Urval

Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. Då måste ett urval göras bland de sökande.

För att bli antagning till en utbildning måste du först och främst uppfylla behörighetskraven. Därefter gör man ett urval bland de sökande. Till de flesta program och kurser på grundnivå använder man gymnasiebetyg och högskoleprov för att rangordna sökande. Utländska betyg omräknas enligt tabeller. På avancerad nivå används andra urvalsmetoder som tar hänsyn till akademiska och andra meriter.

Vilket urval som gäller för olika utbildningar hittar du på utbildningens sida i utbildningskatalogen.

Platsgaranti

Platsgaranti innebär att alla behöriga sökande som har anmält sig i tid får plats på kursen.

Urvalsmodeller

När urval görs kan det ske på två sätt: seriellt eller parallellt. Vid seriellt urval går platserna till en urvalsgrupp i taget. Om personer som tillhör den första gruppen fyller alla platser på kursen kommer ingen i de andra grupperna att få en plats. Vid parallellt urval fördelas platserna mellan urvalsgrupperna och det är ofta möjligt att tillhöra flera grupper. Om du inte kan rangordnas i någon av urvalsgrupperna hamnar du bland "Övriga sökande", sist av alla sökande som anmält sig i tid.

Om en urvalsgrupp är för liten kan det innebära att inga platser fördelas till den gruppen. Det är ofta fallet med sökande med betyg från folkhögskola. Det kan då vara en idé att skriva högskoleprovet för att öka chanserna att komma in.

Urval till program och kurser på grundnivå som vänder sig till nybörjare

Urval grundas på gymnasiebetyg och högskoleprov. Platsfördelningen är antingen Betyg 67 % – Högskoleprov 33 % eller Betyg 60 % – Högskoleprov 40 %.

Om högskoleprovet inte skulle kunna genomföras som planerat kan det bli aktuellt att ändra antalet platser som fördelas till sökande med resultat på högskoleprovet. Detta kan gälla utbildningar som startar höstterminen 2021 eller senare och förutsätter att regeringen beslutar om en sådan möjlighet

Urval till kurser på grundnivå som vänder sig till andra än nybörjare

Urval till B-kurser grundas oftast på gymnasiebetyg, högskoleprov och högskolepoäng. 40 % av platserna går då till betygsgrupperna, 10 % till högskoleprovsgruppen och 50 % till gruppen för högskolepoäng. För C-kurser görs urvalet ofta på liknande sätt som för kurser på avancerad nivå.

Urval till program och kurser på avancerad nivå

Urvalet till program och kurser på avancerad nivå grundas ofta på en sammanvägning av akademiska och ibland även andra meriter. Vid urval till kurser på avancerad nivå används oftast antal högskolepoäng.

Till några kurser och program görs urval baserat på hur många poäng man har VG i. Så här värderas betyg från andra skalor till VG-U-skalan:

A-F-skalan:
A = VG
B = VG
C = G
D = G
E = G
F = U

AB-B-skalan:
AB = VG
BA = G
B = G

Lika meriter

När två eller flera sökande har samma meritvärde avgörs rangordningen genom lottning. Undantag är Läkarprogrammet, där högskoleprovet används för att skilja sökande åt, före lottning.

Sen anmälan

Om du gjort en sen anmälan kommer du efter alla som anmält sig i tid, oavsett vilka meriter du har. Sena anmälningar rangordnas efter det datum som den sena anmälan kommit in.

Regler för antagning

I antagningsordningen vid Uppsala universitet finns universitetets regler för anmälan, behörighet och urval. När det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns även regler om hur beslut om behörighet överklagas.

Bedömningshandboken utgör, vid sidan om högskoleförordning och Universitets- och högskolerådets föreskrifter, underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast uppdaterad: 2021-03-15