research) K Mg Ms
 • Geografi (Geography) K Mg Ms
 • Geovetenskap (Earth Science) K Mg Ms
 • Global hälsa (Global Health) Mg Ms
 • Global miljöhistoria (Global Environmental History) Mg Ms
 • Grekiska (Greek) K
 • Grekiska och bysantinologi (Greek and Byzantine Studies) Mg Ms

H

 • Handelsrätt (Commercial Law) K Mg Ms
 • Historia (History) K Mg Ms
 • Hållbar destinationsutveckling (Sustainable Destination Development) Mg Ms
 • Hållbar energiomställning (Sustainable Energy Transition) K
 • Hållbar utveckling (Sustainable Development) Mg Ms

I

 • Idéhistoria (History of Science and Ideas) K Mg Ms
 • Inbyggda system (Embedded Systems) Mg Ms
 • Indologi (Indology) K Mg Ms
 • Industriell teknik (Industrial Engineering and Management) K Mg Ms
 • Infektionsbiologi (Infection Biology) Ms
 • Informationssystem (Information Systems) K Mg Ms
 • International Humanitarian Action (International Humanitarian Action) Mg Ms
 • Iranska språk (Iranian Languages) K Mg Ms
 • Italienska (Italian) K

K

 • Kemi (Chemistry) K Mg Ms
 • Kinesiska (Chinese) K Mg Ms
 • Klinisk farmaci (Clinical Pharmacy) Mg
 • Konstvetenskap (Art History) K Mg Ms
 • Kostvetenskap (Food Studies, Nutrition and Dietetics) K Mg Ms
 • Krisberedskap (Crisis Management) Mg
 • Kulturantropologi (Cultural Anthropology) K Mg Ms
 • Kulturgeografi (Social and Economic Geography) Mg Ms
 • Kulturvård (Conservation) K Mg Ms
 • Kvantteknologi (Quantum Technology) Mg Ms
 • Kyrko- och missionsstudier (Studies in Church and Mission) K Mg Ms (t.o.m. vårterminen 2025)

L

 • Latin (Latin) K Mg Ms
 • Lingvistik (General Linguistics) K Mg Ms
 • Litteraturvetenskap (Literature) K Mg Ms
 • Logopedi (Speech and Language Pathology) Mg Ms
 • Läkemedelsanvändning (Drug Management) Mg Ms
 • Läkemedelsutveckling (Drug Discovery and Development) Mg Ms
 • Lärande för hållbar utveckling och global hälsa (Learning for Sustainable Development and Global Health) Mg Ms

M

 • Matematik (Mathematics) K Mg Ms
 • Materialteknik (Materials Engineering) Mg Ms
 • Materialvetenskap (Materials Science) Mg Ms
 • Medicin/fysiologi (Medicine/Physiology) Mg Ms
 • Medicinsk nuklidteknik (Medical Nuclide Techniques) Mg Ms
 • Medicinsk vetenskap (Medical Science) K Mg Ms
 • Medie- och kommunikationsvetenskap (Media and Communication Studies) K Mg Ms
 • Miljövetenskap (Environmental Science) K
 • Molekylär medicin (Molecular Medicine) Mg Ms
 • Musikvetenskap (Musicology) K Mg Ms
 • Mångfaldsstudier (Gender and Ethnic Studies) Ms
 • Människa-datorinteraktion (Human-Computer Interaction) K Mg Ms
 • Mänskliga rättigheter (Human Rights) Mg Ms

N

 • Nationalekonomi (Economics) K Mg Ms
 • Nordostasienkunskap (North East Asian Studies) K

O

 • Osteologi (Osteology) H

P

 • Pedagogik (Education) K Mg Ms
 • Pedagogiskt ledarskap (Educational Management) Mg Ms
 • Polska (Polish) K
 • Praktisk filosofi (Practical Philosophy) K Mg Ms
 • Precisionsmedicin (Precision Medicine) Mg Ms
 • Programvaruteknik (Software Engineering) H
 • Psykologi (Psychology) K Mg Ms

R

 • Radiografi (Radiography) K Mg Ms
 • Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (History and Social Sciences of Religion) K Mg Ms (t.o.m. vårterminen 2025)
 • Religionsvetenskap (Religious Studies) K Mg Ms
 • Renässansstudier (Renaissance Studies) K
 • Reproduktiv hälsa (Reproductive Health) Mg Ms
 • Retorik (Rhetoric) K Mg Ms
 • Romanska språk (Romance Languages) Mg Ms
 • Ryska (Russian) K
 • Ryska som fackspråk Mg Ms
 • Rättsvetenskap (Legal Science) Mg Ms

S

 • Samhällsbyggnads- och fastighetsvetenskap (Built Environment and Land Law) K
 • Samhällsgeografi (Social and Economic Geography) K
 • Semitiska språk (arabiska, arameiska/syriska, assyriologi, hebreiska) (Semitic Languages) K Mg Ms
 • Serbiska/kroatiska/bosniska (Serbian/Croatian/Bosnian) K
 • Skandinavistik (Scandinavian Studies) Mg Ms
 • Slaviska språk (Slavic Languages) Mg Ms
 • Socialpsykologi (Social Psychology) K Mg
 • Socialt arbete (Social Work) K Mg Ms
 • Sociologi (Sociology) K Mg Ms
 • Spanska (Spanish) K
 • Specialpedagogik (Special Education) Mg Ms
 • Speldesign (Game Design) K Mg Ms
 • Språkteknologi (Language Technology) K Mg Ms
 • Statistik (Statistics) K Mg Ms
 • Statskunskap (Political Science) K Mg Ms
 • Svenska (Swedish) K Mg Ms
 • Svenska som andraspråk (Swedish as a Second Language) K Mg Ms
 • System i teknik och samhälle (Sociotechnical Systems) K

T

 • Teknik (Technology) K Mg Ms
 • Teoretisk filosofi (Theoretical Philosophy) K Mg Ms
 • Textilvetenskap (Textile Studies) K Mg Ms
 • Tillämpad beräkningsvetenskap (Computational Science) Mg Ms
 • Tillämpad bioteknik (Applied Biotechnology) Mg Ms
 • Tros- och livsåskådningsvetenskap (Studies in Faiths and Worldviews) K Mg Ms (t.o.m. vårterminen 2025)
 • Turkiska språk (Turkic Languages) K Mg Ms
 • Tyska (German) K Mg Ms

U

 • Urbana studier (Urban Studies) Mg Ms
 • Utbildningssociologi (Sociology of Education) K Mg Ms
 • Utvecklingsstudier (Development Studies) K Mg Ms

V

 • Vattenteknik (Water Engineering) Mg Ms
 • Vindkraftsprojektering (Wind Power Project Management) K Mg Ms
 • Vårdvetenskap (Caring Sciences) K Mg
 • Välfärdsrätt (Welfare Law) Mg

Ö

 • Östeuropakunskap (East European Studies) K
 • Översättning (Translation) Mg Ms

Biområden i kandidatexamen

Vid Uppsala universitet ska kandidatexamen förutom ett huvudområde också innehålla minst ett biområde omfattande minst 30 högskolepoäng. (Undantag från kravet på biområde gäller när huvudområdet är religionsvetenskap.) Samtliga huvudområden kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde. Därutöver kan även följande områden utgöra biområde:

 • Arabiska (Arabic)
 • Arameiska/syriska (Aramaic/Syriac)
 • Assyriologi (Assyriology)
 • Bulgariska (Bulgarian)
 • Databasteknik (Database Technology)
 • Gestaltning i konvergerande medier (Expression in Convergent Media)
 • Hebreiska (Hebrew)
 • Hållbar utveckling (Sustainable Development)
 • Jämförande indoeuropeisk språkforskning (Comparative Indo-European Language Studies)
 • Keltiska språk (Celtic Languages)
 • Kommunkunskap med socialpolitik (Local Government and Social Politics)
 • Kurdiska (Kurdish)
 • Liberal arts (Liberal Arts)
 • Mellanösternstudier (Middle Eastern Studies)
 • Persiska (Persian)
 • Samiska (Saami)
 • Specialpedagogik (Special Education)
 • Swahili (Swahili)
 • Svenska för utländska studerande (Swedish for Foreign Students)
 • Tidiga språk och kulturer (Ancient Languages and Cultures)
 • Ungerska (Hungarian)
 • USA-kunskap (American Studies)
 • Yrkesrelaterad religionsvetenskap (Professional Oriented Religious Studies) (t.o.m. vårterminen 2025)

Successiv fördjupning

En kurs successiva fördjupning anger kursens tillhörighet till grundnivå eller avancerad nivå. Den visar också kursens plats i huvudområdet och dess fördjupning i förhållande till examensfordringarna för generella examina. Uppgiften om den successiva fördjupningen framgår av kursplanen med olika koder.

Grundnivå

 • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
 • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
 • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
 • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
 • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
 • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

Avancerad nivå

 • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
 • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
 • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
 • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
 • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin