Doktorspromotion

Doktorspromotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Den hålls två gånger varje år: vinterpromotionen i slutet av januari och vårpromotionen i månadsskiftet maj/juni. 

Årets promoveringar

Doktorspromotion januari 2023

Tidigare promoveringar

Anmälan till doktorspromotionen

Har du disputerat vid Uppsala universitet och med godkänt resultat fullgjort alla de kurser och andra motsvarande prestationer som krävs för doktorsexamen? Vill du bli promoverad? För doktorer efter avlagda prov öppnar anmälan för vårpromotionen den 1 mars och för vinterpromotionen den 1 oktober. Sista anmälningsdag för vårpromotionen är den 1 april och för vinterpromotionen den 1 november. Vårpromotionen infaller den 26 maj 2023.

Anmälan till vårpromotionen 26 maj 2023

Kontakt

Vid frågor om doktorspromotionen konsultera gärna FAQ-sidan om doktorspromotioner eller kontakta doktorspromotion@uadm.uu.se

Promotionsakten

Promotionsakten äger rum under högtidliga former i universitetsaulan. Varje del av akten är väl orkestrerad och följer en inrepeterad ordning. Varje fakultet utser en så kallad promotor som ger de nya doktorerna hederstecken, som kallas doktorsinsignier, i form av en hatt eller en lagerkrans och ett diplom. Universitetets långa historia märks i det att flera av promotorerna håller sin del av ceremonin på latin.

Det finns ett tredje hederstecken: doktorsringen. Till skillnad från hatten, lagerkransen och diplomet får de nya doktorerna inte ringen under ceremonin, men de har rätt att själva skaffa en ring om de vill.

En man med lagerkrans på huvudet sätter en lagerkrans på en man.
Vilka doktorer som får lagerkrans och vilka som får hatt beror på vilken fakultet de har tagit examen vid.

Varje år utser universitetets olika fakulteter hedersdoktorer som sedan bjuds in till vinterpromotionen. Hedersdoktorer får ta emot alla de tre hederstecknen: hatt eller lagerkrans, diplom och ring.

Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott. Nära 700 personer brukar delta i promotionsmiddagen – de nya doktorerna och jubel- och hedersdoktorerna med anhöriga, inbjudna hedersgäster, lärare och andra anställda.

Hedersdoktorer

Kanonsalut och klockringning

Uppsalaborna märker av promotionen då kanonskott hörs först klockan 7.00 på morgonen och sedan i intervaller mellan klockan 12.50 och 15.00 på eftermiddagen. Exakt när universitetet började hylla nya doktorer med kanonsalut är inte belagt men vi vet att det åtminstone har förekommit sedan början av 1800-talet. Utöver kanonsaluten hörs även domkyrkoklockorna på promotionsdagen.

Kanoner utanför universitetshuset
På morgonen skjuts det från kanonerna vid slottet medan det på eftermiddagen skjuts från universitetshuset.

Kanonskottens och klockringningens historia

Promotionslexikon

Absens

Absens betyder frånvarande. Vissa jubeldoktorer har inte möjlighet att deltaga i promotionsakten men promoveras ändå, i sin frånvaro.

Diplomet

Diplomet, ursprungligen en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade, utdelas numera till samtliga promovendi. Det är alltid avfattat på latin, hoprullat och försett med sigill, inneslutet i en svarvad trädosa med ett band i vederbörande fakultets färger.

Doktor

Doktor efter avlagda prov är den officiella svenska termen för det latinska doctor iuvenis, pl doctores iuvenes som också ofta används.

Doktorshatten

Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är svart och veckad. Teologisk hatt har svart rosett. Vid de övriga fakulteterna har den guldspänne, innefattande fakultetens symbol. Hatten utdelas vid promotion inom de så kallade högre fakulteterna, det vill säga de teologiska, juridiska, medicinska och farmaceutiska.

Hedersdoktoratet

Hedersdoktoratet eller doktoratet honoris causa är en värdighet, som fakulteterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till sin forskningsgemenskap. Seden har sitt ursprung 1839, då den förste hedersmagistern, som det då hette, promoverades i Uppsala

Jubeldoktor

Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala universitet. De första jubeldoktorerna promoverades inom medicinska fakulteten år 1804.

Katedern

Katedern kallas i promotionssammanhang parnassen, eftersom den inte bara är en talarstol utan också symboliserar det grekiska gudaberget. När en promoverad av promotor förs över parnassen, vill det ge uttryck åt att han/hon från och med nu ges rättighet att meddela akademisk undervisning.

Klockringningen

Klockringningen börjar kl. 7.00 och varar tio minuter de dagar då doktorspromotion (två ggr/år) äger rum.

Lagerkransen

Lagern var Apollos träd. Kransen utdelas av promotorerna inom de filosofiska fakulteterna. Seden att lagerkröna promovendi förekommer endast i Sverige och Finland. Förr plockades alla blad och kvistar till kransarna från Linnés 250 år gamla lagerträd i Botaniska trädgården. Traditionen fick tyvärr lov att brytas 1983 då de gamla träden inte längre orkade med att lämna blad till en ständigt växande skara doktorer. Än idag får dock hedersdoktorerna linnéblad i sina kransar. Läs mer om Linnés lagerträd

Promotor

Promotor är den som promoverar; han/hon utses av vederbörande fakultet och skall vara professor samt själv doktor.

Promovendus/a

Promovendus/a kallas den som skall promoveras, pl promovendi; promotus/a benämns den som är promoverad.

Promotionsspråket

Promotionsspråket är antingen svenska eller latin, vilket promotor själv väljer.

Promotionsvägrare

Promotionsvägrare kallas den som förklarar sig icke vilja deltaga i promotionen. Han/hon upptas inte i promotionsskrifterna. Akten är helt frivillig.

Ringen

Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen; de olika fakulteterna har skilda symboler, som pryder den. Vid ceremonin utdelas den endast till hedersdoktorerna; doktorer efter avlagda prov får själva avgöra om de vill skaffa ring eller ej.

Saluten

Saluten sker enligt följande: För promotor och jubeldoktor dubbelskott, för hedersdoktorer enkelskott. Sedan doktorer efter avlagda prov inom en fakultet promoverats, saluteras de sammanlagt med tre skott.

Senast uppdaterad: 2023-03-01