Utbildning på forskarnivå

Vill du bli doktorand i medicin eller farmaci?

Utbildning på forskarnivå är den högsta nivån inom det offentliga utbildningsväsendet. Som nyutexaminerad doktor har du goda förutsättningar för ett framgångsrikt yrkesliv.

Du utvecklas till en självständig forskare, redo att ta dig an komplexa arbetsuppgifter inom såväl akademi, industri, sjukvård som myndigheter. Det innebär bland annat goda kunskaper inom ett forskningsområde, förmåga till självständigt och kritiskt tänkande samt färdigheter i vetenskapliga metoder och arbetssätt.

Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet kan du få en examen som farmacie doktor eller medicine doktor. Du kan också ta ut en farmacie eller medicine licentiat efter halva tiden.

Två officianter med frack, doktorshatt och spira står och tittar ut mot foajen i universitetshuset.

Att vara doktorand innebär både studier och avhandlingsarbete. Studierna kan till exempel vara kurser, seminarier, konferenser eller litteraturstudier. I ditt avhandlingsarbete kommer du att

 • planera forskningsprojekt
 • utforma försök eller datainsamlingar
 • samla in data
 • bearbeta och tolka data
 • sammanställa resultat och diskussioner i olika typer av publikationer och presentationer.

Som avslutning presenterar du ditt arbete i en licentiat- eller doktorsavhandling.

Under hela din tid som doktorand har du stöd av dina handledare, lärare på kurser och andra forskare som är verksamma inom forskningsfältet. Ofta både nationellt och internationellt.

För alla doktorander ska det finnas en allmän och en individuell studieplan och under utbildningstiden gör vi årliga uppföljningar av den individuella studieplanen.

Allmän studieplan

Det ska finnas en allmän studieplan för varje ämne där det anordnas utbildning på forskarnivå. Den ska beskriva det huvudsakliga innehållet i utbildningen, krav på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs. Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns det en allmän studieplan för farmaceutisk vetenskap och en allmän studieplan för medicinsk vetenskap.

Individuell studieplan

Om du antas till forskarutbildningen ska du också ha en individuell studieplan. Den ska innehålla universitetets och dina åtaganden samt en tidsplan för din utbildning. Planen beslutas efter samråd med dig och din handledare och den ska följas upp årligen och revideras vid behov.

Licentiatexamen motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningen avslutas med att du sammanställer ditt arbete i en licentiatavhandling, som presenteras vid ett seminarium där en betygsnämnd beslutar om den ska godkännas eller inte.

Doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier. Doktorsavhandlingen är oftast en sammanläggningsavhandling som består av en ramberättelse (kappa) och en eller flera artiklar eller manus. Du försvarar din avhandling vid en disputation, där en betygsnämnd beslutar om den ska godkännas eller inte.

Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci är det vanligast att man antas till forskarutbildning med doktorsexamen som mål.

Alla doktorander har en huvudhandledare och minst en biträdande handledare.

Din handledares främsta uppgift är att hjälpa dig att utvecklas till en självständig forskare med ett vetenskapligt förhållningssätt. Det sker bland annat genom att stödja, uppmuntra och vara tillgänglig för diskussioner samt att se till att ditt avhandlingsarbete framskrider i rimlig takt, så att arbetet blir slutfört inom stipulerad tid.

Din handledare ska också underlätta för dig att delta i relevanta forskarutbildningskurser, symposier och konferenser enligt den individuella studieplanen samt ansvara för att den årliga uppföljningen och halvtidskontrollen utförs och dokumenteras.

För att kunna bli doktorand inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci behöver du

 1. vara behörig
 2. ha finansiering.

För att ha behörighet till forskarutbildningen måste du ha

 • grundläggande behörighet
 • särskild behörighet till vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

En grundläggande behörighet innebär examen på avancerad nivå, godkända kurser om minst 240 högskolepoäng – varav minst 60 poäng på avancerad nivå – eller motsvarande kunskaper skaffade på annat sätt, antingen i Sverige eller utomlands.

Särskild behörighet till forskarutbildningsämnena inom medicinska och farmaceutiska fakulteterna innebär engelska 6, eller motsvarande, och utbildning inom ett område som är relevant för ämnet.

Du kan finansiera dina forskarstudier genom att söka och få anställning som doktorand vid Uppsala universitet. Du hittar många av dem på universitets webbplats för lediga anställningar.

Hitta lediga anställningar

Om du är intresserad av ett särskilt ämne inom medicin eller farmaci kan du också kontakta en forskare eller studierektor vid en institution. Det kan hända att någon forskare har pengar – eller kommer att söka pengar – för att anställa en doktorand, särskilt om hen vet att det finns intresserade.

Du kan också utföra dina forskarstudiersom anställd vid regionen med garanterad tid att utföra dina forskarstudier, som anställd inom industrin eller genom stipendium.

Du ansöker om antagning till utbildning på forskarnivå via ett e-formulär. Formuläret utgör även basen i din individuella studieplan.

Din ansökan granskas vid din institution och skickas sedan vidare till kommittén för utbildning på forskarnivå (KUF) som fattar beslut.

Det elektroniska formuläret är på engelska och innehåller hjälprutor med förklaringar till hur fälten ska fyllas i. Om du inte hinner bli färdig på en gång kan du spara uppgifterna och fortsätta vid ett senare tillfälle.

För att få tillgång till formuläret behöver du ett användar-id i AKKA (universitetets katalogsystem) och en fungerande e-postadress i AKKA. Normalt kan den som är katalogansvarig vid institutionen hjälpa till med det.

Ansök om antagning

Ytterligare uppgifter

Utöver de uppgifter som ska ingå i din individuella studieplan ska din ansökan även omfatta

 • annonsen för doktorandplatsen
 • motivering ifall platsen inte annonserats
 • intyg om behörighet
 • forskningsplan
 • intyg från din arbetsgivare eller verksamhetschef, ifall utbildningen görs inom ramen för en annan anställning än universitetet.

Alla ansökningar till utbildning på forskarnivå behandlas i kommittén för utbildning på forskarnivå, där man fattar beslut om antagning.

Om kommittén godkänner din ansökan meddelar de dig via e-post.

Om du behöver komplettera din ansökan bordlägger kommittén frågan och meddelar dig via e-post. När du sedan kompletterat ansökan fattar ordföranden i kommittén beslut om antagning.

Mer information

Om du vill ha mer information kan du kontakta kommittén för utbildning på forskarnivå eller kommitténs ordförande.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin