Studentens A-Ö

Vad är en gasque, vad gör betygsombudsmännen och vad betyder egentligen alumn? I listan hittar du orden du behöver som student vid Uppsala universitet!

1 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V Y Ö

1

1Q

Se Kurator.

A

Akademisk kvart

Av tradition brukar föreläsningar i Uppsala börja en kvart efter hel timme. Det kallas den akademiska kvarten.

Alumn

En alumn är en tidigare student. Ordet kommer från latinets ”alumnus” som betyder lärjunge eller skyddsling. Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet.

Amanuens

Person som under sin studietid arbetar på institutionen inom utbildning eller administration.

Anstånd med att börja på en utbildning

Under särskilda omständigheter kan du få anstånd med studiestarten, det vill säga att du kan vänta med att börja på den utbildning du har blivit antagen till.

Antagningsordning

Antagningsordningen innehåller de regler som universitetet tillämpar, dels när det gäller ansökan, behörighet och urval, dels för hur beslut om antagning fattas. Den beskriver också hur beslut om obehörighet överklagas.

Arbetsmiljö

Hur din arbetsmiljö vid universitetet ska fungera styrs ytterst av arbetsmiljölagen. Inom universitetet finns en organisation med skyddsombud för varje institution. Studenterna kan också ha utsett egna så kallade studentombud. Varje institution ska ha en handlingsplan för arbetsmiljön.

Arbetsvillkor

Rektor har fastställt riktlinjer för studenternas arbetsvillkor.

B

Behörighet

För att studera vid universitet eller högskola måste du uppfylla vissa behörighetsvillkor. Grundläggande behörighet måste uppfyllas av alla som ska studera oavsett vilken högskoleutbildning det gäller. Därutöver förekommer ofta krav på särskild behörighet för olika utbildningar. Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning det gäller.

Betyg

Vid universitetet används olika betygssystem beroende på vilken utbildning du går. Vad som gäller framgår av kursplanen för den kurs du läser.

Betygsombudsmän

Betygsombudsmännen kan du vända dig till om du anser att examinationen eller betygssättningen har gått oriktigt till och har begärt ändring hos examinator utan att få gehör.

Bibliotek

Uppsala universitetsbibliotek består av tio ämnesbibliotek i Uppsala och Almedalsbiblioteket i Visby. Utöver universitetsbiblioteket finns nationsbiblioteken som ofta är specialiserade inom några ämnesområden.

Biområde

En kandidatexamen vid Uppsala universitet måste, förutom huvudområde, omfatta ett biområde på minst 30 högskolepoäng. Alla huvudområden kan utgöra biområde i examen med annat huvudområde. Dessutom finns områden som endast kan utgöra biområde.

Byte av studieort

Går du på program och vill byta studieort ska du ansöka om detta hos universitetet/högskolan på den ort dit du vill flytta. För att du ska få byta krävs särskilda skäl som ska styrkas vid ansökan, och att plats finns.

C

Campus

Ett campus är ett område med flera institutioner samlade i forsknings- och utbildningscentra. På campus hittar du bland annat studentservice, läsplatser och bibliotek. Uppsala universitet har elva campus i Uppsala och ett på Gotland.

Campus1477

Campus1477 erbjuder två motionsanläggningar för studenter och anställda, vid Blåsenhus och Science Park.

Campuskort

Campuskortet är ett obligatoriskt multifunktionskort för inpassering, tillträde till lokaler, utskrifter med mera.

CSN, Centrala studiestödsnämnden

CSN är den myndighet som beslutar om och betalar ut det svenska studiestödet, det vill säga bidrag och lån till dem som studerar i Sverige och utomlands. CSN hanterar också återbetalningen av lånen.

Curator curatorum

Curator curatorum, cc, är ordförande i kuratorskonventet vilket är Uppsalas studentnationers samarbetsorgan.

D

Dekanus

Ordförande i fakultetsnämnd.

Disciplinnämnd

Nämnd som handlägger frågor om disciplinära åtgärder (till exempel avstängning) vid fusk eller störande av undervisning.

Disputation

Disputationen är det tillfälle vid vilket en doktorand lägger fram och försvarar sin avhandling inför opponent, lärare och allmänhet.

Docent

Titel som anger att en doktor har särskild forsknings- och undervisningskompetens.

Doktor

Titel för person som avlagt doktorsexamen.

Doktorand

Doktorand, eller forskarstuderande, är en person som efter sin grundexamen fortsatt med utbildning på forskarnivå i ett ämne.

Doktorsavhandling

Vetenskaplig avhandling (uppsats/forskningsarbete) som måste försvaras offentligt för doktorsexamen.

Doktorsexamen

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen.

Drivhuset

Drivhuset hjälper studenter att starta och driva företag eller på andra sätt utveckla sina idéer.

Dugga

Mindre omfattande tentamen.

E

eduPrint

eduPrint är Uppsala universitets gemensamma utskrifts- och kopieringssystem för studenter. Med eduPrint kan du skriva ut, kopiera och skanna dokument. eduPrint finns vid Uppsala universitets alla campus.

Eduroam

Med ditt studentkonto har du som student vid Uppsala universitet tillgång till det trådlösa nätverket eduroam. Eduroam fungerar även vid andra universitet och högskolor runt om i världen samt på flygplatser och tågstationer i Sverige.

Examen

Se Generell examen respektive Yrkesexamen.

Examensarbete

Större uppgift som ska vara ett enskilt arbete och ofta utgör avslutning på en utbildning. Omfattar 15, 30 eller 45 hp.

Examensbevis/kursbevis

Examensbevis eller kursbevis är det dokument som visar att du uppfyllt kraven för en viss examen eller kurs. Examens- och kursbevis utfärdas på begäran av Examensenheten vid Uppsala universitet.

Examination

Examination är en kontroll av studenters kunskaper och färdigheter inom utbildningen. Traditionell skriftlig tentamen är den vanligaste examinationsformen, men även inlämningsuppgifter, laborationsuppgifter, uppsatser och litteraturseminarier kan ingå i examinationen.

Examinator

En examinator är en lärare som förrättar examination.

F

Fakultet

Universitetet är organisatoriskt indelat i olika fakulteter – ämnesområden – för utbildning, forskning och forskarutbildning. Vid Uppsala universitet finns nio fakulteter: teologisk, juridisk, medicinsk, farmaceutisk, historisk-filosofisk, språkvetenskaplig, samhällsvetenskaplig, teknisk-naturvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig fakultet. Fakulteterna leds av en fakultetsnämnd och de är indelade i tre vetenskapsområden.

Fakultetsnämnd

Fakultetens beslutande organ är fakultetsnämnden. Den ansvarar för de vetenskapliga prioriteringarna och den innehållsliga kvaliteten i utbildning och forskning inom respektive fakultet.

Folkbokföring

Enligt lag måste du vara folkbokförd – skriven – där du bor. Detta gäller även studenter som flyttar till Uppsala för att studera. Kontakta Skatteverket för information. Universitetet använder folkbokföringsadressen i studeranderegistret.

Forskarutbildning

Efter din grundutbildning kan du fortsätta med en forskarutbildning. För att kunna antas måste du ha avlagt minst ettårig examen på avancerad nivå och uppfylla den särskilda behörighet som krävs för ämnet.

Forsränning

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, ordnar på Valborg (sista april) traditionsenligt en ”forsränning”. Studenter har inför forsränningen byggt fantasifulla farkoster som sedan åker nedför Fyrisån.

Fristående kurs

Se Kurs.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd i studierna. Du har möjlighet att få exempelvis anteckningsstöd under föreläsningar, teckenspråkstolk, kurslitteraturen som talböcker eller längre tid vid tentamen.

Fusk

Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Även att plagiera material eller uppsatsskrivning är fusk. Misstanke om fusk anmäls till rektor. Om du är anklagad för fusk kan kårens studentombud erbjuda hjälp och stöd i processen.

Försäkringar

Registrerade studenter och forskarstuderande är försäkrade under studietiden. Teckna också egen olycksfallsförsäkring.

G

Gasque

Större fest med mat och dans på studentnation.

Generell examen

Det finns två typer av examina: generell examen och yrkesexamen. De generella examina är högskoleexamen, kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen. Exempel på yrkesexamen är läkarexamen eller psykologexamen.

Gluntar

Studentsånger som skalden Gunnar Wennerberg skrev under 1800-talet.

Gustavianum

Gustavianum är universitetets äldsta hus i Uppsala. Det är idag konferenslokal samt museum om universitetets historia och vetenskapsmän som Rudbeck, Celsius och Linné. Här finns också Anatomiska teatern där dissektioner ägt rum samt Augsburgska konstskåpet, Nobelmedaljer, arkeologiska fynd och mycket mer. Museets butik säljer bland annat universitetets profilkläder.

Gästkort

Om du inte är med i någon nation eller är student någon annanstans än vid Uppsala universitet och vill besöka nationerna, behöver du skaffa ett gästkort. Gästkortet är ett tillfälligt terminskort och det utfärdas av Kuratorskonventet.

H

Hedersdoktor

Hedersdoktor är en titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

Huvudområde

En generell examen måste alltid innehålla ett huvudområde med fördjupade studier och självständigt arbete. Omfattningen av huvudområde och examensarbete beror på vilken examen som avses.

Högskoleexamen

Högskoleexamen är en generell examen på grundnivå och uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 120 högskolepoäng. Den ska innehålla kurser inom ett huvudområde omfattande minst 60 högskolepoäng varav minst 7,5 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete.

Högskolepoäng

Studiernas omfattning anges i högskolepoäng (hp). 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier och 60 hp ett helt läsårs heltidsstudier.

Högskoleprovet

Högskoleprovet är ett studiefärdighetsprov. Provet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga i alla universitets- och högskoleutbildningar. Räcker inte dina gymnasiebetyg kan provet vara ytterligare en chans att bli antagen.

I

Institution

Utbildningen och forskningen vid Uppsala universitet har sin bas på institutionerna, för närvarande ett 60-tal. Vid institutionen bedrivs forskning och/eller utbildning inom ett eller flera besläktade ämnesområden.

Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en institutionsstyrelse. Styrelsen är sammansatt av företrädare för de anställda och studenterna vid institutionen. Ordförande är normalt institutionens prefekt.

Intendent

Vid varje campus finns en intendent som ansvarar för allmänna ytor och frågor som är gemensamma för alla campusområdets institutioner. Till intendenten vänder man sig med frågor av praktisk natur till exempel passerkort och lokalrelaterade problem som inomhusklimat och behov av hörslinga.

K

Kandidatexamen

En kandidatexamen är en generell examen på grundnivå, omfattande sammanlagt 180 högskolepoäng (tre år). Den ska innehålla minst 90 hp i ett huvudområde med examensarbete om minst 15 hp, samt ett biämne om minst 30 hp.

Kandidatprogram

Utbildningsprogram på grundnivå, för generell examen, som omfattar 180 högskolepoäng (tre år).

KK-kort

KK-kort är ett belöningssystem för studenter som lägger ner mycket tid på engagemang vid nationerna på ideell basis. Kortet innebär att innehavaren, och en gäst, får gå före i kön vid exempelvis klubbkvällar.

Konsistorium

Konsistoriet är universitetets styrelse. Den operativa ledningen utövas av rektorn vid Uppsala universitet. Majoriteten av ledamöterna i konsistoriet utses av regeringen. Dessutom ingår lärar- och studentrepresentanter. Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt.

Kurator

På Studenthälsans mottagning finns kuratorer som kan ge dig råd i personliga, ekonomiska och sociala frågor.

Förste kurator, 1Q, kallas den medlemmarna valt till ordförande vid en nation. Andre kurator, 2Q, är nationens kassör. De flesta nationerna har också en tredje kurator som är ansvarig för personal, inköp och festverksamhet.

Kuratorskonventet

Kuratorskonventet är de tretton nationernas samarbetsorgan. För samordning mellan nationerna inom speciella verksamhetsgrenar svarar Kuratorskonventets underkonvent.

Kurs

Kurser utgör grundenheterna inom all utbildning. De kan läsas inom ramen för ett utbildningsprogram eller fristående då man själv kombinerar kurser till en egen utbildning.

Kursare

Vardaglig benämning på kurskamrat.

Kursbevis

Se Examensbevis/kursbevis.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är som regel omfattande. Du får räkna med att läsa en hel del på främmande språk, främst engelska. Kostnaderna för litteraturen varierar ganska mycket mellan olika utbildningar. Det finns en stor andrahandsmarknad för kursböcker. Du kan också utnyttja böcker och läsplatser på biblioteken.

Kursplan

För kurs på grundnivå och avancerad nivå ska det enligt högskoleförordningen finnas en kursplan. I kursplanen finns bestämmelser om kursens behörighetskrav, mål och innehåll och för hur undervisning och examination ska gå till. I anslutning till kursplanen finns en litteraturlista.

Kursvärdering

Alla studenter ska i slutet av en kurs få möjlighet att ge sina synpunkter i en kursvärdering. Synpunkterna är värdefulla för lärare och utbildningsansvariga och på detta sätt bidrar du som student i universitetets kvalitetsarbete.

Kår

Se Studentkår.

L

Ladok

Ladok är ett studiedokumentationssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Du kan själv kontrollera dina uppgifter i Ladok.

Ledningsrådet

Uppsala universitets ledningsråd är ett stödjande och rådgivande organ för rektor. Det består av rektor, prorektor, vicerektorerna, universitetsdirektören och tre studentrepresentanter.

Lektor

En typ av lärartjänst vid universitet och högskola.

Licentiatexamen

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Efter halva tiden kan utbildningen avslutas med en licentiatexamen.

Lika villkor

Lika villkor innebär att säkerställa alla individers lika möjligheter och rättigheter. För universitetet handlar det om att skapa en miljö där ingen ska känna sig diskriminerad, kränkt eller exkluderad från undervisnings- eller arbetsgemenskapen.

M

Magisterexamen

En magisterexamen är en generell examen på avancerad nivå, omfattande sammanlagt 60 högskolepoäng (hp). Den ska innehålla minst 30 hp i ett huvudområde med examensarbete om minst 15 hp.

Magisterprogram

Ett magisterprogram är ett utbildningsprogram på avancerad nivå omfattande 60 högskolepoäng. För behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Masterexamen

En masterexamen är en generell examen på avancerad nivå, omfattande sammanlagt 120 högskolepoäng (hp). Den ska innehålla minst 60 hp i ett huvudområde med examensarbete om minst 30 hp.

Masterprogram

Ett masterprogram är ett utbildningsprogram på avancerad nivå omfattande 120 högskolepoäng. För behörighet krävs kandidatexamen eller motsvarande.

Munta

Kort benämning på muntlig tentamen.

N

Nation

Nationerna är ursprungligen sammanslutningar av studenter från samma landsände. I Uppsala finns det 13 studentnationer. De drivs av studenterna själva och man kan engagera sig i, eller ta del av, en mängd olika aktiviteter. Nationerna hyr ut bostäder, har bibliotek, pub, teater-, musik- och idrottsverksamhet, ordnar traditionella baler och mycket mer.

O

Områdeskansli

Berednings- och serviceorgan för respektive vetenskapsområde.

Områdesnämnd

Inom Uppsala universitet finns tre vetenskapsområden med varsin områdesnämnd som beslutande organ. Områdesnämnden har det övergripande ansvaret för verksamheten inom vetenskapsområdet inom ramen för konsistoriets och rektors anvisningar.

Omtentamen

Om du inte klarat en tentamen med godkänt resultat finns det ytterligare provtillfällen utöver det ordinarie tentamenstillfället.

Opponent

Utses av fakultetsnämnden och har som uppgift att kritiskt granska en avhandling och ställa frågor till doktoranden under disputationen.

P

Platsgaranti

Ett antal av universitetets kurser har platsgaranti. Det innebär att alla behöriga sökande som anmält sig i tid kan antas till kursen.

PM

Kort för promemoria som är latin och betyder skriftlig inlämningsuppgift.

Prefekt

Den person (professor eller annan lärare) som tillsammans med institutionsstyrelsen leder institutionens verksamhet.

Professor

Innehavare av den högsta lärartjänsten och ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämnesområde.

Professorsinstallation

Offentlig högtid då nya professorer installeras i sina ämbeten av rektor och håller sina installationsföreläsningar. Detta sker en gång per år.

Program

Se Utbildningsprogram.

Promotion

Doktorspromotionen är den examensfest då de som avlagt doktorsexamen får sina hederstecken (lagerkransar eller doktorshattar, diplom med mera). Då hyllas också hedersdoktorerna och jubeldoktorerna.

Prorektor

Prorektor är ställföreträdare för universitetets rektor.

R

Recentior

Ordet recentior kommer från latinet och betyder nybörjare vid universitetet. Kallas kort "recce".

Rector magnificus/Rectrix magnifica

Högtidlig benämning på universitetets rektor i maskulinum/femininum.

Registrering

När du blivit antagen till kurs eller program ska du registrera dig för att inte förlora din plats på utbildningen.

Rektors beslutssammanträde

I sammanträdet deltar rektor, prorektor, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör, Uppsala studentkårs ordförande och en sekreterare.

Respondent

Den som försvarar sin avhandling under disputationen.

Ridning

Vid Uppsala akademistall finns världens näst äldsta ridskola med undervisning för ryttare på alla nivåer. Universitetet delar varje termin ut ridstipendier som innebär kostnadsfri undervisning under 16 veckor.

S

Stipendier

Universitetet utlyser i början av varje termin lediga stipendier. Även Uppsala studentkår och nationerna delar ut stipendier.

Studenthälsan

Studenthälsan är studenternas egen företagshälsovård. Studenthälsan erbjuder föreläsningar och kurser samt individuellt samtalsstöd med kuratorer, psykologer och hälsopedagoger. Alla specialiserade på studenters välmående och livssituation.

Studentkår

En studentkår tar tillvara studenternas intressen, bland annat i utbildningsfrågor och i studiesociala frågor. Genom kåren representeras studenterna i olika beslutande organ inom universitetet. Uppsala universitet har sex studentkårer.

Studentombud och doktorandombud

Student- och doktorandombud är en gemensam service för de sex studentkårerna som kan hjälpa och stötta dig om du har studierelaterade problem. Du kan även vända dig till studentombudet för att få veta mer om dina rättigheter som student eller doktorand.

Studentradion

Studentradion är studenternas egen radiostation som sänds av och för Uppsalas studenter. Du finner den på frekvensen 98,9 MHz.

Studerandeskyddsombud

De studerande har rätt att utse studerandeskyddsombud som bevakar att studiemiljön är tillfredställande.

Studieavbrott

Om du avbryter dina studier på kurs kan du lägga in avbrott via Ladok för studenter. Om du avbryter dina studier på program ska du anmäla det till institutionen. Vid kortare eller längre uppehåll kan du ansöka om studieuppehåll.

Studiebevakare

Studenter anknutna till Uppsala studentkår med uppgift att hålla kontakt med och stödja studentrepresentanter och studieråd som finns inom respektive fakultet. Deras verksamhetsområde är både utbildningsbevakning och studiesociala frågor.

Studiehandbok

Handbok som innehåller utbildningsplan och kursplaner för kurser som ingår i ett program, samt information i övrigt om vad som gäller för programstudierna.

Studieintyg

Du kan få studieintyg över dina registreringar och studieresultat. Om du har studentkonto får du meddelande per e-post när resultat på en kurs inrapporterats. Du kan dessutom själv kontrollera dina studieuppgifter samt beställa studieintyg via Ladok. Om du inte har ett aktivt studentkonto kan du beställa ett intyg via webben eller vända dig till den centrala studentservicen eller din institution.

Studiemedel

Det vanligaste sättet att finansiera studier är med statliga studiemedel (lån och bidrag) genom CSN, Centrala studiestödsnämnden. Du kan ansöka om studiemedel samtidigt som du söker till en utbildning. Sök för två terminer i taget om du inte vet att du bara ska läsa en termin.

Studieråd

Studieråden drivs av studenter inom ett program eller en institution. De utgör en länk mellan institution, studentkår och studenter. De sköter studiebevakningen, det vill säga de ger studenterna en chans att vara delaktiga i beslut som rör utbildningen.

Studieuppehåll

Om du behöver göra uppehåll i dina studier ska du ansöka om studieuppehåll för att garanterat ha en plats på utbildningen efter uppehållet. Ansvariga för utbildningen avgör om du kan få studieuppehåll.

Studievägledning

Studievägledare finns både centralt på universitetet och på institutionerna. Med dem kan du diskutera frågor och bolla idéer och funderingar som rör din studiesituation och ditt studie- och yrkesval.

Studium

I lärplattformen Studium kan du hitta dina kurser, schema, och information om dina studier. Du loggar in med ditt studentkonto.

Successiv fördjupning

En kurs successiva fördjupning anger kursens tillhörighet till grundnivå eller avancerad nivå. Den visar också kursens plats i huvudområdet och dess fördjupning i förhållande till examensfordringarna för generella examina. Uppgiften om den successiva fördjupningen framgår av kursplanen.

T

Tentamen

Tentamen är det prov, muntligt eller skriftligt, som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Kallas även kort tenta. Om du ”kör” på en tenta, det vill säga att du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en så kallad omtenta.

Termin

En termin omfattar 20 veckor. Höstterminen börjar måndagen som infaller mellan 28 augusti och 3 september. Vårterminen börjar måndagen som infaller 20 veckor efter höstterminens början. Registreringen på en kurs äger oftast rum några dagar före terminens början.

Terminskort

Terminskortet är ett kvitto på betald terminsräkning till nation och/eller kår och gäller, i kombination med fotolegitimation, som studentlegitimation. Kortet ska uppvisas när du ska gå in på nationerna.

Tillgodoräknande

Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande.

U

Universitet

Universitet är benämningen på vissa högre läroanstalter, som har utbildning och forskning inom många områden. En högskola har vanligen inte samma bredd inom utbildning eller forskning.

Universitetsledning

Uppsala universitets ledning består av rektor, prorektor, universitetsdirektören och vicerektorerna.

Urval

Då det finns fler sökande till en utbildning än antalet tillgängliga platser måste ett urval göras bland de sökande. Urvalet kan till exempel baseras på gymnasiebetyg eller högskoleprov.

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ett dokument som styr innehållet i och organisationen av ett utbildningsprogram. Här anges de kurser som utbildningen omfattar, dess huvudsakliga uppläggning samt de särskilda behörighetskrav som gäller för antagning till utbildningen. Respektive fakultetsnämnd, eller motsvarande, fastställer utbildningsplan för programmen inom sitt område.

Utbildningsprogram

Ett utbildningsprogram är en av universitetet planerad studiegång för en examen. Vissa program har en fast studiegång med i huvudsak obligatoriska ämnen och kurser. Andra kan ha större inslag av valfrihet.

Utlandsstudier

Du har möjlighet att göra delar av din utbildning utomlands. Det finns möjlighet till utbytesstudier, praktik, fältstudier och sommarkurser utomlands.

V

Vetenskapsområde

Fakulteterna är indelade i tre vetenskapsområden: humaniora-samhällsvetenskap, medicin och farmaci, samt teknik och naturvetenskap.

Vicerektorer

Det finns tre vicerektorer. De ingår i universitetsledningen och rektors ledningsråd och är ordförande i vetenskapsområdenas nämnder.

Y

Yrkesexamen

Vissa yrken kräver att du har legitimation eller en viss behörighet och dessa utbildningar avslutas med en yrkesexamen. Exempel på yrkesexamina är läkarexamen och psykologexamen. Andra utbildningar leder till en generell examen.

Ö

Överliggare

Överliggare kallades förr den person som tillbringade ovanligt många år vid universitetet och prövade på studier i många olika ämnen. En överliggare missade sällan de festligheter som erbjöds studenterna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin