Studentinflytande

Studenter har en viktig roll i universitetets kvalitetsarbete. Det är betydelsefullt för universitetet att få veta hur du upplever dina studier. Du bidrar till kvalitetsutveckling av din utbildning genom att exempelvis besvara kursvärderingar.

Studentrepresentation

Som student kan du vara med och påverka på olika nivåer inom universitetet. Studenterna har enligt Högskolelagen rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Syftet med studentinflytandet är att säkra studenternas perspektiv i utvecklingen av utbildningen.

Som studentrepresentant i styrelser, nämnder och råd får du arvode för varje möte du deltar på. Rektor beslutar om vilka som är arvoderande organ.

Studentrepresentanter utses via studentkårerna eller via de organ som studentkårerna utsett. Studentkårerna är därför en förutsättning för att arbetet med studentinflytande ska fungera.

För att kunna delta i sammanträden med olika universitetsorgan ska en förtroendevald student i möjligaste mån ges möjlighet till anpassad studiegång för att kunna utöva studentinflytande.

Kursvärderingar ger dig en möjlighet att på ett strukturerat sätt reflektera över ditt lärande och din utbildning. Kursvärderingar ska genomföras i samband med varje kurs. Du skriver din utvärdering anonymt. För att utveckla kursen behöver lärarna få veta både vad som har fungerat bra och vad som kan förbättras.

Efter att du har svarat på en kursvärdering skrivs en kursrapport med eventuella förslag på åtgärder inför nästa gång kursen ges. Du som student på kursen ska få veta resultatet av kursvärderingen, och vad tidigare studenter tyckt om kursen och vilka eventuella åtgärder som vidtagits.

Att lärare och studenter samarbetar och tar ett gemensamt ansvar för utbildningens innehåll och kvalitet är avgörande för en god utbildning. Uppsala universitet har ett pedagogiskt program som innehåller visioner för universitetets pedagogiska verksamhet och utveckling.

Programmet betonar studenternas aktiva medverkan i utbildningen och pekar på den roll som du som student har för en bra utbildning. Pedagogiska programmet har tagits fram i samarbete mellan studenter, lärare, pedagogiska ledare och utvecklare samt universitetets ledning.

Vart sjätte år utvärderas utbildningarna vid Uppsala universitet. Ambitionen är att lärare, utbildningsansvariga och studenter ska stimuleras att skapa en utbildning av högsta nationella och internationella kvalitet.

Lärare och studenter från andra universitet och annan utbildning vid Uppsala universitet gör granskningen. Du som student kan medverka i utbildningsutvärderingar vid den egna institutionen eller programmet, eller som student i en bedömargrupp för en helt annan utbildning vid universitetet. Är du intresserad av ett sådant uppdrag, ta kontakt med din studentkår eller UUFS (Uppsala universitets förenade studentkårer).

Resultatet och planerade åtgärder publiceras efter genomförd utvärdering.

Studenternas arbetsmiljö

Alla studenter har rätt till en god studie- och arbetsmiljö. Det förutsätter att dina synpunkter tas tillvara och att möjligheten att utöva studentinflytande över arbetsmiljön tillgodoses. Uppsala universitet har ett övergripande ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetar fram rutiner tillsammans med medarbetare, studenter och skyddsombud för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Engagera dig

Vill du engagera dig och vara med och påverka? Kolla upp vilka uppdrag som finns hos din studentkår!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin