Tillgodoräknande

Studier från andra lärosäten, svenska och utländska, kan ofta inkluderas i en examen. Detta regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet fattats.

Tillgodoräknanden av svensk högskoleutbildning

Du som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med dig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande. I en yrkesexamen ska kurser som inte finns med i programmets studieplan tillgodoräknas för att kunna ingå i examen.

Vid Uppsala universitet gäller enligt Rektors beslut 2022-11-22, reviderad 2023-03-21, följande lokala bestämmelser om tillgodoräknande av studier:

Yrkesexamina

 1. Vill du tillgodoräkna dig utbildning som del av kurs fattas beslutet av prefekt med eventuell vidaredelegation. Du vänder dig i det här fallet direkt till din ämnesinstitution.
 2. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning som motsvarande en hel kurs fattas av berörd fakultetsnämnd (motsvarande) med eventuell vidaredelegation.
 3. Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas av Studentavdelningen på delegation från Rektor.

Vill du tillgodoräkna yrkesverksamhet inom yrkesexamen, eller har frågor om det, vänd dig till den institution eller fakultet som är ansvarig för din utbildning.

Generella examina

 1. Beslut om tillgodoräknande av utbildning som del av kurs fattas av den lärare som är examinator på kursen. Du vänder dig i det här fallet direkt till din ämnesinstitution.
 2. Beslut om tillgodoräknande av utbildning som del av en generell examen (hel kurs) fattas av Studentavdelningen på delegation från Rektor. Du vänder dig direkt till Studentavdelningen med din ansökan.

Undantag

Tillgodoräknande av utbildning som del av kurs görs av examinatorn på kursen vid ämnesinstitutionen. Kontakta institutionen.

Det som huvudsakligen prövas vid en ansökan om tillgodoräknande är

 • om utbildningen ligger på motsvarande svensk högskolenivå
 • omfattningen av studierna
 • nivå och innehåll
 • om utbildningen överlappar med tidigare studier.

 • Ett officiellt betygsdokument i original där kursnamn, omfattning och resultat framgår.
 • Kursbeskrivningar/kursplaner som beskriver innehåll, kursmål, examinationsform och eventuellt nivå samt förkunskapskrav. I vissa fall behövs även litteraturlista som underlag för bedömning.
 • Om dokumenten är på annat språk än svenska eller engelska behövs auktoriserad översättning.

Tänk på att betygsdokumentet måste innehålla någon form av verifieringsverktyg, till exempel en länk eller kod, annars måste originalet skickas med post. Alternativt kan universitetet mejla betygsdokumentet direkt till tillgodo@uu.se

Handläggningstiden kan vara upp till tre månader. Ansök därför i god tid innan tillgodoräknandet ska användas.

Beslutet om tillgodoräknande anger hur många högskolepoäng som den utländska utbildningen bedömts motsvara. Behövs det för examen görs en ämnes- och/eller nivåspecificering av de ingående kurserna. För yrkesexamen anges vilka delar av utbildningen som de lästa kurserna ersätter. Någon omräkning av betyg till de betygsskalor som tillämpas vid Uppsala universitet görs inte. Inte heller anges det utländska betyget. Om överlapp föreligger anges det.

Beslut om tillgodoräknande meddelas skriftligt. Spara beslutet. Vid gynnande beslut är det ett bevis på att kurserna tillgodoräknats.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till ÖNH (Överklagandenämnden för högskolan). Skicka in din överklagan till ÖNH via Registrator på Uppsala universitet.

Eventuella muntliga eller skriftliga uppgifter om tillgodoräknande som ges i förväg, innan studieresultat finns och en prövning har skett, är inte juridiskt bindande och därmed inte heller möjligt att överklaga.

Tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning

Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Högskolan/universitetet, där studierna bedrivits, ska vara erkänt av landets utbildningsmyndighet eller motsvarande organisation. Studierna som ska tillgodoräknas måste vara examinerade med godkänt resultat.

Du har inte möjlighet att få ett förhandsbesked om tillgodoräknande. Däremot kan du få information om hur många utländska poäng som motsvarar svenska högskolepoäng, om du vill försäkra dig om att du studerar heltid.

Tips till dig som åker som utbytesstudent

 • Försök att välja kurser som ligger på svensk högskolenivå om du vill att kurserna ska kunna tillgodoräknas.
 • Förse dig med handlingar under utlandsstudierna som behövs för tillgodoräknandet. Det kan vara svårare och ta avsevärt längre tid att få tag på sådana handlingar i efterhand.
 • Håll kontakt med din institution vid Uppsala universitet om du väljer andra kurser än du från början tänkt läsa. Ta reda på om eventuella överenskommelser om tillgodoräknande som du kan ha fått påverkas av annat kursval.
 • Notera att någon omräkning av betyg till de betygsskalor som tillämpas vid Uppsala universitet inte görs. Inte heller anges det utländska betyget.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin