Hedersdoktorer

Hedersdoktor är en titel som tilldelas person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet.

Vem kan bli hedersdoktor?

Hedersdoktor, doctor honoris causa, blir dels sådana forskare, huvudsakligen från andra länder, som svenska universitets- och högskoleforskare knutit kontakt med i sin verksamhet, dels andra personer, som inte uppnått doktorsexamen genom formella prestationer men som man gärna vill knyta till forskningsgemenskapen. Praxis när det gäller vilka prestationer man vill hedra kan skilja sig mellan lärosätena.

Några regler gäller dock över hela linjen. Det är alltid fakulteterna själva som utser hedersdoktorer, inte rektor eller universitetsledningen i övrigt. Eftersom Sverige är ett litet land tillämpar man riksgiltighet. Den som exempelvis blivit filosofie doktor efter avlagda prov vid ett svenskt universitet kan inte utses till filosofie hedersdoktor vid ett annat svenskt lärosäte.

Det har nämnts att teologie doktorsgraden förr (och även ibland den juridiska motsvarigheten) kunde betraktas som ett slags hedersdoktorat. Den nyare hedersdoktorsvärdigheten skiljer sig dock därifrån genom att fakulteterna själva och inte någon överhet väljer vilka de vill ära.

Ursprunget till hedersdoktoratet

Ursprunget till hedersdoktoratet kommer från Uppsala där skalden P D A Atterbom – professor i estetik och modern litteratur – som promotor 1839 lyckades genomföra att en person utsågs till hedersmagister.

Hedersdoktorer

Via nedanstående länkar finns följande information; årtal och datum för vederbörandes promotion vid Uppsala universitet; hedersdoktorns efternamn och förnamn, kategori (TDhc teologie hedersdoktor, JDhc juris hedersdoktor, MDhc medicine hedersdoktor, FarmDhc farmacie hedersdoktor FDhc filosofie hedersdoktor, EkDhc ekonomie hedersdoktor samt TeknDhc teknologie hedersdoktor), samt titel.

Mer information om hedersdoktorer vid Uppsala universitet finns i Torgny Nevéus bok Honoris Causa: promotioner, hedersdoktorer och hedersmedlemmar vid Uppsala universitet 1800-2000 (publikation i DiVA).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin