Övriga ledigheter

Uppsala universitets anställda har möjlighet att få beviljad ledighet utan löneavdrag för flyttning samt för trängande familjeskäl/släktangelägenhet. Läs vidare under respektive ledighetsorsak nedan.

Övriga ledigheter kan vara så kallade rättighetsledigheter, det vill säga ledigheter som man har rätt till enligt lag eller avtal, eller skälighetsledigheter, sådana som arbetsgivaren, universitetet, har möjlighet att bedöma utifrån vad som är bäst för verksamheten. Exempel på rättighetsledigheter är ledighet för studier och viss ledighet för annan anställning. Exempel på skälighetsledigheter är främst ledighet för anställning privat eller kommunalt och övriga så kallade egna angelägenheter.

Ansökan om ledighet ska göras utifrån hur många procent du önskar vara ledig från din tjänst. Uträkningen av procenten blir olika beroende på om du har en heltids- eller deltidstjänst i grunden.

Obs! Ledighet för doktorandstudier ska sökas som studieledighet via Primula webb.

Ledighet som måste beviljas (13 kap 2 § Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T)

En anställd har rätt till ledighet för annan anställning – om han eller hon är tillsvidareanställd och får en annan tidsbegränsad statlig anställning. Då har den anställde rätt till längst två års ledighet. Den anställde ska ha varit tillsvidareanställd i mer än 12 månader innan ledigheten påbörjas. Till kvalifikationstiden inräknas även tid i provanställning enligt LAS 6 §. För att få rätt till ny ledighet ska den anställde återgå i arbete hos arbetsgivaren i minst 12 månader. Förlängs den tidsbegränsade anställningen hos samma arbetsgivare gäller inte detta.

Tidsbegränsningen till två års ledighet gäller inte vid ledighet för en annan statlig anställning som enligt högskoleförordningen får tidsbegränsas för längre tid än två år. Då har den anställde rätt till längre ledighet.

Ledigheter som kan beviljas (13 kap 3 § Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T)

Arbetsgivaren kan bevilja längre ledigheter även i andra fall. I normalfallet högst sex månader - längre tid om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl. Det gäller till exempel vid annan kommunal-, landstings- eller privat anställning (tidsbegränsad eller tillsvidare).

Universitetet har reglerat vad som ska gälla enligt 13 kap. 3 § Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T i lokalt kollektivavtal, nämligen:

Arbetsgivaren (prefekt/motsvarande) kan utöver vad som regleras i 13 kap. 3§ Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T bevilja ledighet i högst sex månader, om det i det enskilda fallet kan ske utan att det är till nackdel för verksamheten.

Ledighet kan också beviljas för längre tid än sex månader när det är till fördel för verksamheten.

Tjänstledighetsförordningen (1984:111) 5 §

Tjänstledighetsförordningen reglerar dessutom vissa möjligheter till ledighet för utlandstjänstgöring i vissa särskilt angivna fall.

Anställning med eller utan pensionsrätt?

Statens pensionsverk (SPV) har från och med 2007 begärt tydligare uppgifter från de statliga myndigheterna när det gäller pensionsrätt för anställda som är tjänstlediga för annan anställning.

Myndigheten måste ange om vederbörande är ledig för annan anställning med eller utan tjänstepensionsrätt.

Arbetstagaren måste själv ange på ledighetsansökan om den nya anställningen ger tjänstepensionsrätt eller inte. Information om detta kan den anställde få genom sin nya arbetsgivare.

Så här går det till

  • Begärd ledighet beslutas av prefekt/motsvarande med eventuell tillstyrkan från avdelningsföreståndare/motsvarande.
  • Institutionen/motsvarande meddelar beslutet till arbetstagaren.
  • Ärendet sänds till Löneenheten som registrerar ledigheten i Primula.

Ansökan sker på blanketten 4.0.2 Ansökan om ledighet för annan anställning Word, 41 kB..

Möjlighet att bevilja ledighet med stöd av 13 kap. 3 a § Villkorsavtalen med rubriken Ledighet kan beviljas för att stödja ett längre arbetsliv har tillkommit i samband med pensionsavtalet, PA 16.

Denna ledighet utan lön kan som tidigast beviljas från den månad då arbetstagaren fyller 63 år och ska vara i syfte att möjliggöra ett längre arbetsliv genom att minska sin arbetstid.

Observera att ledighet kan beviljas såväl den som har heltids- som deltidsanställning, men att arbetstagaren aldrig kan arbeta mindre än 50 procent av heltid.

Arbetsgivarens ställningstagande vid beviljande av ledighet sker utifrån en samlad bedömning av verksamhetens behov och arbetstagarens önskemål.

Om ledighet i andra fall aktualiseras och det inte framgår av någon författning eller kollektivavtal att rätt till ledighet föreligger, får 10 b § tjänstledighetsförordningen tillämpas. Där anges att ledighet får beviljas en anställd om det finns särskilda skäl för det och det kan ske utan olägenheter för myndighetens verksamhet.

Ledighet för fackligt uppdrag regleras såväl i lagen (Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, FML) som i ett centralt avtal mellan arbetsmarknadens parter (SAV-cirkulär 1984:A39).

Den som är lokalt utsedd till facklig förtroendeman har rätt till ledighet för den tid som behövs för att utföra det fackliga uppdraget. Förtroendemannen har oftast en viss procentuell nedsättning av arbetstiden för det fackliga arbetet (bestäms genom årliga överenskommelser mellan HR-avdelningen och de lokala fackliga organisationerna) och de fackliga uppgifterna ska då normalt rymmas inom den tiden. För denna fackliga tid görs inga löneavdrag och respektive institution/arbetsplats får ersättning med universitetsgemensamma medel för kostnaden för den fackliga tiden.

Så här går det till

För facklig ledighet ska alltid begäran om ledighet lämnas för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om ledigheten ska ge rätt till bibehållen lön eller inte. Arbetstagaren förutsätts styrka behovet av ledigheten till exempel genom att visa kallelsen till sammanträdet.

Betald ledighet har den fackliga förtroendemannen om den fackliga verksamheten avser verksamhet på arbetsplatsen (= universitetet). Hit hör bland annat informationer och förhandlingar, deltagande i kommittéer eller utbildningar som behövs för uppdraget. Det går att få obetald ledighet för exempelvis interna fackliga frågor som föreningsmöten, utbildningar som inte direkt hänför sig till förtroendemannauppdraget och deltagande i en facklig aktivitet som inte har samband med universitetet.

Utöver vad som sägs i lagen och i avtalet om fackliga förtroendemän har en facklig förtroendeman enligt Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T (9 kap, 2 §) rätt till lön under ledighet för fackligt förtroendemannauppdrag högst tio dagar under ett kalenderår. Det kan vara ett uppdrag som till exempel ordförande eller sekreterare i central eller regional arbetstagarorganisation, ombud vid kongress, revisor eller liknande. I detta fall ersätts institutionen/motsvarande för kostnaden med universitetsgemensamma medel. I övriga fall står institutionen/motsvarande för kostnaden.

Släktangelägenhet

Ledigheten avser allvarligare sjukdomsfall och dödsfall inom den närmaste släktkretsen.

I Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T står att den anställde ska få ledighet med lön den tid som behövs, dock högst tio arbetsdagar per kalenderår, i anslutning till rubricerade orsak.

Den tid som behövs är ett tänjbart begrepp som kan variera från fall till fall. Vid universitetet tillämpas dock grundprincipen att ledighet med lön beviljas för en dag för vart och ett av de tillfällen som står uppräknat i Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T, 9 kap, 2 §. Detta betyder att full lön utgår en dag i direkt samband med dödsfallet, en dag för begravning, en dag för gravsättning, en dag för bouppteckning och en dag för arvskifte. Därutöver medges ledighet med lön för den restid som behövs.

Prefekt/motsvarande kan bevilja ledighet utan lön för längre tid än ovan.

Ledighetsansökan ska innehålla information om orsak till ansökan och släktskap till den som berörs samt om restid har behövts.

Den närmaste släktkretsen omfattar: make/maka, barn, svärson och svärdotter, barnbarn, föräldrar, far- och morföräldrar, svärföräldrar, syskon samt - när det är fråga om begravning - moster, morbror, faster och farbror, kusin, svåger och svägerska samt syskonbarn.

Vid allvarligare sjukdomsfall inom den närmaste släktkretsen kan ledighet med lön beviljas för en dag. Med allvarligare sjukdomsfall menas i regel livshotande sjukdomstillstånd eller akuta sjukdomsfall som kräver ett ingripande av den anställde. Ett alternativ är att begära närståendepenning från Försäkringskassan.

Om det finns särskilda skäl kan det göras undantag från grundprinciperna ovan. Beslut om undantag får bara fattas efter samråd med HR-avdelningen.

Närståendevård

Lagen om ledighet för närståendevård, 1988:1465, innehåller bestämmelser om rätt till ersättning och ledighet i samband med att en svårt sjuk person vårdas av en närstående.

Ansökan om närståendepenning görs till Försäkringskassan, som prövar frågan om ersättning och om antalet dagar. Ett läkarutlåtande med uppgift om den vårdades sjukdomstillstånd ska bifogas till ansökan.

En anställd har rätt till ledighet för den tid då han/hon uppbär närståendepenning. Ledighet utan lön ska sökas i Primula webb och beslutet från Försäkringskassan ska sedan skickas till Löneenheten.

Om arbetsgivaren har beviljat arbetstagaren ledigt för egen flytt har arbetstagaren rätt till lön utan löneavdrag för en arbetsdag enligt Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T. Ledighet under del av en dag räknas som en heldag. Flytten ska avse byte av folkbokföringssadress.

Har du kallats in för att tjänstgöra inom totalförsvaret meddelar du din arbetsgivare när tjänstgöringen ska börja och hur länge den beräknas pågå. Du ska även meddela när du vill återinträda i arbete efter fullgjord tjänstgöring.

Huvudregeln är att lönen dras in.

Repetitionsutbildning

Vid denna ledighet betalas lönefyllnad ut så att den totala ersättningen, inklusive dagpenning, motsvarar 90 procent av den fasta lönen. Skicka in dina utbetalningsbesked till Löneenheten som beräknar din löneutfyllnad.
Villkorsavtal/Villkorsavtal-T 9 kap 5 §.

Bifoga inkallelseorder eller liknande i ärendet i Primula webb.

Reservofficer

Vid denna ledighet betalas 20 procent av den fasta lönen ut under den tid ledigheten pågår. Rätt till löneutfyllnad gäller normalt vid skärpt eller högsta beredskap.
Villkorsavtal/Villkorsavtal-T 9 kap 6 §.

Bifoga inkallelseorder eller liknande i ärendet i Primula webb.

Övrig totalförsvarsutbildning/tjänstgöring

Gäller även civilplikt, tex hemvärnet. Vid denna ledighet görs i normalfallet helt löneavdrag.
Villkorsavtal/Villkorsavtal-T 9 kap 7 §.

Bifoga inkallelseorder eller liknande i ärendet i Primula webb.

Studier

Ledighet för studier ska avse en utbildning som följer en kurs- eller studieplan. Med anledning av det behöver du bifoga ditt antagningsbesked till din ledighetsansökan för att arbetsgivaren ska kunna avgöra om du har rätt till ledigheten.

Utbildningen måste leda till kunskaper och innehålla undervisning. Bara självstudier ger alltså inte rätt till ledighet men det finns inga krav på examina eller prov. Konferenser och kongresser räknas t.ex. inte som att man är studieledig.

Du ska ha varit anställd vid universitetet de senaste sex månaderna eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren vid ledighetens början.

Ledigheten måste begäras två månader innan den ska påbörjas och arbetsgivaren har rätt att skjuta upp ledigheten i ett halvår.

Forskning

Forskning (egen, utan lön) hanteras restriktivt och är ingen rättighet för medarbetare.

Ansökan om ledighet ska göras utifrån hur många procent du önskar vara ledig från din tjänst. Uträkningen av procenten blir olika beroende på om du har en heltids- eller deltidstjänst i grunden.

Ledighet vid heltidstjänst

Vid ledighet från en heltidstjänst anges omfattningen av den sökta ledigheten alltid utifrån heltidstjänsten.

Exempel:
Du har en heltidstjänst i grunden som du är 25% tjänstledig från. Under en period ska du arbeta 50%. I detta fall ska omfattningen på den extra tjänstledigheten vara 25%.

Ledighet vid deltidstjänst

När det gäller ledighet vid deltidstjänst är det viktigt att rätt omfattning läggs in i ledighetsärendet i Primula. För att räkna ut procenten är det enklast att utgå från antalet timmar.

Exempel:
Du har en anställning på 75%, det vill säga 30 timmar i veckan och ska under ledigheten arbeta 50% av en heltidstjänst = 20 timmar i veckan. Det innebär att ledigheten är 10 timmar. Då ska du söka din ledighet med omfattningen 33,33 % à 10/30 = 33,33%

Du har möjlighet att ansöka om att återta beviljad ledighet genom Primula webb, se länk till guide i högerspalten.

Detta gäller inte ledighet för annan anställning. Återtagande av ledighet för annan anställning gör du genom att kontakta din prefekt/motsvarande och din HR-generalist/motsvarande. Använd blanketten 4.0.2 Ansökan om ledighet för annan anställning Word, 41 kB.. Bocka i rutan Avser återtagande av ledighet och fyll i de datum som ska återtas. Lämna blanketten till din HR-generalist/motsvarande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin