Fasta tillståndets fysik F

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TM013

Kod
1TM013
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 februari 2023
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

60 hp inom naturvetenskap/teknik. Teknisk termodynamik ska vara genomgången. Kvantfysik ska vara genomgången eller läsas parallellt.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara de grundläggande begrepp och modeller som används för att beskriva kristallina ämnens uppbyggnad och deras termiska, elektroniska och optiska egenskaper,
  • använda fysikaliska modeller för att utföra beräkningar av kristallina ämnens egenskaper,
  • översiktligt redogöra för något tillämpningsområde av de fenomen som behandlas i kursen.

Innehåll

Periodiska systemet, kristallers uppbyggnad: Gitter, kristallstruktur, reciprokt gitter och Brillouinzoner, elektron-, röntgen-, och neutrondiffraktion, fononer, tillståndstäthet, specifik värme, värmeledningsförmåga.

Elektronteori: Frielektronmodell, grundläggande bandteori för 2D och 3D material, metaller, halvledare, elektrisk ledningsförmåga, dopning, pn-övergångar.

Laborationer: Kristallstruktur och gittervibrationer, elektronbandstruktur, halvledare.

Exempel på tillämpningar inom området.

Orientering om kvasipartiklar

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsning, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp). Muntlig redovisning av laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin