Miljöarbete på strategisk nivå

Det strategiska miljöarbetet på Uppsala universitet utgår från ett miljöledningssystem enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Det fungerar som ett verktyg och bidrar till att arbetet sker på ett systematiskt sätt.

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rektor har även fastställt Miljöplan 2022-2024 som gäller hela Uppsala universitet. Miljöplanen grundar sig i resultatet från klimatkartläggningen av universitetet som presenterades 2021.

Miljöplan 2022-2024

I "Mål och strategier för Uppsala universitet" samt i respektive institutions eller motsvarandes verksamhetsplanering finns mer information om arbetet med hållbar utveckling.

Mål och strategier för Uppsala universitet

Organisation och ansvar

Alla anställda och alla studenter har ett ansvar för miljöarbetet genom att följa de regler och riktlinjer som är fastställda. Rektor har det yttersta ansvaret för universitetets miljöarbete medan prefekt eller motsvarande är ansvarig på institutions- och avdelningsnivå.

Prefekt- och motsvarandes ansvarsområden inom miljöarbetet

Det är Miljöfunktionen som driver arbetet på en universitetsövergripande nivå. Utöver detta finns ett antal interna miljörevisorer på universitetet. Det ska även finnas ett miljöombud vid varje institution/avdelning med uppgiften att stötta prefekt eller motsvarande att driva miljöfrågorna på den egna arbetsplatsen.

Miljöombudet har en viktig roll att fylla genom att agera stöd åt prefekt/chef, som har det yttersta ansvaret för det lokala miljöarbetet. Miljöombudet samordnar och driver miljöarbetet på lokal nivå, agerar kontaktperson i miljöfrågor och sprider information från central nivå (förvaltningen), men återkopplar även frågor till central nivå. Universitetets miljösamordnare finns som stöd i de här uppgifterna. Miljöombuden bidrar också inför de interna miljörevisioner som regelbundet genomförs.

Alla institutioner och avdelningar ska ha minst ett ombud med erforderlig arbetstid avsatt för arbetet. Vid institutioner/avdelningar som saknar miljöombud ansvarar prefekt eller motsvarande för uppgifterna.

Om du vill bli miljöombud kontaktar du din chef/prefekt. Får du klartecken så hör av dig till Miljöfunktionen så får du all information du behöver.

  • Det underlättar för miljöombudet om hen har goda kunskaper i svenska språket, eftersom den interna miljörevisionen genomförs på svenska och bygger på svensk lagstiftning

Hållbarhet på UU

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin