Fusk och plagiat

Vad är fusk?

Det räknas som fusk om man använder otillåtna hjälpmedel under tentamen eller plagierar material.

Plagiat kallas det när man skriver av andras texter utan att ange källa, eller återger texter ordagrant eller nästan ordagrant utan att använda citattecken. Exempel på fusk är att vid en tentamen använda icke tillåtna hjälpmedel, såsom otillåtna anteckningar och lappar. Andra exempel på fusk är samarbete mellan studenter vid individuella obligatoriska uppgifter och ändring/komplettering av text i en rättad, återlämnad skrivning.

Uppsala universitet använder det svenska systemet Ouriginal för att kontrollera och förebygga plagiat.

Som student är det ditt ansvar att ta del av information om vad som är tillåtet och inte tillåtet vid till exempel tentamen och när du skriver uppsats.

Enligt lagtexten räcker det att en student har försökt fuska för att disciplinär åtgärd ska kunna vidtas. Det krävs inte att fusket har fullbordats. Det räcker till exempel att ha lappar med sig till tentamen med avsikt att använda dem som hjälp, oavsett om man sedan faktiskt använder lapparna eller inte.

Film: Fusk och plagiat – vad du som student måste känna till

Vad händer vid misstanke om fusk?

Vid misstanke om fusk inleds processen med ett samtal där du informeras om misstankarna och får möjlighet att ge din syn på saken. Tillsammans beslutar examinator och prefekt om den fortsatta hanteringen av ärendet.

Om ärendet inte avskrivs görs en formell anmälan som ställs till rektor. Du har då möjlighet att yttra dig över anmälan. Du kan få stöd och råd av studentkårens studentombud. Föredragande i disciplinnämnden utreder ärendet på uppdrag av rektor. Rektor beslutar utifrån utredningen att ärendet lämnas utan vidare åtgärd, själv tilldela studenten varning, alternativt hänskjuta ärendet till disciplinnämnden.

Om ärendet går vidare till disciplinnämnden kommer du, en institutionsföreträdare och eventuella övriga berörda att kallas till nämndens sammanträde. Disciplinnämnden består av rektor, en lagfaren ledamot, en lärarrepresentant och två representanter som utses av studentkårerna.

Nämndens beslut kan bli:

  • att ärendet lämnas utan åtgärd,
  • att du tilldelas en varning, eller
  • att du blir avstängd från studier under en viss period.

Beslut om avstängning från undervisningen gäller i regel omedelbart. Beslutet registreras i studentregistret Ladok och berörda institutioner och CSN informeras om det. Du har rätt att överklaga beslut om varning eller avstängning till förvaltningsrätten. Du har möjlighet att ansöka om inhibition i väntan på förvaltningsrättens dom.

Institutionen får inte vidta någon egen disciplinär åtgärd mot dig, varken under utredningstiden eller efter disciplinnämndens beslut.

Fusk leder i normalfallet till att examinationsbeslutet skjuts upp till dess disciplinärendet är avgjort. Det finns ingen automatisk koppling mellan disciplinnämndens beslut och godkännande av examinationen. Även om disciplinnämnden inte beslutar om någon påföljd kan du bli underkänd, om examinator bedömer att tentamen eller uppsatsen inte når upp till kursmålen.

Lär dig mer om hur du undviker att plagiera

Det finns mycket skrivet om plagiering. Här tipsar vi om några läromedel.

Stöd och hjälp

Du kan vända dig till studentkårernas student- och doktorandombud om du är anklagad för fusk och behöver stöd och hjälp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin