Grundläggande farmakologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FF204

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FF204
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 25 augusti 2022
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Behörighetskrav

30 hp farmaceutisk vetenskap (t.ex. biokemi, cellbiologi, fysiologi, molekylärbiologi och toxikologi) eller motsvarande naturvetenskaplig utbildning.

Mål

Den studerande skall efter avslutad kurs besitta tillräcklig kunskap i farmakologi för att på olika sätt kunna bidraga till en säker och rationell läkemedelsanvändning i samhället. Detta uppnås genom att den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • definiera farmakologiska begrepp
  • beskriva läkemedels verkningsmekanismer genom att ange deras målproteiner
  • redogöra för läkemedels effekter och bieffekter på den mänskliga organismen
  • beskriva principerna bakom läkemedels absorption, distribution, metabolism och elimination

    Vidare ska studenten:

    • ha viss förståelse för farmakologisk metodik

Innehåll

Kursen syftar till att ge den studerande kunskap om läkemedels verkningsmekanismer, effekter och bieffekter i den mänskliga organismen samt deras användningsområden. Vidare ges en översiktlig information om hur läkemedel absorberas, distribueras, metaboliseras och elimineras.

Undervisning

Kursen är Internetbaserad och sker på halvfart. Undervisningen bedrivs i form av handledda självstudier via webbaserad undervisningsplattform, som också utnyttjas för gruppövningar, diskussioner och inlämningsuppgifter. Kommunikation mellan deltagare och lärare sker via webbplatsen samt via e-post.

Obligatoriska moment är inlämningsuppgifter, vilket sker via webbplatsen.

Examination

Individuell skriftlig examination sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänt prov och godkända obligatoriska moment. Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Ersätter och motsvarar kursen 3FF122, Grundläggande farmakologi, 15 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin