Studenternas arbetsvillkor

Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet från och med 2020-12-01.

Alla studenter vid Uppsala universitet ska erbjudas en god studiemiljö och en strukturerad studiesituation, som ska vara anpassad till studienivå och studiernas karaktär. Studier på heltid innebär i normalfallet en arbetsinsats på i genomsnitt 40 timmar per vecka.

Arbetet vid Uppsala universitet ska karaktäriseras av ömsesidig respekt och tillit. En god studiemiljö är ett gemensamt intresse och ansvar för alla som verkar vid universitetet. Dessa riktlinjer är framtagna för att klargöra vissa aspekter av studenternas arbetsvillkor. Riktlinjerna är beslutade av rektor och är ett bindande dokument.

2.1 Studenter har rätt till en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Ansvaret för arbetsmiljön har institutionernas prefekter. Vid universitetets bibliotek har överbibliotekarien ansvar för arbetsmiljön. Alla studenter och anställda har också ett såväl eget som gemensamt ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö präglad av ömsesidig respekt.

2.2 Schemalagd undervisning ska innehålla regelbundna pauser.

2.3 Studenter med funktionsnedsättning har rätt till särskilt stöd. Studenterna ska i samband med kurs- eller programstart få information om vem som är deras kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning. En student med funktionsnedsättning har själv ansvar för att vända sig till studentavdelningens samordnare för studenter med funktionsnedsättning för att få tillgång till det särskilda stödet.

2.4 Varje institution ska även ha en beredskap för att erbjuda individanpassade lösningar för studenter som exempelvis är tillfälligt sjukskrivna eller vårdar sjuka barn, beträffande examination och obligatoriska moment, där så är möjligt.

3.1 Studenterna har enligt Högskolelagen rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Studenterna utser själva sina representanter via studentkårerna eller via de organ som studentkårerna utsett.

3.2 För att kunna delta i sammanträden med olika universitetsorgan ska förtroendevald student, då detta är praktiskt och ekonomiskt genomförbart, ges möjlighet att inom kursens tid genomgå obligatoriska kursmoment vid annat tillfälle eller att på annat godtagbart sätt ersätta dessa.

3.3 Kursvärderingar ska genomföras i samband med varje kurstillfälle i enlighet med universitetets riktlinjer.

4.1 Den schemalagda undervisningen och studenternas självstudietid ska planeras som normala 40-timmars arbetsveckor eller motsvarande för utbildning med lägre studietakt än heltid.

4.2 Såväl obligatorisk undervisning som examination bör, om ej annat anges vid anmälan, förläggas måndag till fredag mellan kl. 8.00 och 17.00 (examination i tentamenslokal 8.00-19.00). Särskilda skäl kan föranleda examination vid annan tidpunkt, till exempel vid omexamination. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan vara förlagd även på kvällar och helger, vilket ska framgå av kursplanen.

4.3 Berörd områdes-/fakultetsnämnd ansvarar för en god samordning av kurserna inom sina utbildningsprogram.

4.4 Utbildningsplan för program och kursplan för kurs ska finnas i god tid före sista ansökningsdatum.

4.5 Ett översiktligt schema med obligatorisk undervisning, examination och omexamination samt litteraturlista ska finnas senast fem veckor före kursstart. Ett definitivt schema ska vara tillgängligt senast en vecka före kursstart. Inom de delar av universitetet där periodindelning tillämpas ska definitivt schema vara tillgängligt senast en vecka före ny period.

4.6 Schemaändring får endast göras vid oförutsedda händelser. Ändringarna ska skyndsamt meddelas studenterna.

4.7 Obligatoriska moment ska utgå från kursmålen. Ett obligatoriskt moment ska antingen utgöra del av examinationen på kursen eller vara av sådan karaktär att studenterna aktivt måste delta för att tillgodogöra sig momentet.

5.1 Studenter ansvarar själva för att ta del av relevant kurs- och utbildningsinformation.

5.2 Studenter som omfattas av förordningen om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor, så kallade tredjelandsstudenter, betalar anmälningsavgift och studieavgift för utbildningen. För övriga studenter är utbildningen enligt högskolelagen avgiftsfri.

5.3 Registrering (eller omregistrering) på kurs krävs för att delta i undervisning, men inte för att delta i omexamination. Omregistrering sker i mån av resurser (ansvarig institution avgör).

5.4 Universitetet bidrar – enligt rektors särskilda beslut om bidrag till studenter för merkostnader vid obligatoriska studieresor och obligatorisk oavlönad praktik – till studenternas omkostnader i samband med resor, praktik och fältkurser.

5.5 Det är studenternas ansvar att skaffa sig tillgång till anvisad kurslitteratur. Studenterna får inte åläggas att betala för kurslitteratur, kompendier, datorlicenser eller studiematerial i övrigt. Universitetet kan inte garantera fri tillgång till kurslitteratur för alla studenter, men universitetsbiblioteket ska tillse att kurslitteratur finns tillgänglig åtminstone som referensexemplar. Institutioner ska på motsvarande sätt tillse att övrigt material, till exempel kompendier, finns tillgängligt som referensexemplar.

5.6 Universitetet ska eftersträva att ge studenterna tillgång till elektroniska informationsresurser, kurslitteratur i referensexemplar samt övrig referenslitteratur, kvalificerad IT-utrustning och annan utrustning liksom läsplatser, gruppstudierum och andra arbetsplatser som behövs för utbildningen. Nödvändiga datorlicenser ska finnas installerade på campusdatorerna. Tillgång till dessa resurser ska så långt som möjligt finnas även på kvällar och helger.

6.1 Examination innebär myndighetsutövning och genomförs av varje examinator på eget tjänsteansvar. I de fall flera lärare vid samma kurstillfälle tjänstgör på samma kurs eller examination är det nödvändigt att dessa samråder, så att bedömningarna av studenternas prestationer blir enhetliga. Bedömningsprocessen ska vara transparent och studenterna ska informeras om hur bedömningen görs.

6.2 Samma kriterier för betygsnivåer ska tillämpas vid alla examinationstillfällen på samma kurstillfälle. Kriterier ska tillkännages för studenterna i god tid före examination.

Studenterna ska informeras om de regler som gäller för viss examination, till exempel vilka hjälpmedel som är tillåtna eller (vid grupparbeten) vilket krav på individuell prestation som ställs, samt vad som anses som vilseledande vid examination (exempelvis plagiat, otillåtet samarbete, otillåtna hjälpmedel och ändring i rättad tentamen). Vilseledande vid examination kan leda till avstängning från studierna i högst 6 månader.

6.3 Vid skriftlig examination i tentamenslokal ska anonymitetskod användas om det inte finns särskilda skäl.

6.4 Alla examinerande moment ska ha tydliga slutdatum. Detta gäller även omexamination.

6.5 En student har, om det inte finns särskilda skäl, rätt att få alla typer av examination rättad och betygsatt inom högst 25 kalenderdagar, dock minst 14 kalenderdagar före omexamination. Examinationsresultat ska efter avslutad rättning och betygsättning snarast dokumenteras i Ladok.

6.6 Student som styrker behov av särskilt intyg avseende studieaktivitet ska få ett sådant skyndsamt.

6.7 Vid varje kurstillfälle ska studenterna erbjudas minst ett tillfälle till omexamination. Flera tillfällen kan erbjudas om resurser finns. Undantag får göras om det annars skulle leda till orimliga ekonomiska kostnader eller stora praktiska svårigheter för lärosätet eller en tredje part. Omexamination ska förläggas i tiden enligt berörd områdes-/fakultetsnämnds riktlinjer och på ett sådant sätt att studenters möjligheter till fortsatta studiemedel och fortsatt studiegång inte försvåras på ett oskäligt sätt.

6.8 Alternativ form eller tidpunkt för obligatoriskt moment ska erbjudas student som av särskilda skäl, till exempel olycksfall eller plötsligt insjuknande inte kunnat genomföra det obligatoriska momentet.

6.9 Omexamination inom viss termin på olika kurser eller delkurser bör ligga på olika datum, och även på annat datum och annan tid än obligatoriskt moment i andra delkurser inom terminen.

6.10 En student vars examination förkommit liksom en student som fått fel uppgift om dag, tid eller plats för examination ska utan uppskov beredas möjlighet till ny examination, om det kan påvisas att universitetet bär ansvaret för händelsen. Detta gäller även i de fall då beviljat särskilt stöd vid examination uteblir.

6.11 En student ska inte kunna nekas att delta i examination på grund av att alla obligatoriska moment inte har fullgjorts före examinationstillfället. För att godkännas krävs istället att studenten i efterhand fullgör det obligatoriska momentet eller ersättning för det enligt punkt 6.8. Vid examinationer där tredje part involveras (till exempel patienter) eller det av säkerhetsskäl är nödvändigt, kan dock krävas att relevanta undervisningsmoment är fullgjorda innan studenten tillåts delta i examination.

6.12 Om studenten har ett beslut från Uppsala universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, avgör examinator utifrån kursmålen om och på vilket sätt anpassning av examinationen sker.

6.13 Student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationstillfällen för en kurs eller en del av en kurs, vilket medför rätt att få annan examinator utsedd, men som av särskilda skäl inte kan få ny examinator, har rätt till annan examinationsform.

6.14 Rätten att delta vid examinationstillfälle eller att få praktik för att uppnå godkänt betyg får endast begränsas med stöd i beslut av rektor, och kan enligt högskoleförordningen inte begränsas till mindre än fem tillfällen för tentamen och två tillfällen för praktik.

6.15 För kurser som upphört eller genomgått större förändringar ska minst tre examinationstillfällen ges under en tidsperiod som bör omfatta minst tre terminer. Studenten ansvarar själv för att informera sig om förändringar i kursinnehållet. Dock ska institutionen vara behjälplig med sådan information.

6.16 Efter varje betygssättning ska studenten beredas möjlighet att av examinator få förklaring till varför ett visst betyg givits. Studenten ska vid uthämtning av sina examinationsuppgifter informeras om att det kan bli svårare att i efterhand ompröva eller rätta betyget. Studenten ska då erbjudas att hämta ut en kopia eller fotografera av dokumenten.

6.17 Betyg får inte överklagas. Examinator ska dock ompröva ett beslut om betyg om det är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning (till exempel kan sammanräkning av poäng skett på felaktigt sätt eller en fråga glömt att poängsättas). Detta kan göras om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks.

7.1 Det självständiga arbetet (examensarbetet) är en kurs eller i vissa fall en del av en kurs och därför ska det finnas fastställt datum för såväl examination som omexamination. Det ska framgå av informationen när slutgiltig version ska lämnas in.

7.2 Student som skriver självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp ska så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt ha rätt att fritt välja bland etablerade vetenskapliga teorier, metoder och forskningsperspektiv.

7.3 Riktlinjer för handledning av självständigt arbete (examensarbete) ska finnas på fakultets- och/eller institutionsnivå. Studenten ska vid kursens start informeras om dessa riktlinjer. Informationen bör bland annat innefatta uppgifter om rollfördelningen mellan handledare och examinator, handledningens omfattning och karaktär, uppsatsens/examensarbetets omfång och formella utformning samt oppositionsförfarande.

7.4 Varken handledare eller examinator kan neka student att lägga fram sitt självständiga arbete (examensarbete) för examination vid ordinarie examinationstillfälle eller omexaminationstillfälle.

7.5 Om särskilda skäl finns, bör student ges möjlighet att på begäran byta handledare vid examensarbete. Om bytet inte kan genomföras inom institutionen, ska extern handledare anlitas om det är praktiskt och ekonomiskt genomförbart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin