Semester

På denna sida hittar du information om semester och hur du ansöker om semester.

Semester räknas alltid i hela dagar, du kan alltså inte ta semester del av dag, det räknas då som en hel dag. Om du jobbar deltid och tar ut semester en dag räknas det som en hel semesterdag.

Som statligt anställd har du fler semesterdagar än de lagstadgade 25 dagar per år. För dig som är anställd vid Uppsala universitet gäller nedan antal semesterdagar för helt kalenderår:

  • 28 semesterdagar t.o.m. det år du fyller 29 år
  • 31 semesterdagar fr.o.m. det år du fyller 30 år
  • 35 semesterdagar fr.o.m. det år du fyller 40 år

Intjänandeår och semesterår sammanfaller och är detsamma som kalenderår vilket innebär att du redan under ditt första anställningsår kan ta ut betald semester.

Minst 20 semesterdagar ska tas ut varje kalenderår. Om dina totala semesterdagar är färre än 20 under ditt första anställningsår ska dessa dagar tas ut före den 31 december om din anställning påbörjas senast den 31 augusti. I övrigt, se stycke om sparade semesterdagar.

Om du påbörjar din anställning 1 september eller senare så har du rätt att spara årets intjänade semesterdagar till kommande år.

För att få full betald semester måste du vara anställd hela året. Är du anställd under en del av kalenderåret minskas semestern i förhållande till anställningstiden. Samma sak gäller om du slutar din anställning vid universitetet och i regel om du är tjänstledig/frånvarande utan lön.

Om du byter placering inom universitetet tar du med dig de semesterdagar som du inte utnyttjat till din nya placering.

Om du inte arbetar ett helt kalenderår

1. Ta reda på antalet semesterdagar du har rätt till vid heltid utifrån din åldersgrupp.

2. Multiplicera årssemestern med din arbetsperiod (antal anställningsdagar).

3. Dividera kvoten med antalet dagar på ett år (365, eller 366 på ett skottår) så får du fram antalet semesterdagar du har rätt till.

4. Antal dagar avrundas alltid uppåt till närmaste heltal.

Exempel: Du som har 35 dagars årssemester och påbörjar din anställning den 1 oktober har 92 anställningsdagar det året.

35 x 92/365 = 8,822 = 9 betalda dagar

Om din arbetstid är förlagd måndag – fredag, räknas varje arbetsdag under semesterperioden som en semesterdag. Om du har din arbetstid koncentrerat förlagd så att antalet arbetsdagar i en vecka eller i genomsnitt för en vecka normalt understiger fem ska semesterdagarna kvotberäknas vid uttag.

Se Villkorsavtalet 5 kap. 9-10 §§, länk i högerspalten.

Antalet intjänade semesterdagar med semesterlön för den som arbetar koncentrerat är lika många som för den som arbetar måndag-fredag. Detta gäller oavsett om arbetstagaren arbetar hel- eller deltid. Om en arbetstagare som har sin arbetstid koncentrerad till tre arbetsdagar per vecka, bara skulle behöva förbruka tre semesterdagar för att vara ledig en vecka, skulle dennes årssemester räcka till fler lediga veckor än för en arbetstagare med arbetstiden jämnt förlagd.

För att arbetstagare med koncentrerad arbetstid totalt sett inte ska få längre semesterledighet än arbetstagare som arbetar fem dagar i veckan, måste därför semesterdagarna vid uttag beräknas som om arbetstiden var förlagd till fem arbetsdagar per vecka.

Semesterkvoten beräknas genom att dela 5 med antal arbetsdagar per vecka:

Antal arbetsdagar i genomsnitt per vecka (a)

Semesterkvot (5/a)

4,5

1,11

4

1,25

3,5

1,43

3

1,67

2,5

2,0

2

2,5

1,5

3,33

1

5,0

0,5

10

När du tar ut semester får du utöver din vanliga lön ett semestertillägg som motsvarar 0,49 procent av din aktuella lön* för varje betald semesterdag. Semestertillägget baseras på arbetad omfattning vid tillfället för uttag av semester. Tillägget betalas ut med lönen i samband med semestern.

För dig som har schablonsemester betalas semestertillägget ut i oktober respektive semesterår.

*Med aktuell lön menas fast lön, minus fasta löneavdrag.

Enligt Villkorsavtalet 5 Kap 14 § finns en semesterlönegaranti som innebär att en arbetstagare har rätt till en lägsta semesterlön per semesterdag. Semesterlönegarantin gäller endast för under året uttagna semesterdagar med semesterlön, oavsett om det är årets semester eller sparad semester. Detta justeras med automatik i Primula.

Om du inte har rätt till full betald årssemester har du däremot rätt till obetald semester så att den sammanlagda semestern (inklusive intjänad semester) uppgår till fem veckor. Om din anställning börjar den 1 september eller senare har du istället rätt till en veckas obetald semester om du inte har tjänat in en veckas betald semester. När du tar ut obetald semester görs ett avdrag för varje semesterdag.

Du som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett annat år enligt villkorsavtalen. Som undantag från detta, enligt lokalt kollektivavtal, gäller att du som börjat din anställning den 1 september eller senare på året får spara de semesterdagar som tjänas in det första året till ett senare semesterår. Möjligheten att spara gäller även dig som återgår i arbete den 1 september eller senare efter att ha haft semesterdiskvalificerande ledighet januari-augusti.

Villkorsavtal-T: 5 kap, 15 § ”Om en viss del av semestern på grund av arbetstagarens sjukdom eller av andra särskilda skäl inte har kunnat läggas ut under året, omvandlas den till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms inom de 30 dagar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet dagar.”

Du får inte ha fler än 30 sparade dagar

De som 31 december har mer än 30 sparade dagar kommer med automatik att få överskjutande dagar utbetalda i pengar på februarilönen enligt Villkorsavtalet. Övergångsbestämmelserna som fanns innebar att arbetstagare som den 1 januari 2018 har fler än 30 sparade dagar får ta ut överskjutande dagar under en femårsperiod. Från och med 31 december 2022 ska ingen ha fler än 30 sparade dagar.

Tänk på att innevarande års semester alltid måste tas ut innan du kan ta ut sparade dagar.

Hela din årssemester ska läggas ut om du inte anmäler till din chef att du vill spara vissa semesterdagar eller om det finns särskilda skäl (till exempel att du är långtidssjuk på heltid).

Prefekt/motsvarande har ansvaret för att semester tas ut, det ansvaret kan inte läggas ut på medarbetaren. Arbetsgivaren kan inte ensidigt hävda att semester förutsätts tas ut under viss tid utan måste också säkerställa att så har skett.

Semesterersättning utbetalas om du slutar din anställning vid Uppsala universitet innan du har tagit ut all betald semester som du har rätt till. Det är din institution som ska säkerställa att detta sker genom att skicka in blanketten Reglering av semester till Löneenheten så att semesterersättningen kan betalas ut månaden efter avslutad anställning.

Semesterersättning betalas ut med ett belopp som för varje outtagen semesterdag motsvarar 4,6 procent av den fasta lönen. Utöver det får du även ett semestertillägg som motsvarar 0,49 procent av din aktuella lön för varje betald semesterdag.Vissa avdrag kan minska ersättningens storlek.

Vid särskilda skäl kan outtagen semester fås ut i pengar, exempelvis vid långtidssjukskrivning. Vid frågor kontakta Löneenheten.

Enligt Semesterlagen har du rätt att avbryta din semester om du blir sjuk. Sjukanmälan ska göras första sjukdagen. Semesterdagarna byts då per automatik till sjukfrånvaro.

Semester vid sjukdom under längre tid

Vid långtidssjukskrivning så är 180 dagar (plus de dagar man arbetar före/efter sjukperioden) semesterlönegrundande under det år man insjuknar. Året efter insjuknande året så är 180 dagar semestergrundande

Långtidssjukskrivning på grund av arbetsskada omfattas inte av begränsningen om 180 dagar. Sjukdagarna får räknas som semesterlönegrundande under det år man insjuknar och det därpå följande kalenderåret.

Vid hel- eller deltidssjukskrivning kan semester tas ut under sjukledighet. Full betald semester tjänas in från arbetsgivaren under 180 sjukdagar, därefter tjänas semester in utifrån den omfattning man arbetar.

Semester i anslutning till annan ledighet

Ska du ha semester i anslutning till annan ledighet, till exempel föräldraledighet, ska den läggas före eller efter ledigheten.

Du har möjlighet att ansöka om att återta beviljad semester i Primula webb.

Beslut om beviljad semester är bindande. Detta innebär att arbetsgivaren, om det saknas fog för det, inte ensidigt kan ändra eller återta ett sådant beslut. Inte heller du som är arbetstagare kan ensidigt bestämma dig för att ändra eller återta din semester. Överenskommelse om att ändra eller återta semester kan alltid träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren..

Rätt att byta ut semester mot sjukledighet gäller dock enligt semesterlagen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin