Sjuk- och friskanmälan

Om du blir sjuk

Sjukanmäl dig den första sjukdagen genom egenrapportering i Primula webb eller genom att skicka en e-post till lon@uu.se.

Du får automatiskt ett meddelande via e-post om vad som gäller i samband med sjukanmälan. Din prefekt/motsvarande och din HR-generalist/motsvarande får samtidigt en e-post om att du är sjuk.

Om du är sjuk i mer än sju dagar behöver du ett läkarintyg, som lämnas till HR-generalist/motsvarande på din institution/motsvarande.

Friskanmälan

Du friskanmäler dig första dagen du är helt åter i arbete genom egenrapportering i Primula eller genom att skicka en e-post till lon@uu.se

Ett automatiskt meddelande går på nytt ut till HR-generalist/motsvarande på din institution/motsvarande och till din chef för deras kännedom.

Om du ändrar omfattning i en pågående sjukskrivning så kan du inte göra det själv i Primula, utan du gör det genom att skicka e-post till lon@uu.se.

Viktigt också att du meddelar chef/motsvarande samt lokal HR enligt era interna rutiner.

Dag 1-14 får du sjuklön från universitetet med 80 % av månadslönen. Från sjuklönen görs ett karensavdrag med 3,68 % av månadslönen. Avdraget är lika stort oavsett sjukfrånvarons längd eller omfattning.

Från dag 15 till och med dag 365 betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. Du ansöker själv om sjukpenning på deras webbplats. Löneenheten gör samtidigt en sjukanmälan till Försäkringskassan.

Från dag 15 till och med dag 365, betalar arbetsgivaren 10 procents sjukpenningtillägg på lönedelar upp till basbeloppstaket och 87,60 procent på lönedelar över basbeloppstaket. Från och med dag 366 betalas sjukpenningtillägg på lönedelar över basbeloppstaket.

Datum för undertecknande lönerevisionsavtal

Här hittar du datum för när avtalen skrevs under, det behövs när du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Enligt semesterlagen har du rätt att avbryta din semester om du blir sjuk. Sjukanmälan ska göras första sjukdagen. Semesterdagarna byts då per automatik till sjukfrånvaro.

Här finns exempel på uträkningar för sjuklön och karensavdrag som syns på lönespecifikationen vid sjukdom.

Alla exempel nedan räknas utifrån en månadslön på 30 000 kr.

A) Du är 100 % sjukfrånvarande 5 dagar:

5 arbetsdagsavdrag 100 % 6 900:-
Sjuklön 80 % av löneavdragen ovan 5 520:-
Karensavdrag på sjuklönen 3,68 % av aktuell lön 1 104:-
Summa sjuklön efter karensavdrag 4 416:-

B) Du är sjukfrånvarande halva måndagen och är åter i tjänst på tisdag morgon:

1 arbetsdagsavdrag 50 % 690:-
Sjuklön 80 % av löneavdraget ovan 552:-
Karensavdrag (men endast 552:- kan dras från sjuklönen) 1 104:-
Summa sjuklön efter karensavdrag 0:-

C) Du är sjuk 25 % av måndagen, blir sedan frisk och arbetar tisdag – onsdag. Därefter återinsjuknar du och är sjukfrånvarande torsdag och fredag 100 %:

Sjuklöneperiod 1
1 arbetsdagsavdrag 25 % 345:-
Sjuklön 80 % av löneavdraget ovan 276:-
Karensavdrag (men endast 276:- kan dras från sjuklönen) 1 104:-
Summa sjuklön efter karensavdrag sjuklöneperiod 1 0:-

Sjuklöneperiod 2 (återinsjuknande inom 5 kalenderdagar)
2 arbetsdagsavdrag 2 760:-
Sjuklön 80 % av löneavdragen ovan 2 208:-
Kvarvarande karensavdrag (vid återinsjuknande) som inte kunde dras förra sjuklöneperioden 828:-
Summa sjuklön efter karensavdrag sjuklöneperiod 2 1 380:-

Sjuklön för timavlönad

Lagen (1991:1047) om sjuklön omfattar den som är anställd tillsvidare eller har en tidsbegränsad anställning på minst en månad. Om anställningen är kortare än en månad krävs att den anställde har påbörjat anställningen och därefter varit anställd under en sammanhängande tid av 14 kalenderdagar.

Om du blir sjuk under din avtalade arbetstidsperiod ska du anmäla till din arbetsgivare. För att ansöka om sjuklön fyller du i blanketten Timersättning sjukdom Excel, 316 kB. när du blivit frisk. Fyll i totalt antal schemalagda timmar under insjuknande veckan överst på blanketten. Fyll sen i de datum och tider du var sjuk och skulle ha arbetat enligt schema.

Blanketten ska konteras och attesteras av prefekt/motsvarande som skickar den med en e-post eller internpost till Löneenheten. Löneenheten bedömer sedan om du har rätt till sjuklön.

Som anställd vid Uppsala universitet har du rätt till sjukpension om du blir långvarigt sjuk.

Tillfällig sjukpension

Tillfällig sjukpension kan du få om arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom och du beviljas något av nedan från Försäkringskassan:

  • tidsbegränsad sjukersättning
  • partiell sjukersättning som inte är tidsbegränsad
  • aktivitetsersättning

Sjukpension

Sjukpension kan du få om Försäkringskassan beviljar hel, ej tidsbegränsad, sjukersättning. Du skiljs då från din anställning vid universitetet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin