Uppsala universitets organisation

Konsistoriet

Uppsala universitet leds ytterst av konsistoriet – universitetets styrelse.

Under konsistoriet verkar universitetsledningen som består av rektor, prorektor och universitetsdirektören och de tre vicerektorerna. Rektors beslut fattas normalt vid rektors beslutssammanträde.

Universitetets ledning

Universitetets ledning består av rektor, prorektor, universitetsdirektören och de tre vicerektorerna.
Rektor är universitetets myndighetschef.

Till sitt stöd har rektor ledningsrådet som består av universitetsledningen, kommunikationsdirektören, planeringsdirektören och tre representanter för universitetets studenter. Förutom ledningsrådet så har rektor hjälp av andra rådgivande funktioner; rektorsråd och strategiska råd.

organisationsskiss

Uppsala universitets verksamhet organiseras i tre vetenskapsområden:

Varje vetenskapsområde har en områdesnämnd som är dess beslutande organ. Majoriteten av ledamöterna i områdesnämnderna utgörs av personer med vetenskaplig kompetens. Områdesnämndens ordförande benämns vicerektor.

Vetenskapsområdena är indelade i en eller flera fakulteter.

Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap finns sex fakulteter. Varje fakultet har en fakultetsnämnd som är dess beslutande organ. Ordförande i varje fakultetsnämnd benämns dekan.

Inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns två fakulteter. Områdesnämnden är också fakultetsnämnd och fakulteternas beslutande organ. Varje fakultet har en akademisk företrädare som benämns dekan.

Inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap finns en fakultet. Områdesnämnden är också fakultetsnämnd och fakultetens beslutande organ. Områdesnämndens ordförande (vicerektor) är samtidigt fakultetens dekan.

Fakulteterna är indelade i en eller flera institutioner. I katalogen kan du söka efter den institution som du är intresserad av.

Universitetsförvaltningen stödjer hela universitetet för att det ska kunna fullgöra sitt övergripande myndighets- och arbetsgivaransvar. Universitetsförvaltningen ansvarar för att förvalta och utveckla universitetets administration. Universitetsdirektören är universitetsförvaltningens chef.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin