Verksamhetsplanering och uppföljning

Här beskrivs Uppsala universitetets övergripande arbete med verksamhetsplanering och uppföljning.

De flesta av rubrikerna nedan är klickbara och leder till mer information

Budgetunderlag (BU)

I februari varje år ska universitetet lämna ett budgetunderlag till regeringen för det kommande budgetåret. Underlaget är bland annat en bedömning av universitetets ekonomiska utveckling och strategiska utmaningar under de kommande tre åren och utgör ett underlag till regeringens budgetarbete. Konsistoriet beslutar dessförinnan om budgetunderlaget.

Verksamhetsplan (VP)

Genom den universitetsövergripande verksamhetsplanen fördelas bland annat de resurser och uppdrag som riksdag och regeringen anvisar universitetet.

En ny verksamhetsplan tas fram varje år och beslutas av konsistoriet.
Varje höst görs en kompletterande verksamhetsplan, som beslutas av rektor.

Områdesdialoger

Rektor genomför varje år dialoger med de olika verksamheterna vid universitetet och dessa är en uppföljning av aktiviteter som har gjorts men också framåtsyftande. – med vetenskapsområdenas ledning sker dialoger två gånger per år.
– med universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, studentkårerna och doktorrandnämnden sker dialoger en gång per år.

Uppföljning av verksamheten

Verksamheten följs upp på flera sätt:

  • Årsredovisning
  • Uppföljningsrapport
  • Uppföljning och prognos
  • Bibliometrirapport

Intern styrning och kontroll (ISK)

Alla myndigheter som omfattas av förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603).
Syftet är att säkerställa att universitetet fullgör sina uppgifter, når verksamhetens mål och uppfyller myndighetsförordningen. I den årliga ISK-processen ingår bland annat att göra riskanalyser för att identifiera och hantera de viktigaste riskområdena vid universitetet.

Internrevision

Internrevisionen granskar och lämnar förslag till förbättring av processen för intern styrning och kontroll.

Övriga utvärderingar, analyser och underlag

Ytterligare rapporter tas fram, bland annat för att få en bild av hur verksamheten når uppsatta mål för utbildning och forskning.

Läs mer om verksamhetsplanering och uppföljning

VP-processen för universitetsförvaltningen

Verksamhetsplanering i e-förvaltningsmodellen

Uppsala universitets e-förvaltning är ett kostnadseffektivt och målstyrt sätt att arbeta med IT-tjänster och IT-stöd för att styra, prioritera underhåll och driva vidareutveckling av Uppsala universitets digitala miljö.

Läs mer om e-förvaltning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin