Budgetunderlag (BU)

I februari varje år ska universitetet lämna ett budgetunderlag till regeringen för det kommande budgetåret. Underlaget innehåller bland annat en bedömning av universitetets ekonomiska utveckling och strategiska utmaningar under de kommande tre åren och utgör ett underlag till regeringens budgetarbete. Det är konsistoriet som beslutar om budgetunderlaget innan det lämnas till regeringen.

Budget och regleringsbrev

Under hösten lämnar sedan regeringen sitt förslag till budget inför det kommande året (budgetpropositionen) och i december fattar riksdagen beslut om kommande års budget. Universiteten och högskolorna utgör en delmängd i budgeten. Efter det att budgeten beslutas får universitetet sitt regleringsbrev för det kommande året. Genom regleringsbrevet sätter regeringen upp bland annat mål och ekonomiska ramar för universitetets verksamhet.

Universitetets budgetunderlag styrs till största delen av förordning om årsredovisning och budgetunderlag (2000:605) samt de årliga regleringsbreven.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin