Rådet för lika villkor

Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor vid Uppsala universitet, som omfattar alla anställda och studenter.

Rådet för lika villkor är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor avseende universitetets likavillkorsarbete.

Med lika villkor avses de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen, samt social bakgrund. Rådet ska ge rektor råd om och bidra till universitetets arbete med jämställdhetsintegrering vilket bedrivs utifrån Plan för jämställdhetsintegrering.

Rådets ordförande är rektorsrådet för lika villkor professor Åsa Cajander. Rådet består av företrädare för universitetets verksamheter samt representanter för personalorganisationer och studentkårer.

Sammanträden 2024

  • Torsdag 15 februari
  • Fredag 12 april
  • Onsdag 29 maj
  • Torsdag 12 september
  • Tisdag 5 november
  • Torsdag 12 december

Mandatperiod 2024-07-01 – 2027-06-30

Ordförande
Rektorsråd för lika villkor professor Åsa Cajander

Humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Professor Torbjörn Gustafsson Chorell
Professor Esbjörn Larsson

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Professor Anna-Karin Olsson
Professor Mathias Hallberg

Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområde
Professor Staffan Svärd
Universitetslektor Cecilia Boström

Universitetsbiblioteket
Avdelningschef Nina Svensson

Universitetsförvaltningen
Akademiombudsman Per Abrahamsson

Studeranderepresentanter
Student Johannah Rybrant
Student Malin Jansson (suppl.)
Doktorand
Doktorand (suppl.)

SACO-S

SEKO

TCO/ST

Administrativt stöd
Ann-Sofie Wigg Bodin

Rådets beredningsutskott består av ordförande rektorsråd för lika villkor Åsa Cajander och rådets studeranderepresentanter.

Beredningsutskottet bereder föreslagen dagordning inför rådets kommande sammanträde som regel två veckor innan sammanträdet.

Ärenden anmäls till rådets sekreterare senast en vecka före respektive beredningsutskott. Handlingar ska vara rådets sekreterare till handa senast tio dagar före rådets sammanträde.

Tjänstemän på HR-avdelningen handlägger inkomna ärenden till rådet.

Höstens halvdag om lika villkor är på engelska

När? 13 november 2024 kl.13.15–16.30
Målgrupp? anställda och studenter vid Uppsala universitet
Språk: Presentationerna är på engelska. Diskussion och frågor på engelska och svenska
Anmälan öppnar i september.

Program är under utarbetande

 

Likavillkorsmedel

Medel till likavillkorsinsatser utlyses årligen. Nästa utlysningstillfälle är i augusti 2024.

Anställda, studerande och övriga organisationer eller föreningar verksamma vid Uppsala universitet är välkomna att ansöka om medel för insatser som kan föra frågor om lika villkor vid universitetet framåt.

Tryckbidrag

När insatsen eller analysen resulterat i en rapport kan de ansvariga för insatsen eller rapporten ansöka om tryckbidrag.

Medarbetare och studenter kan även ansöka om tryckbidrag för tryck av rapporter som har en koppling till universitetets lika villkorsarbete.

När medarbetare ansöker om tryckbidrag ska de tryckerier som universitetet har avtal med kontaktas för kostnadsförslag, offert, för tryckkostnader.

För att komma ifråga för beredning ska ansökan åtföljas av tryckfärdigt manus.

En arbetsgrupp bestående av rådets ordförande, en lika villkorsspecialist samt en studeranderepresentant beslutar om eventuellt tryckbidrag.

När universitetet bekostar hela tryckupplagan ska produkten vara i överensstämmelse med universitetets grafiska profil. Vid samfinansiering ska universitetets logotyp finnas med tillsammans med övriga logotyper. Det ska även framgå i rapportens förord vilken typ av stöd som universitetet har bidragit med.

Ansökan med tryckfärdigt manus skickas till rådets för lika villkor sekreterare Ann-Sofie Wigg Bodin.

Kontakt

Ann-Sofie Wigg Bodin
Tel. 018 - 471 18 53
E-post: ann-sofie.wigg-bodin@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin