Stig Strömholms pris för humanistisk rätts- och samhällsvetenskaplig forskning

Stig Strömholm i högtidskläder pekar på målat porträtt på honom själv.

Stig Strömholm, tidigare rektor vid Uppsala universitet, framför tavlan som målades i samband med att han avgick som preses för Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala. Foto: Tommy Westberg (2003)

Stig Strömholm, professor emeritus i civilrätt med internationell privaträtt, var Uppsala universitets rektor åren 1989-1997. I samband med hans 90-årsdag den 16 september 2021 beslutade universitetet att inrätta ett pris i Stig Strömholms anda. Priset ska tilldelas en yngre vetenskapsidkare verksam i Norden som belöning för att ha främjat juridiken som kulturyttring. Med yngre vetenskapsidkare avses den som disputerat inom ett rättsvetenskapligt eller annat relevant ämne högst fem år före beslutet om tilldelning av priset.

Juridiska fakulteten beslutar vem som ska tilldelas priset efter beredning av en priskommitté. Kommittén består av Juridiska fakultetens prodekanus för forskning, professor Strömholm och ytterligare fem ledamöter utsedda för viss bestämd tid.

Juridiska fakulteter och institutioner i Norden som får utfärda doktorsexamina kommer inbjudas att nominera kandidater till Stig Strömholms pris.

Priset kommer för första gången att delas ut i samband med universitetets födelsedag 9 oktober 2023.

Pristagare 2023

Ukri Soirila, Helsingfors universitet, för avhandlingen The Law of Humanity Project: An Immanent Critique

Motivering:

Ukri Soirila påvisar hur ett utbrett bruk av ”humanity” i språk och begrepp – särskilt efter järnridåns fall – har medfört att folkrätten har kommit att fokusera på individen på bekostnad av staternas suveränitet. Soirila synliggör med sin inträngande analys av utvecklingen av politiska och folkrättsliga teorier försvagningen av nationalstater och hur en internationell rättsordning har spirat. Avhandlingen innehåller en imponerande översikt och kartläggning av ”The Law of Humanity Project”, inbegripet riskerna med detta företag. Soirila presenterar ett antal tankeväckande och viktiga frågeställningar att ta vidare i forskningen, t.ex. från diskussionen om begreppet värdighet. Soirila har genom detta arbete i bästa anda främjat juridiken som kulturyttring.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin