Förändringsledning

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TG314

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TG314
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2 mars 2022
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

45 hp inom industriell teknik. Projekt och ledning. Genomgången kurs Projekt i kvalitetsteknik. Alternativt: 45 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling. Projektledning och ledarskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera olika organisationstyper och -strukturer och beskriva hur dessa påverkar förändringsarbete,
  • identifiera och analysera förändringsbehov i företag och andra organisationer utifrån olika intressentaspekter,
  • analysera drivkrafter och hinder för förändring,
  • beskriva och tillämpa olika planerings-, styrnings- och uppföljningsmetoder för förändring,
  • identifiera aktuella forskningsfrågor inom förändringsledning med hjälp av artikelsökning,
  • beskriva och kritiskt granska förändringsmodeller.

Innehåll

Teoretisk grund och praktisk tillämpning för hur en förändring kan genomföras på ett planerat och målinriktat sätt från behov till implementering. Organisationstyper, strukturer och organisatoriska system. Identifiering av viktiga beståndsdelar i organisationer för produktion av varor och tjänster. Förändringsmodeller samt kritisk granskning av dessa. Planerings-, styrnings- och uppföljningsmodeller för förändring och deras relation till kvalitetsteknik. Analys av drivkrafter och hinder för förändring samt ledarskapets roll i förändringsarbeten. Artikelsökning.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning av grupparbete.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter (3 hp), muntliga redovisningar (1 hp) och skriftligt prov (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om riktat pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG268 Att leda förändring.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin